دانلود پایان نامه

۱۹۸۰، PRA(Paper wrk Reductin Act) تصویب شد تا با استفاده از سیستم‌هاى اطلاعاتى استفاده از ارتباطات کاغذى به طور عمدهاى کاهش یابد.
امنیت اطلاعات کامپیوترى
در قانون مصوب سال ۱۹۸۷، هرسازمان فدرال اى براى حفظ امنیت کامپیوترهائى که داراى اطلاعات حساس هستند، موظف به تدوین و توسعه برنامه اى مشخص شد.
کلینگر، کوهن
همچنین بر اساس قانونى که توسط دو سناتور به همین نام تصویب و پشتیبان PRA شد هر بخش دولتى، خود مسئول دستیابى به تکنولوژى اطلاعات بوده و باید بهترین و کاراترین تکنولوژى را از نظر هزینه خریدارى کند.
مدیریت تکنولوژى اطلاعات فدرال
در سال ۱۹۹۶ قانونى توسط کلینتون تنظیم شد که بخش‌هاى اجرایى را براى دستیابى به سیستم‌هاى اطلاعاتى مدیریت، هدایت مى کرد. همچنین فرآیندى براى سرمایه گذارى و بودجه بندى از طریق تکنولوژى اطلاعات پیشنهاد شد.
قانون توانبخشى
درسال ۱۹۹۸

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید