جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

No category

پایان نامه ارشد رایگان درمورد کتاب مقدس، منزلت اجتماعی، آیین قربانی، حقوق اجتماعی

طی هلاک گشتیم (ارمیا۴۴ :۱۷-۱۸). یهودیان برای اولین بار در۵۸۶ق.م در تاریخ ملی حیات خود، پراکنده شدند. این آوارگی بنا به گفتهی ارمیا (۱۲:۲۵)، ۷۰ سال به طول انجامید.۷ گالوت۸ اصطلاحی است که این موقعیت Read more…

No category

منبع پایان نامه درباره گروه کنترل، روش تحقیق، اضافه وزن، تمرینات هوازی

گلوکز افزایش مییابد و توسط ترشح انسولین کاهش مییابد (هایدر و همکاران،۲۰۰۶). جنیفر آن و همکاران (۲۰۰۸)، در تحقیقی تاثیر تمرین بر ویسفاتین و متغیرهای مربوط به چاقی را در آزمودنیهای ۷۵-۵۰ ساله با kg/m2 Read more…

No category

منبع پایان نامه درباره تمرین مقاومتی، تمرین هوازی، تمرینات استقامتی، فعالیت هوازی

می‌شوند. تولید طولانی مدتTNF ، از طریق کاهش اشتها و کاهش تولید لیپوپروتئین لیپاز که آنزیم مورد نیاز برای آزادسازی اسیدهای چرب از لیپوپروتئین‌های خون است، سبب تحلیل عضلات و سلول‌های چربی یا لاغری میشود Read more…

No category

منبع پایان نامه درباره دیابت نوع دو، تقسیم بندی، آسیب دیدگی، پلاسمایی

ر دههی گذشته خواص اندوکرینی سلولهای چربی را مشخص کردهاند (استفان جیم و همکاران، ۲۰۰۶). آدیپوکینها پپتیدهایی هستند که از بافت چربی ترشح میشوند و بر متابولیسم انرژی کل بدن تاثیر میگذارند (جاسویندر و همکاران، Read more…

No category

منبع پایان نامه درباره پلاسمایی، فعالیت هوازی، آدیپونکتین، عوامل خطر

موجب افزایش طول عمر خواهد شد (ادینگتون و همکاران،۱۳۷۲). بافت چربی علاوه بر ذخیره سازی و آزادسازی تری گلیسرید میتواند پروتئینهای بسیاری را ترشح کند که این پروتئینها در متابولیسم کلسترول، اعمال سیستم ایمنی، تنظیم Read more…