No category

پایان نامه ارشد درباره فرزند پروری، شیوه های فرزند پروری، دانش آموزان دختر، جامعه آماری

همان افراد تکمیل شد میزان پایایی برای شیوه های سهل گیرانه و بی توجه ۶۹ درصد برای شیوه های مبتکرانه ۷۷ درصد،شیوه های آزاد منش ۷۳ درصد به دست آمد.با توجه به میزان بالای پایایی Read more…

By y5oozita, ago