دانلود پایان نامه

کامل تصادفی با ۲ تیمار و در ۳ تکرار انجام شد. تیمار تاریخ کاشت در سه سطح (۳۰،۲۰ اردیبهشت و۱۰ خرداد)و تیمار پتاسیم در سه سطح (۱۰۰،۰ و ۱۵۰کیلوگرم) بود
۳-۳ خصوصیات فیزیکی وشیمائی خاک مزرعه:
پیش ازکاشت و جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک از نقاط مختلف زمین درعمق۰-۳۰ سانتیمتربطورتصادفی نمونه برداری صورت گرفت. (جدول ۳-۱)
۳-۴ مشخصات جغرافیایی واقلیم محل اجرای طرح:
شهرستان اقلید جزء مناطق کوهستانی و مرتفع کشور به شمار می‌رود و شهر اقلید بلندترین شهر در استان فارس و ششمین شهر مرتفع کشور است.ارتفاعات آن دنباله سلسله جبال زاگرس بوده و حداکثر ارتفاع آن از سطح دریا ۳۹۴۳متر بنام کوه بل در جنوب اقلید است. دارای زمستان‌های سردو تابستان‌های معتدل می‌باشد. حداکثر درجه حرارت برابر با ۳۷ درجه سانتیگراد و حداقل آن ۲۲- درجه سانتیگراد در سردترین ماه سال است. متوسط بارندگی سالیانه در این شهرستان بین ۳۳۰-۳۰۰ میلی‌متر در مرکز شهر و روستاها و ۴۰۰-۶۰۰میلیمتر در ارتفاعات است. این شهرستان یکی از نواحیی بادخیز استان بوده و اکثر مواقع سال سرعت باد قابل ملاحظه است. بنابر گزارشات واصله سرعت باد به ۱۶۰ کیلومتر در ساعت نیز رسیده است. شهرستان اقلید در محدوده جغرافیایی ۵۲ درجه و ۵۵ دقیقه طول شرقی و ۳۱ درجه و ۱۳ دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است.

۳-۵ آماده سازی زمین و اجرای نقشه آزمایش:
آماده سازی زمین شامل شخم اولیه در فصل پائیز انجام شد و عملیات ثانویه آماده سازی زمین شامل دیسک و لولر در بهار سال ۱۳۹۲ صورت گرفت. پس از آماده شدن زمین آزمایشی نقشه طرح پیاده گردید.
هر کرت آزمایشی در هر بلوک شامل ۶ ردیف کاشت با فاصله ۳۰ سانتیمتربرروی ردیف و ۵۰سانتیمتر بین ردیف انجام شد. بنابراین ابعاد هر کرت ۱۲ = ۳ × ۴ متر مربع بود. بین هر کرت آزمایشی یک ردیف نکاشت منظور گردید. همچنین فاصله بین هر بلوک ۲ متر بود. بر این اساس مساحت کل زمین آزمایش در حدود (۳۲۴=۲۷ ×۱۲) متر مربع بود. در قسمت پایین هر بلوک یک جوی جهت زهکشی و جلوگیری از عدم تداخل آب آبیاری بلوک ها و در بالای هر بلوک یک جوی جهت انتقال آب آبیاری در نظر گرفته شد.
۳-۶ عملیات کاشت:
عملیات کاشت در عمق تقریبی ۳ سانتی متر ودر تاریخ های تعیین شده انجام شد. بذور با تراکم ۶ بوته در متر مربع به صورت ردیفی و توسط دست درزمین کشت شد. به منظورتسریع وهماهنگی دررویش بذر،آبیاری زمین پس ازکاشت انجام شد. جهت حصول اطمینان از سبز شدن یکنواخت بذور و رسیدن به تراکم گیاه مورد نظر آبیاری ۳ روز بعداز آبیاری اول مجددا تکرار شد.
۳-۷ عملیات داشت:
آبیاری مزرعه به طورمنظم ۸روزی یکبارانجام میشد. درطول دوران رشدگیاه مبارزه باعلف هرزبه صورت وجین دستی انجام شد که عمده علفهای هرزعبارت بود از:خرفه، سلمه تره وتوق بودند. خوشبختانه درطول انجام آزمایش مزرعه باآفات وبیماری روبرونشد.بذرهادر اواخر فصل(اواخرشهریورتااواسط مهر)برداشت و اطلاعات ثبت شد.
۳-۸ اندازه گیری صفات:
جهت اندازه گیری صفات مورفولوژیکی همچون ارتفاع گیاه و تعداد گل آذین ،تعدادشاخه های فرعی وقطرگل آذین, تعداد ۵ گیاه در هر کرت انتخاب و صفات فوق اندازه گیری شد. اندازه گیری وزن تازه و خشک برگهابرروی همان ۵ بوته انتخاب شده انجام گردید . وهمچنین وزن تروخشک و ارتفاع ریشه ها هم اندازه گیری شد(یزدانی بیوکی وهمکاران،۱۳۸۹ ).
بذرها جهت عمل روغن گیری از۵بوته انتخاب شده از هر کرت برداشت شد(یزدانی بیوکی وهمکاران،۱۳۸۹ ).
۳-۹ درصدروغن ودرصد سیلی مارین:
اندازه گیری درصد روغن با استفاده از ۳۰ گرم بذر جمع آوری شده بود وبااستفاده ازدستگاه اتومات سوکسله انجام شد. بذور را به مدت ۱۲ساعت در آون ۴۰درجه سانتی گراد قرار داده شد تا خشک شود.سپس دانه های خشک شده آسیاب شدندو ۵گرم ازهرنمونه آسیاب شده وزن شد و داخل کارتوش دستگاه سوکسله قرارداده شدوعمل روغن گیری توسط ۲۰۰میلی لیتر پترولیوم اتردر دمای ۶۰درجه سانتی گراد انجام شد.بعدازاتمام کارنمونه ازدستگاه خارج شدوبه مدت ۲۴ساعت داخل آون ۵۰درجه سانتی گراد قرارگرفت تاکاملا عاری ازاثرشود.(قوامی ورامین،۲۰۰۸ )برای استخراج سیلیمارین ۳ گرم ازنمونه خشک شده داخل یک ارلن ۱۰۰ میلی لیتری ریخته شد وبااستفاده از ۶۰ میلی لیترمتانول ومدت زمان ۶۰ دقیقه (طی دومرحله)سیلیمارین استخراج شد.محلول متانولی به دست آمده ،درآون ۵۰ درجه سانتی گرادقرارداده شدوبعدازتبخیرمتانول،پودرزردرنگ سیلیمارین به دست آمد.(قوامی وهمکاران،۱۳۹۱ ).عملکرد روغن نیز از طریق تناسب بدست آمد.
۳-۱۰ محاسبات آماری:
در این آزمایش تمام محاسبات آماری با استفاده از نرم افزارآماری sasانجام شد. مقایسه میانگین صفات با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت. برای رسم نمودارها نیز از نرم افزارExcel استفاده گردید.

فصل چهارم
نتیجه گیری

۴-۱ ارتفاع بوته:
نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر تاریخ کاشت برارتفاع بوته در سطح ۱%درصد معنی دار شد(شکل۴-۱). ولی اثرکودپتاسیم واثر متقابل آنها معنی دار نشد.مقایسه میانگین اثر تیمار تاریخ کاشت نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته (۴۷/۱۹۹سانتی متر) مربوط به تاریخ کاشت دوم یعنی ۳۰ اردیبهشت بودو کمترین ارتفاع بوته مربوط به تاریخ کاشت سوم یعنی ۱۰ خرداد (۷۸/۱۵۷سانتی متر) می باشد.(جدول ۴-۱).

۴-۲ تعداد شاخه فرعی در گیاه :
نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه اثر تاریخ کاشت بر تعداد شاخه فرعی درسطح ۱% معنی دار شد(شکل۴-۲). همچنین اثر تیمارکود پتاسیم درسطح ۵%معنی دارشد(شکل ۴-۳) ولی اثر متقابل تاریخ کاشت و پتاسیم بر تعداد شاخه فرعی معنی دار نشد.
بررسی اثر تاریخ کاشت بر تعدادشاخه فرعی در گیاه نشان داد که بیشترین تعدادشاخه فرعی در تاریخ کاشت ۳۰اردیبهشت (۸۹/۱۹سانتی متر) بدست آمد. تفاوت تعدادشاخه فرعی در تاریخ کاشت ۲۰و۳۰ اردیبهشت با تاریخ کاشت سوم یعنی ۱۰ خرداداز نظر آماری معنی دار بود.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید