۲
۳-۳-۳ متغیرهای مداخله گر و نحوهی کنترل آنها ۳۲
۳-۴ جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ۳۳
۳-۵ ابزار اندازهگیری ۳۳
۳-۶ روش اجرا ۳۳
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۳۴
۳-۸- ملاحظات اخلاقی ۳۵

فصل چهارم:
۴-۱ مقدمه ۳۷
۴-۲- یافته های توصیفی ۳۷
۴-۳- یافته های مرتبط با سوالات پژوهش ۳۹
۴-۳-۱- آزمون سوال اول ۳۹
۴-۳-۲- آزمون سوال دوم ۴۰
۴-۳-۳- آزمون سوال سوم ۴۱
۴-۳-۴- آزمون سوال چهارم ۴۳
۴-۳-۵- آزمون سوال پنجم ۴۳
۴-۳-۶- آزمون سوال ششم ۴۴

فصل پنجم:
۵-۱- مقدمه ۴۶
۵-۲- خلاصه تحقیق ۴۶
۵ – ۳ – بحث و بررسی ۴۸
۵-۳-۱- یافته‌های اصلی ۴۸
۵-۴- نتیجه گیری ۵۴
۵-۵-پیشنهادها ۵۵
۵-۵-۱ پیشنهادهای برخاسته از پژوهش ۵۵
۵-۵-۲ محدودیتهای تحقیق ۵۵
۵-۵-۲ پیشنهادهای برای سایر محققین ۵۶

فهرست منابع و مآخذ ۵۷

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه

جدول۲-۱ میزان کالری مورد نیاز برای فعالیت با شدت پایین ۲۱
جدول۲-۲ میزان کالری مورد نیاز برای فعالیت با شدت متوسط ۲۲
جدول۲-۳ میزان کالری مورد نیاز برای فعالیت با شدت بالا ۲۳
جدول۳-۱ برنامه تمرینی بیهوازی شدید ۳۴
جدول ۴- ۱: یافتههای توصیفی ویسفاتین، فاکتور نکروزی تومور آلفا و اینترلوکین ۶ در سه گروه‌ پیش آزمون، کنترل و تمرین ۳۸
جدول ۴- ۲: آزمون آماری بین گروهی ویسفاتین در بین گروه‌ها ۳۹
جدول ۴- ۳: آزمون آماری بین گروهی اینترلوکین-۶ در بین گروه‌ها ۴۱
جدول ۴- ۴: آزمون آماری بین گروهی TNF-α در بین گروه‌ها ۴۲
جدول ۴- ۵: مقادیر P و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای ویسفاتین و IL-6 ۴۳
جدول ۴- ۶: مقادیر P و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای ویسفاتین و TNF-α ۴۳
جدول ۴- ۷: مقادیر P و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای IL-6 و TNF-α ۴۴

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار ۴- ۱: تفاوت میانگین و انحراف استاندارد ویسفاتین در بین گروهها ۴۰
نمودار ۴- ۲: تفاوت میانگین و انحراف استاندارد اینترلوکین-۶ در بین گروه ها ۴۱
نمودار ۴- ۳: تفاوت میانگین و انحراف استاندارد TNF-α در بین گروه ها ۴۲

فصل اول

مقدمه

چاقی۱ و بیماریهای وابسته به آن، از مهمترین دلایل مرگ و میر در سراسر جهان میباشد. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان اضافه وزن دارند و بیش از سیصد میلیون نفر چاق هستند (کوریس بلازوس و والک ویست، ۲۰۰۷). چاقی، عمومیترین بیماری متابولیک و همچنین عامل ایجاد و تشدید کننده بسیاری از بیماریها میباشد که با کاهش کیفیت زندگی همراه است ( برون و همکاران، ۲۰۰۹ ؛ ویسچروسیدل، ۲۰۰۱؛ لین، ۲۰۰۰؛ کال و همکاران، ۱۹۹۹). تا اواسط قرن بیستم، چاقی در سراسر جهان به عنوان یک پدیده نادر در نظر گرفته می‌شد. امروزه بخش قابلتوجهی از جمعیت بزرگسال در ایالات متحده و کشورهای توسعه یافته از چاقی رنج می‌برند. تخمین‌زده می‌شود که بیش از دویست میلیون آمریکایی یا ۶۵% از جمعیت بالغ ایالات متحده، اضافه وزن یا چاق هستند.
چاقی، یک اختلال در متابولیسم چربی میباشد که مشخصهی آن تجمع بیش از حد چربی در بدن است. چاقی اثرات منفی زیادی روی سلامتی گذاشته و باعث افزایش خطر بروز انواع بیماریها از جمله بیماریهای قلبی – عروقی، فشارخون بالا۲، هیپرلپیدمیا۳ و انواع سرطانها میگردد. (فریدمن و همکاران، ۲۰۰۰؛ مارجتیک و همکاران، ۲۰۰۲). بر اساس نتایج مطالعات مختلف در دانشگاه هاروارد، بافت چربی پراکنده در نقاط مختلف بدن – حتی اگر نسبت وزن به قد فرد در محدوده طبیعی باشد – باز میتواند دردسرساز شود. این محققان با تصویر برداری خاصی از پراکندگی چربی در نقاط مختلف بدن و مقایسه تصاویر به دست آمده با احتمال خطر وقوع بیماری های قلبی – عروقی در دراز مدت دریافته بودند که هر چقدر میزان چربیهای رسوب کرده در ارگانهای حیاتی بدن مانند قلب و کبد بیشتر باشد، فرد بیشتر در معرض خطر این بیماریها است، حتی اگر وزن او طبیعی باشد و چاق به نظر نرسد (آندرسون و همکاران، ۲۰۰۳).
چربیهای موجود در مواد غذایی و نیز چربیهایی که توسط کبد و بافت چربی (Adipose) ساخته می‌شوند باید برای مصرف و یا ذخیره شدن، از طریق جریان خون به بافتها و اندامهای مختلف انتقال یابند. اما از آنجایی که چربیها در آب نامحلول هستند، انتقال آنها توسط پلاسمای خون میسر نیست. از همین رو، لیپیدهای غیر قطبی مانند تری آسیل گلیسرول و استرهای کلسترول با لیپیدهای آمفی‌پاتیک (فسفولیپیدها و کلسترول) و نیز با پروتئینها همراه گردیده و مجموعه‌های لیپوپروتئینی را تشکیل می‌دهند که با آب امتزاج پذیر بوده و توسط پلاسما قابل انتقال هستند (فرایان و همکاران، ۲۰۰۶).
امروزه مشخص شده است که بافت چربی، علاوه بر ذخیره چربی یا ترشح هورمونهای مختلف که آدیپوکین یا آدیپوسیتوکین نامیده میشوند، به عنوان یک بافت فعال در هموستازکل بدن نقش دارد. آدیپوکینها با مکانیسمهای متعددی در مسیرهای فیزیولوژیکی و پاتوفیزیولوژیکی نقش دارند و در عمل میتواند در ابتلای افراد به بیماریهای مزمن نقش محافظتی یا نقش مستعد کننده داشته باشند (لگو و همکاران، ۲۰۰۷). ویسفاتین و IL-6، از جمله آدیپوکینهایی هستند که توسط بافت چربی ترشح میشوند (آدگیت و همکاران، ۲۰۰۸). به نظر میرسد که ویسفاتین در بیوسنتز مونو نوکلئوتید نیکوتین آمید نقش دارد ولی نقش آن به عنوان یک آدیپوکین، اثری مشابه با انسولین است (آدگیت و همکاران، ۲۰۰۸) که با مکانیسمی متفاوت از انسولین و با اتصال به گیرندههای انسولین در جایگاهی متفاوت از جایگاه انسولین سبب برداشت گلوکز توسط سلولهای چربی و عضلانی (آدگیت و همکاران، ۲۰۰۸؛ کیم و همکاران، ۲۰۰۵) و همچنین کاهش ترشح گلوکز از کبد میشود (آدگیت و همکاران، ۲۰۰۸؛ کیم و همکاران، ۲۰۰۵) خاصیت پیش التهابی ویسفاتین و IL-6 و ارتباط آن با بیماریهای متابولیکی مختلف مثل مقاومت انسولینی، دیابت ملیتوس نوع Π، دیس لیپیدمی، آتروسکلروز، کبد چرب غیر الکلی و سندرم متابولیک در مطالعات متعددی نشان داده شده است.
ویسفاتین همچنین میتواند توسط ماکروفاژها و نوتروفیلها تولید شود. به تازگی ویسفاتین در پلاکهای آترواسکلروتیک انسان نیز شناسایی شده است و اثبات شده که باعث القای تولید IL-6 و TNF-αدر مونوسیتهای انسان می شود (مک گلوتین و همکاران، ۲۰۰۵).
در بررسیهای مختلف، سطوح افزایش یافته ویسفاتین در شرایطی مانند چاقی، مقاومت انسولینی، بارداری و دیابت بارداری گزارش شده است (جان جی و همکاران، (۲۰۰۸) ؛ جان نولان و همکاران، (۲۰۰۷)). مطالعات مرتبط با ویسفاتین نشان دادهاند که سطوح پلاسمایی ویسفاتین و میزان بیان ژن PPAR-γ۴ با هم مرتبط هستند (مای و همکاران، ۲۰۱۰). البته در برخی مطالعات این ارتباط مشاهده نشده است.
سایتوکاینها گروهی از پروتئینها هستند که نقش اصلی را در پاسخهای التهابی به محرکهای پاتولوژی مانند التهاب و آسیب بافتی ایفا میکنند. تولید سایتوکاینها به وسیله دامنهای از محرکهای فیزیولوژیک مانند ورزش تنظیم میشود. در حالت کلی سایتوکاینها به دو دسته بزرگ پیش و ضد التهابی تقسیم میشوند. سایتوکاینهای پیش التهابی در ایجاد و پیشرفت التهاب دخیل هستند. سایتوکینهایی مانند اینترلوکینهای IL-6، IL-18 و IL-1β از جمله سایتوکینهای پیش التهابی هستند. سایتوکینهای ضد التهابی در پاسخ به التهاب ترشح میشوند و عامل محدود کننده و معکوس کننده فرایند التهاب هستند. هنگام فعالیت ورزشی، عضله اسکلتی فعال مقادیر مشخصی IL-6 رها شده را به جریان خون رها میسازد که این فرضیه وجود دارد که IL-6 رها شده از عضله دارای نقشهای متابولیکی است. پاسخ IL-6 رها شده از عضله ممکن است نشان دهندهی کاهش بحرانی ذخایر گلیکوژن عضلانی و تکیهی بیشتر عضلات اسکلتی بر گلوکز خون به عنوان منبع انرژی باشد. همچنین IL-6 رها شده از عضله ممکن است میانجی اصلی اثرهای مثبت ورزش در بهبود حساسیت به انسولین باشد. بنابراین سایتوکینهای رها شده از عضله اسکلتی نه تنها با تغییرات ایمنی ناشی از ورزش رابطه دارند بلکه میانجی تغییرات متابولیکی ناشی از تمرین شدید و سازگاریهای تمرین نیز میباشند (پدرسن و همکاران، ۲۰۰۷). پاسخ TNF-α به ورزش و عفونتها متفاوت است و افزایش ناچیزی در TNF-α سرم به دنبال ورزش ایجاد می شود (پدرسن و همکاران، ۲۰۰۷). اثر حمایتی ورزش منظم در برابر بیماریهایی مانند بیماریهای قلبی – عروقی، دیابت نوع ۲ و سرطانها به خوبی مشخص شده است (مقرنسی و همکاران، ۲۰۰۸). اثر ضد التهابی ناشی از فعالیت ورزشی منظم ممکن است میانجی اثر مفید ورزش بر سلامتی در افراد بیمار باشد (پدرسن و همکاران، ۲۰۰۷). به دنبال انواع مختلف فعالیت ورزشی، غلظتهای سرمی سیتوکینهای ضد التهابی افزایش مییابد (برنر و همکاران، ۱۹۹۹). از این رو فعالیت ورزشی و فعالیت بدنی میتواند به عنوان راهبردی عملی برای جلوگیری از چاقی و مشکلات و بیماریهای متابولیکی همراه آن مورد توجه قرار گیرد.

۱-۱- بیان مساله

میتوان به جرات گفت که امروزه در بسیاری از نقاط دنیا، چاقی به عنوان عاملی مضر برای سلامتی شناخته شده است و اکثر مردم از این مسئله به طور کلی آگاه نیستند. از طرف دیگر، لاغری مفرط نیز میتواند از عوارض سوء تغذیه مزمن، بیماریهای گوارشی یا اختلال در کار برخی از غدد درون ریز باشد. به همین دلایل، اکثر افراد میل به کنترل وزن و کاهش وزن اضافی خود دارند (هیوارد و همکاران،۱۹۹۱). چاقی به طور آشکار با ناراحتی قلبی – عروقی ارتباط دارد (ادینگتون و همکاران،۱۳۷۲). در واقع رابطهی نزدیکی بین چاقی و آترواسکلروز وجود دارد (صارمی و همکاران،۱۳۷۰). از طرفی حدود ۶۰ درصد افراد خیلی چاق، مبتلا به فشار خون هستند و هنگامی که کاهش پیدا میکنند، فشار خون آنها نیز کاهش مییابد (ادینگتون،۱۳۷۲). بهدلیل تجمع چربیها در دیواره شکم و قفسه سینه، تنگی نفس در اثر کاهش ظرفیت حیاتی ریوی از عوارض دیگر چاقی میباشد. تنفس منقطع در خواب و سندرم کم تهویهای نیز با چاقی مرتبط هستند (صارمی و همکاران،۱۳۷۰؛ نامی و همکاران، ۲۰۰۴). بیماریهای دیگری که با چاقی میتوانند مرتبط باشند عبارتند از: دیابت، مشکلات دستگاه گوارش و کبد و انواع سرطانها. مرگ و میر ناشی از دیابت در افراد چاق، ۴ برابر بیشتر از افراد معمولی است، میزان مرگ و میر این افراد در اثر آپاندیس نیز دو برابر است ( اسپیروف و همکاران ،۱۳۸۳). به طور کلی افراد چاق در مقایسه با افراد معمولی، چاقی به منزلهی یک تابلوی قرمز و چراغ خطر است (صارمی و همکاران، ۱۳۷۲). در واقع کنترل وزن

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید