پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله درباره حامل های انرژی، تولید خودرو، حامل انرژی

عملکرد دستگاه می شود و ما با انتخاب مناسب مواد می توانیم مقاومت را تحت تاثیر قرار دهیم و به این مشکل فائق آییم. چالش کلیدی دیگر ادغام و یکپارچه کردن دستگاه درون خودرو ها Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه درباره g/l، ميزان، توليد، بيوپليمر

ميکروارگانيسم Azohydromonas lata DSMZ 1123ميکروارگانيسم A. lata به عنوان توليد کننده بيوپليمر معرفي گسته اما مطالعات زيادي در اين زمينه گزارش نشده است ولذا جهت بررسي روند توليد بيوپليمر در تحقيق مورد توجه قرار گرفت. Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه درباره توليد، پليهيدروکسيآلکانواتها، ميزان، پليهيدروکسيبوتيرات

Hydrogenophaga گرديد[34].ضايعات کشاورزي يکي ديگر از منابع ارزان قيمت براي توليد پليهيدروکسيآلکانواتها است. در مطالعهاي از ملاس بعنوان منبع کربن براي توليد پليمر توسط E. coli استفاده گرديد. محصول نهايي پليهيدروکسيبوتيرات بميزان 9/35 گرم بر Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه درباره پلي، هيدروکسي، توليد، بوتيرات

– بيوپليمر توليدشده(PHB) وميزان رشد سلولي به ازاي مصرف گلوکز به عنوان سوبسترا……88عنوان صفحهشکل 3- 29- بيوپليمر توليدشده(PHB) وميزان رشد سلولي به ازاي مصرف فروکتوز به عنوان سوبسترا….89شکل 3- 30- بيوپليمر توليدشده(PHB) وميزان رشد سلولي Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه درباره سلولي، فرايند، توليد، بيوپليمر

………………….562- 11- 2- 1- فرايند کشت نيمه پيوسته با خوراک دهي ثابت منبع کربن ونيتروژن………………………57 2- 11- 2- 2- فرايند کشت نيمه پيوسته با خوراک دهي متغير منبع کربن ونيتروژن …………………….572-11-3- تعيين ضريب انتقال اکسيژن Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه با موضوع g/l، ميزان، سلولي، توليد

شرايط فرايند بيولوژيکي شکلهاي 3-25 ،3- 26 و 3-27 تاثير پارامترهاي سن تلقيح ، سرعت هم زدن و دماي فرايند بيولوژيکي بر روي ميزان مصرف قند، روند رشد سلولي و توليد بيوپليمر را نشان مي Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه با موضوع ميليليتر، تهيه، گرديد.، دماي

(C‍‍‍? 30) به مدت 5 روز نگهداري گرديد. پس از گذشت 5 روز و اطمينان از رشد مطلوب ميکروارگانيسم، نمونهها جهت استفاده در آزمايشات بعدي به داخل يخچال (C‍‍‍? 4) منتقل شدند. 2-3- محيط نگهداريمناسبترين Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه با موضوع نرخ بهره، توسعه مدل

طي فرايند نيمه پيوسته به همراه محدوديت منبع نيتروژن اقدام به توليد PHB نمودند .در اين فرايند ميزان جرم سلولي ايجاد شده و بيوپليمر تجمع يافته به ترتيب 164و121 گرم بر ليتر ونرخ بهره دهي Read more…

By mitra1--javid, ago