……………………………………………………………….37
3-2-10بافت محيطي ……………………………………………………………………………………………….37
2-11 مدل فراسبز در استفاده از خدمات الكترونيك بانکی ……………………………………………..39
1-2-11 عوامل فناورانه ……………………………………………………………………………………………39
2-2-11عوامل زير ساخت ………………………………………………………………………………………..40
3-2-11عوامل اجتماعي و فرهنگي ……………………………………………………………………………..41
4-2-11عوامل سازماني ……………………………………………………………………………………………42
5-2-11عوامل بوم شناختي مشتري ……………………………………………………………………………42
6-2-11عوامل رقابتي ………………………………………………………………………………………………43
2-12عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان در بانکداري الکترونیکی ………………………………………..43
2-13عوامل موثر بر اعتماد در بانکداري الکترونیک …………………………………………………….45
1-2-13)ابعاد فردي ………………………………………………………………………………………………45
2-2-13)ابعاد سازمانی …………………………………………………………………………………………46
3-2-13)ابعاد اعتماد به سیستم ………………………………………………………………………………46
4-2-13)ابعاد وب سایت…………………………………………………………………………………………..46
5-2-13)ابعاد تعاملی………………………………………………………………………………………………..46
6-2-13)ریسک درك شده………………………………………………………………………………………..46
7-2-13نفوذ اقتصاد – اجتماعی…………………………………………………………………………………47
8-2-13خود کارآمدي……………………………………………………………………………………………..48
2-14عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکي……………………………………………………………………48
2-15بانکداری الکترونیک و حفظ مشتریان………………………………………………………………….51
2-16روش هاي مختلف بانكداري الكترونيكي مصرف كننده در سطح مشتري……………………52
2-17عوامل موثر بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانکداری اينترنتی……………………………54
2-18بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی……………………………………….55
1-2-18)تاثير آموزشهاي مقدماتي بر پذيرش بانكداري الكترونيكي…………………………………56
2-2-18)تاثير سهولت استفاده از تكنولوژي بر پذيرش بانكداري الكترونيكي…………………58
3-2-18)تاثير خودكارآمدي كامپيوتري بر پذيرش بانكداري الكترونيكي………………………….59
4-2-18)تاثير مركز كنترل بر پذيرش بانكداري الكترونيكي…………………………………………….60
2-19بسترهاي بانكداري الكترونيكي……………………………………………………………………………61
1-2-19)بسترهاي نرم افزاري…………………………………………………………………………………….61
2-2-19)بسترهاي سخت افزاري………………………………………………………………………………..63
3-2-19)بسترهاي مخابراتي…………………………………………………………………………………….67
4-2-19) بسترهاي حقوقي………………………………………………………………………………………67
2-20مزاياي بانكهاي صددرصد اينترنتي…………………………………………………………………….69
2-21معايب بانك هاي صددرصد اينترنتي…………………………………………………………………70
2-22 اصول مديريت ريسك براي بانكداري الكترونيك……………………………………………….71
1-2-22مراقبت مديريت و هيأت مديره…………………………………………………………………….72
2-2-22كنترل هاي ايمني……………………………………………………………………………………….73
3-2-22مديريت ريسك حقوقي و شهرتي………………………………………………………………….73
2-23سند چشم انداز بيست ساله و دولت الكترونيك……………………………………………………74
2-24رويكردهاي متفاوت به دولت الكترونيك…………………………………………………………….76
1-2-24)رويكرد انكار(غفلت)…………………………………………………………………………………76
2-2-24)رويكرد جداسازي(خودكارسازي)……………………………………………………………….76
3-2-24)رويكرد پرستش(شيفتگي)………………………………………………………………………….76
4-2-24)رويكرد يكپارچه سازي( ادغام)………………………………………………………………….77
2-25مشكلات و موانع گسترش بانکداري الكترونيكي در ايران……………………………………78
1-2-25) جنبه داخلي…………………………………………………………………………………………..78
2-26چالشهاو راهكارهاي توسعه بانكداري الكترونيك در چارچوب سند چشم انداز……….81
2-27موانع فرهنگي و اجتماعي و آموزشي  در گسترش بانكداري الكترونيكي………………84
2-28ساختار سيستم بانکداري الکترونيک…………………………………………………………………86
2-29مؤلفه هایي ایجاد کننده افزایش قدرت بانك ها در جذب منابع مالی………………………86
1-2-29فناوري اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………….86
2-2-29مهارت هاي نيروي انساني……………………………………………………………………………87
3-2-29تنوع خدمات بانكي……………………………………………………………………………………..87
4-2-29كيفيت خدمات بانكي…………………………………………………………………………………..88
5-2-29رضايت مشتريان از كاركنان بانك…………………………………………………………………..88
6-2-29مطلوبيت محيط داخلي بانك………………………………………………………..
………………..89
7-2-29مطلوبيت محل استقرار مكاني بانك…………………………………………………………………89
2-30 مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………….90
بخش دوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………91
الف) پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………91
ب)پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………98
فصل سوم روش تحقیق
3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….103
3-2 جامعه آماري و نمونه آماري تحقيق………………………………………………………………….104
3-3 روش وابزارجمع آوري اطلاعات…………………………………………………………………..105
3- 4متغيرهاي تحقيق……………………………………………………………………………………………106
3-5بررسی پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………….106
3-6بررسی روایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………..107
3-7تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………………………………109
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………111
4-2آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………..112
4-3 اطلاعات مربوط به خصوصيات جامعه آماري …………………………………………………117
4-3-1)تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………..117
4-3-1-1)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای متغیر مستقل فرضیه اول………………….118
4-3-1-2)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای متغیر مستقل فرضیه دوم………………….119
4-3-1-3)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای متغیر مستقل فرضیه سوم………………..120
4-3-1-4)وضعیت سوالات مربوط به شاخص های متغیر مستقل فرضیه چهارم…………..120
4-3-1-5)وضعیت سوالات مربوط به شاخص های متغیر مستقل فرضیه پنجم……………..122
بخش دوم :بررسي استنباطي يافته هاي پژوهش……………………………………………………….124
4-1)آزمون فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………………124
4-1-1)آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………..124
4-1-2)آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………..125
4-1-3)آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………..126
4-1-4)آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………….127
4-2) نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها…………………………………………………131

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..133
5-2خلاصه روند

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید