دانلود پایان نامه

شاهد=T1، Znso45/0=T2،Znso4 1=T3، Znso42=T4، H3bo35/0=T5 ،H3bo31=T6، H3bo32=T7،H3bo3 5/0Znso4+5/0=H3bo3 ,T81Znso4+1=T9،H3bo3 2Znso4+2=T10 بودند.
محلول پاشی برگی و خوشهای در چندین نوبت انجام گرفت که محلول پاشی برگی در سه نوبت، نوبت اول حدود ۲ هفته قبل از ظهور اسپات ها، نوبت دوم ۴ هفته و نوبت سوم ۸ هفته پس از گرده افشانی انجام شد. محلول پاشی خوشهای در سه نوبت، نوبت اول ۴ ساعت قبل از گرده افشانی و نوبت دوم ۴ هفته و نوبت سوم ۸ هفته پس از گرده افشانی انجام شد.
اولین محلول پاشی برگی ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۰ حدود ۲ هفته قبل از ظهور اسپات ها انجام شد. و اولین محلول پاشی خوشهای در ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۱ ساعت ۶ صبح، ۴ ساعت قبل از گردهافشانی، گرده افشانی با استفاده از گرده مخلوط چند پایه نر و با روش مرسوم استفاده از پارچه ململ انجام شد. و مرحله دوم محلول پاشی برگی و خوشهای ۴ هفته بعد از گرده افشانی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ و مرحله آخر هم ۸ هفته بعد از گرده افشانی در خردماه ۱۳۹۱ انجام شد.

۳-۲-۴- طرح آماری پژوهش

این پژوهش با دو آزمایش اجرا شد. در آزمایش اول اثر تیمارهای تغذیهای اسید بوریک و سولفات روی به صورت محلول پاشی برگی بر درصد تغییر غلظت برخی از عناصر ریز مغذی برگ بررسی شد. این آزمایش به صورت تک عامله (تیمار تغذیه ای) و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار (بلوک) انجام شد. در آزمایش دوم اثر تیمارهای اسید بوریک و سولفات روی و نوع محلول پاشی ( برگی و خوشهای) بر میوه نشینی و صفات کمی و کیفی میوه مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت دو عامله به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار (خوشه) به اجرا درآمد. در هر یک از دو آزمایش این پژوهش، برای هر تیمار یک درخت مجزا انتخاب شده و تکرار ها نیز بر روی همان درخت در نظر گرفته شدند.

۳-۲-۵- اندازه گیری تغییر محتوای غلظت برخی از عناصر ریز مغذی برگ

به منظور اندازه گیری تغییر غلظت عناصر ریز مغذی برگ شامل بور، روی، آهن، مس و منگنز نمونه گیری و آزمایش تجزیه برگ و اندازگیری عناصر مذکور در دو نوبت، یکی بلافاصله قبل از اولین محلول پاشی برگی و نوبت دوم یک هفته پس از برداشت میوه های به شرح زیر انجام گرفت.
برگهای هر درخت به طور مجازی به سه دسته برگهای بالایی (جوان)، برگهای میانی (کاملاً توسعه یافته، فعال در اطراف خوشه ها) و برگهای پایینی (مسن) تقسیم شده و از برگهای میانی هر درخت ۴ برگ (از چهار جهت اصلی درخت) انتخاب شده و ۳ تا ۴ برگچه از برگچه های میانی برگهای انتخاب شده چیده شده و ابتدا و انتهای برگچه ها با قیچی باغبانی حذف شد ]۱۸[.
نمونه های آماده شده را به ترتیب با آب معمولی، اسید کلریدریک یک دهم نرمال و آب مقطر شستشو داده و پس از خشک کردن اولیه نمونه ها در هوای آزاد، به مدت یک هفته در دمای ۷۵ درجه سانتی گراد آون خشک کرده و با آسیاب برقی با تیغه استیل پودر گردیده و پس از توزین هر یک از نمونه های پودر شده، یک گرم پودر گیاه را وزن کرده به مدت ۱۴-۱۲ ساعت در کوره در دمای ۵۵ درجه سانتی گراد قرار داده شد تا خاکستر شود. بعد از سرد شدن چند قطره آب مقطر اضافه کرده تا خیس بخورد پس از آن به هر نمونه ۲ مولار یا ۱۰ سی سی اسیدکلریدریک اضافه کرده به مدت ۳-۲ دقیقه روی حمام بن ماری با دمای ۷۰-۶۰ درجه سانتی گراد قرار داده و بعد از برداشتن نمونه ها را با کاغذ صافی صاف کرده و با آب مقطر به حجم ۱۰۰ سی سی رسانده شد. برای اندازه گیری غلظت اسید بوریک ۲ سی سی از عصاره گیاهی و ۲ سی سی از محلول استاندارد برداشته و به لوله آزمایش منتقل شد، ۴ سی سی محلول بافر به آن اضافه کرده و بهم زده شد تا خوب حل شود و بعد از آن ۲ سی سی معرف آزومتین H به محلول مورد نظر اضافه شد و بعد از نیم تا یک و نیم ساعت میزان جذب با دستگاه اسپکتوفتومتری در طول موج ۴۳۰ نانومتر خوانده شد و با رسم منحنی کالیبراسیون میزان اسید بوریک محاسبه شد. برای اندازه گیری غلظت عناصر روی، آهن، مس و منگنز ۵۰ سی سی از عصاره گیاه را به دستگاه جذب اتمی (مدلThermo Elemental) منتقل کرده و میزان غلظت عناصر اندازه گیری شد ]۳[.

۳-۲-۶- روش های نمونه برداری از میوه و اندازه گیری صفات

الف- روش نمونه برداری: برای اندازه گیری صفات مورد نظر در ۳ مرحله نمونه برداری انجام شد. اولین نمونه برداری میوه به منظورتعیین درصد میوهنشینی طبیعی، درصد تولید میوههای پارتنوکارپ چند برچهای و درصد ریزش میوه ۵ هفته پس از هر گردهافشانی انجام گرفت. بدین منظور از هریک از ۳ خوشه هدف ۵ رشته یا خوشه چه به طور تصادفی انتخاب و تعداد میوه‌های طبیعی، تعداد میوه‌های پارتنوکارپ و تعداد داغهای گل موجود روی هر خوشهچه به عنوان نماینده تعداد گل و میوهچه ریزش یافته شمارش و یادداشت شدند. دومین نمونه برداری جهت اندازه گیری صفات فیزیکی میوه و بذر بود که در مرحله خارک (خلال)، در ابتدای شهریور ماه انجام گرفت. در این نمونهبرداری از هر یک از سه خوشه هدف در هر پایه نخل مورد آزمایش ۱۰ عدد میوه به طور تصادفی انتخاب شده، صفات فیزیکی محاسبه شد. سومین مرحله نمونه گیری در مرحله خرما، همانند نمونهبرداری مرحله خارک، در ابتدای مهر ماه صورت گرفت.

ب-اندازه گیری صفات مورفولوژیکی و فیزیکی

۱. محاسبه میوهنشینی
تعداد میوه‌های طبیعی، تعداد میوه‌های پارتنوکارپ (میوه‌های بی‌بذر تکی، دو قلو یا سه‌قلو) و تعداد داغهای گل موجود روی هر خوشهچه به عنوان نماینده تعداد گل و میوهچه ریزش یافته شمارش و یادداشت شدند. درصد میوهنشینی طبیعی اولیه، درصد میوههای پارتنوکارپ و درصد ریزش از طریق فرمولهای ۳-۱ تا ۳-۴محاسبه گردید:
(۳-۱) تعداد میوه‌های طبیعی + تعداد میوه‌های پارتنوکارپ + تعداد داغهای گل روی خوشه چه= تعداد گلهای اولیه
۱۰۰×
(۳- ۲)

۱۰۰×
(۳- ۳)

۱۰۰ ×
(۳- ۴)

۲. اندازهگیری صفات فیزیکی میوه و بذر

صفات فیزیکی میوه که شامل وزن، طول، قطر، حجم میوه و بذر اندازهگیری شده و نسبت طول به قطر میوه، نسبت وزنی گوشت به بذر و وزن خوشه می باشد توسط ابزارهای اندازه گیری تعیین شد. طول و قطر میوه و بذر با استفاده از کولیس بر حسب سانتی متر (شکل ۳-۱)، وزن میوه و بذر با استفاده از ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی بر حسب گرم (شکل ۳-۲)، حجم میوه و بذر بر اساس روش جابهجایی آب۳۲ و با کمک استوانه مدرج اندازه گیری شد. وزن هر تک خوشه به این صورت اندازه گیری شدکه ابتدا خوشه ها در سبدهای مجزا تکانده شد و بعد میوها که شامل میوه های تک برچه ای نرمال، میوه های تک برچه ای پارتنوکارپ و میوه های سه قلو بودند به وسیله ترازو با دقت اندازهگیری شدند.

