دانلود پایان نامه

کل اسناد مرتبط میباشد. این مفاهیم در شکل شماره ۱۴ نشان داده شدهاند.

شکل شماره ۱۴: نمایش مفاهیم دقت و فراخوانی در حوزه بازیابی اطلاعات

دقت در سیستمهای پیشنهادگر یعنی نسبت پیشنهاداتی که خوب هستند و به کاربر ارائه شدهاند به کل پیشنهاداتی که در لیست وجود دارند. فراخوانی یعنی نسبت پیشنهاداتی که خوب هستند و به کاربر ارائه شدهاند به تعداد کل پیشنهادات خوب که در لیست ظاهر شده- اند. اینجا شرط خوب یا مربوط بودن پیشنهادات که همان اقلام هستند داشتن امتیاز ۴ و ۵ میباشد و شرط خوب نبودن یا نا مربوط بودن اقلام، داشتن امتیازهای ۱ ، ۲ و ۳ میباشد.
با توجه به مطالبی که گفته شد مقدار دقت ۱ یعنی تمام پیشنهاداتی که ارائه شدهاند خوب هستند (نه اینکه تمام پیشنهادات خوب به کاربر ارائه شدهاند) و مقدار فراخوانی ۱ یعنی تمام پیشنهادات خوب در لیست به کاربر ارائه شدهاند (بدون توجه به اینکه چه تعداد پیشنهادات بد نیز در لیست وجود دارد).
دقت و فراخوانی با هم رابطه معکوس دارند یعنی هر چقدر دقت بالا رود فراخوانی پایین میآید و هر چقدر دقت پایین آید فراخوانی بالا میرود مانند آنچه که در شکل شماره ۱۵ میبینید.

شکل شماره ۱۵: رابطه معیار فراخوانی با معیار دقت

۵-۴-۳- معیار ارزیابی F

این معیار برای ترکیب معیارهای دقت و فراخوانی و تبدیل آنها به یک معیار به کار میرود و مقدار آن توسط فرمولی که در ادامه قابل مشاهده است محاسبه میشود.

F1=2×(Precision×Recall)/(Precision+Recall) (28)

۵-۵- ارزیابی روشهای پیشنهادی توسط معیارهای معرفی شده

معیارهایی که در بالا معرفی شد برای سنجش روش ارائه شده روی هر دو پایگاه داده به کار برده شدهاند. توجه شود که WPC روش پیشنهادی است که باPC که همان روش پایه ذکر شده در [۴۶]میباشد مورد مقایسه قرار گرفته است. توجه شود که روش پایه از فرمول شماره ۲۶ برای انتخاب همسایگان و از فرمول شماره ۹ برای پیشبینی استفاده میکند.
در ادامه اعداد به دست آمده از هر معیار ابتدا در جداول مربوطه مشخص گردیده، سپس نتایج در قالب نمودار نشان داده شدهاند.

جدول شماره ۲ : مقایسه میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده برMovieLens
۵۰
۳۰
۲۰
۱۰
۵
# Neighbours
۰.۷۰۴۶
۰.۷۰۵۵
۰.۷۰۷۶
۰.۷۱۷۹
۰.۷۴۶۳
PC
۰.۶۷۹۳
۰.۶۸۰۴
۰.۶۸۳۴
۰.۶۹۶۷
۰.۷۲۵۶
WPC

جدول شماره ۳ : مقایسه میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر EachMovie
۵۰
۳۰
۲۰
۱۰
۵
# Neighbours
۰.۹۴۵۸
۰.۹۵۶۶
۰.۹۶۸۷
۱.۰۰۷
۱.۰۵۳۵
PC
۰.۸۷۸۶
۰.۸۸۲۲
۰.۸۸۶۲
۰.۹۰۳۹
۰.۹۴۰۴
WPC

جدول شماره ۴ : مقایسه معیار دقت روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر MovieLns
۵۰
۳۰
۲۰
۱۰
۵
# Neighbours
۰.۸۳۶۱
۰.۸۳۴۱
۰.۸۳۱۷
۰.۸۲۶۲
۰.۸۱۲۶
PC
۰.۸۴۷۶
۰.۸۴۵۱
۰.۸۴۲۷
۰.۸۳۴۳
۰.۸۲۰۴
WPC

جدول شماره ۵ : مقایسه معیار دقت روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر EachMovie
۵۰
۳۰
۲۰
۱۰
۵
# Neighbours
۰.۸۷۳۲
۰.۸۷۰۶
۰.۸۶۸۲
۰.۸۶۰۹
۰.۸۵۰۷
PC
۰.۸۸۷۴
۰.۸۸۷۲
۰.۸۸۶۲
۰.۸۸۳۴
۰.۸۷۹۳
WPC

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید