پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف كننده، استادان دانشگاه، حمل و نقل

افزايش سوددهي، در زمان بودن در چارچوب قواعد بازي طراحي و درگيري در رقابت آزاد و باز، بدون فريبكاري و تقلب است. در يك بازار دلخواه متكي بر مالكيت خصوصي هيچ فردي نمي‌تواند فرد ديگري Read more…

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی اصل استقلال، تحت درمان

عليه عراق، نگهداري تروريست‌هاي مظنون خارج از تشريفات صحيح قانوني و خروج از موافقت‌نامه‌های بين‌المللي راجع به محيط زيست، درست يا اخلاقي محسوب مي‌شود(قراملكي،1388: 128). بنابراين ما هنوز با اين پرسش روبرو هستيم كه چگونه Read more…

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی اخلاق کار، قرن نوزدهم

اصول اخلاقي در آغاز سند اخلاقي سازمان به منزله فهرست آن است. اصول اخلاقي كدامند؟همه با فهرستي از اصول اخلاقي مانند امانت داري، صداقت، وفاداري، خيرخواهي، فداكاري، رازداري، رعايت حريم شخصي افراد، صداقت، احترام، انصاف، Read more…

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی اخلاق حرفه ای، اصول اخلاقی، بیمارستان، اخلاق سازمانی

ه داد؟ 1-6) تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقيق 1-6-1) اخلاق اخلاق، به طور ساده و خلاصه، شامل شناخت صحیح از ناصحیح و آنگاه انجام صحیح و ترک ناصحیح است. تشخیص درست از غلط همیشه ساده Read more…

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی همبستگی پیرسون، آزمون همبستگی پیرسون، بیمارستان، ارباب رجوع

چكيده:معمولاً در بيمارستان به عنوان يك سازمان خدماتی، تاکید بر بعد اخلاق پزشكي و پرستاري، ممکن است بعد اخلاق كاركنان اداري و بالاخص مديران اداري بيمارستاني را تحتالشعاع قرار دهد. در این تحقیق با جمع Read more…

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، تلفن همراه، توسعه تجارت سیار، فناوری اطلاعات

ت رشد و پیشرفت افراد پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتیدر پژوهش های آتی پیشنهاد میشود موارد زیر را مدنظر قرار دهند: -بررسی سایر متغیرهای تاثیرگذار بر توسعه تجارت سیار در زمینههای وسیعتر و شرکت های متوسط Read more…

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، توسعه تجارت سیار، تلفن همراه، بانکداری همراه

مستقیم بر توسعه تجارت سیار تاثیر می گذارد. 20معرفی لینک های سودمند و پرطرفدار به استفاده کنندگان اینترنت تلفن همراه، یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه تجارت سیار است. 21تقويت ارتباط مراكز اطلاعات بانك با Read more…

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد با موضوع Default، Independence، Saturated، HI

.623.371.374Baseline ComparisonsModelNFIDelta1RFIrho1IFIDelta2TLIrho2CFIDefault model.994.9831.000.9991.000Saturated model1.000 1.000 1.000Independence model.000.000.000.000.000Parsimony-Adjusted MeasuresModelPRATIOPNFIPCFIDefault model.333.331.333Saturated model.000.000.000Independence model1.000.000.000NCPModelNCPLO 90HI 90Default model.070.0007.996Saturated model.000.000.000Independence model354.685296.127420.654FMINModelFMINF0LO 90HI 90Default model.005.000.000.021Saturated model.000.000.000.000Independence model.942.926.7731.098RMSEAModelRMSEALO 90HI 90PCLOSEDefault model.010.000.102.634Independence model.393.359.428.000AICModelAICBCCBICCAICDefault model18.07018.28249.67557.675Saturated model20.00020.26559.50669.506Independence model368.685368.791384.488388.488ECVIModelECVILO 90HI 90MECVIDefault model.047.047.068.048Saturated model.052.052.052.053Independence model.963.8101.135.963HOELTERModelHOELTER.05HOELTER.01Default model11091704Independence model1418Estimates Read more…

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد با موضوع مدل پیشنهادی، تحلیل داده، سطح تحصیلات، توزیع فراوانی

مهم پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوري اطلاعات، عبارتند از:الف) روايي پرسشنامه منظور از روايي، اين است که پرسشنامه آنچه را که بايد اندازه گيری کند، اندازه گيری می کند. در واقع هنگاميکه به اميد مطالعه Read more…

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد با موضوع فناوری اطلاعات، تلفن همراه، انتقال اطلاعات، پردازش اطلاعات

مي‌پردازد.C= تلفن همراه يا PDAM= باركد روي كالاS= فن‌آوري ارتباط‌دهنده ابزار موبايلي با سايت اينترنتي نمايشگاهابزار موبايلي مشتري در مركز قرار مي‌گيرد و با ايجاد ارتباط با دو عنصر ديگر تبادل تجاري را انجام مي‌دهد.C—M—Sمشتري Read more…

By mitra--javid, ago