شکل ۳- ۱- اندازهگیری طول میوه بوسیله کولیس

شکل ۳- ۲- اندازهگیری وزن میوه بوسیله ترازوی دیجیتال

ج- اندازهگیری صفات شیمیایی میوه

صفات شیمیایی شامل: درصد کل مواد جامد محلول۳۳، اسیدیته قابل تیتراسیون، pH عصاره میوه، درصد قندهای احیاکننده و قند کل، درصد رطوبت و ماده خشک میوه با استفاده از روش های استاندارد اندازهگیری شدند.
۱. روش اندازهگیری میزان کل مواد جامد محلول ((TSS عصاره میوه :

نه گرم از نمونه همگن گوشت میوه در هاون چینی با ۴۵ میلیلیتر آب مقطر ترکیب گردید سپس این محلول برای تهیه عصاره میوه برای مدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوژ شد ]۶۷[. چند قطره از عصاره حاصل بر روی منشور دستگاه قندسنج دیجیتال جیبی مدل Atago PAL-3 ( °Brix93-0%) چکانده شد و عدد مربوطه در دمای آزمایشگاه قرائت گردید (شکل ۳- ۳). به دلیل مجهز بودن دستگاه قندسنج دیجیتال به سیستم تصحیح دمایی خودکار۳۴ نیازی به استفاده از جدول تصحیح دمایی نبود.

شکل ۳-۳- اندازهگیری درصد کل مواد جامد محلول عصاره میوه به وسیله رفراکتومتر۳ دیجیتال

۲. روش اندازهگیری pH عصاره میوه :
pH عصاره تهیه شده با استفاده از دستگاه pH متر دیجیتال قلمی (مدل AZ 8686 ) اندازهگیری شد (شکل ۳-۴).

شکل ۳-۴- اندازهگیری pH عصاره میوه بوسیله pH متر دیجیتال قلمی

۳ . روش اندازهگیری اسیدیته قابل تیتراسیون۳۵(TA):

به منظور تهیه عصاره میوه برای اندازهگیری اسیدیته قابل تیتراسیون، ۵ گرم از نمونه همگن گوشت میوه در هاون چینی با ۳۰ میلیلیتر آب مقطر ترکیب و برای مدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوژ شد ]۶۷[. چون اسیدیته میوه در مرحله خرما بسیار پایین است تشخیص نقطه تغییر رنگ۳۶ (شروع پیدایش رنگ صورتی) در محلول مشکل بود بنابراین برای تعیین دقیق میزان سود مصرفی اولاً عصاره با استفاده از سود ۰۱/۰ نرمال به جای سود ۱/۰ نرمال تیتر شود، و ثانیاً از pH عصاره برای تشخیص نقطه خنثی شدن استفاده شد. با این روش ۱۰ میلیلیتر از عصاره حاصل با سود ۰۱/۰ نرمال در حضور معرف فنلفتالئین تا رسیدن به pH1/8 تیتر شد ]۳۱[ (شکل ۳- ۵). دادههای تیتراسیون با استفاده از فرمول ۳- ۵ به درصد اسید غالب میوه تبدیل شد.

(۳- ۵)

N= نرمالیته سود مصرفی
V1= حجم سود مصرفی برای تیتراسیون اسید میوه (میلیلیتر)
Eqwt= اکی والان گرم اسید غالب میوه (در این آزمایش ۰۵/۶۰ Eqwt =)
V2= حجم نمونه عصاره میوه (میلیلیتر)
اسید غالب میوه خرما در مرحله خرما اسید استیک است ]۶۷[.

شکل ۳-۵- تیتراسیون اسید عصاره میوه با سود ۰۱/۰ نرمال

۴. روش اندازهگیری قند کل۳۷و قندهای احیاکننده۲ :

جهت اندازهگیری درصد قند کل و قندهای احیاکننده از روش لین- اینون۳ استفاده شد. در این روش یون مس در یک محیط قلیایی در اثر احیاء شدن تبدیل به رسوب آجری رنگ اکسید مس دو ظرفیتی میشود ]۲۱[.
برای اندازهگیری قند کل، ۵ گرم از نمونه همگن گوشت میوه در هاون چینی با ۳۰ میلیلیتر آب مقطر ترکیب شد و برای مدت ۱۵دقیقه سانتریفیوژ شد]۶۷[. از هر تکرار ۱۰۰ میلیلیتر عصاره تهیه و با استفاده از آب مقطر به حجم ۲۰۰ میلیلیتر رسانده شد. یک بورت ۵۰ میلیلیتری از این محلول اولیه (محلول قبل از هیدرولیز) پر شد، سپس ۵ میلیلیتر از محلول فهلینگ۴A و ۵ میلیلیتر از محلول فهلینگ B و مقداری آب مقطر (۲-۱میلیلیتر) درون یک ارلن ریخته و بر روی چراغ الکلی قرار داده شد به طوری که بورت بالای دهانه ارلن باشد. حدود ۵ میلیلیتر از محلول درون بورت به ارلن اضافه و شعله چراغ الکلی روشن شد. چند قطره معرف متیلنبلو به ارلن افزوده شد تا رنگ آبی حاصل شود، سپس از بورت قطره قطره محلول به محلول در حال جوش درون ارلن اضافه شد تا رنگ آبی زایل شده و رسوب آجری پدیدار شود. در این زمان حجمی از محلول درون بورت که مصرف شده بود یادداشت شد که

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید