دانلود پایان نامه

MovieLens……………………………………………………………………………………………………………………………62
جدول شماره ۹ : مقایسه معیارF1 روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر
EachMovie……………………………………………………………………………………………………………………………62

جدول شماره ۱۰ : مقایسه میانگین خطای مطلق روش پیشنهادی با روشهای[۱۹] و [۲۰]…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

فهرست تصاویر

عنوان و شماره صفحه

شکل شماره ۱: نمونههایی از موتورهای جستجوگر………………………………………………………………….۵
شکل شماره ۲ : نمونه صفحهای از سایت Movielens………………………………………………………….11
شکل شماره ۳ : نمونه صفحه درخواست امتیازدهی Movielens از کاربر…………………………….۱۲
شکل شماره ۴ : نمونه صفحه فیلمهای پیشنهادی از سوی Movielens به کاربر………………۱۳
شکل شماره ۵ : نمونه ماتریس امتیازدهی کاربران – اقلام………………………………………………………۲۲
شکل شماره ۶: فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر اقلام………………………………………………………………..۲۵
شکل شماره ۷ : فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر کاربران…………………………………………………………….۲۵
شکل شماره ۸ : روند تولید پیشنهاد در آمازون……………………………………………………………………….۳۴
شکل شماره ۹ : نمونه صفحهای از سایت آمازون…………………………………………………………………….۳۵
شکل شماره ۱۰ : ارائه پیشنهاد بر اساس کارت خرید مشتری……………………………………………….۳۵
شکل شماره ۱۱ : روند کار روش محتوا محور………………………………………………………………………….۳۸
شکل شماره ۱۲ : نمونه صفحهای از سایت آمازون…………………………………………………………………۴۰
شکل شماره ۱۳ :استفاده از روش محتوا محور در سایت آمازون…………………………………………..۴۱
شکل شماره ۱۴ : نمایش مفاهیم دقت و فراخوانی در حوزه بازیابی اطلاعات………………………..۵۹
شکل شماره ۱۵: رابطه معیار فراخوانی با معیار دقت……………………………………………………………..۶۰
شکل شماره ۱۶: مقایسه میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر
MovieLens……………………………………………………………………………………………………………………………63شکل شماره ۱۷: مقایسه میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر
EachMovie……………………………………………………………………………………………………………………………63
شکل شماره ۱۸: مقایسه معیار دقت، فراخوانی و F روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر EachMovie………………………………………………………………………………………………………………………64
شکل شماره ۱۹: مقایسه معیار دقت، فراخوانی و F روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر MovieLens………………………………………………………………………………………………………………………..64

فصل اول
مقدمه

۱- مقدمه

۱-۱- پیشگفتار

پیدایش اینترنت و وب جهان گستر۱ موجب شده است که در رابطه با هر موضوع قابل تصور، حجم بسیار زیادی از اطلاعات وجود داشته باشد که کاربران۲ بتوانند با استفاده از آن نیاز اطلاعاتی خود را برطرف سازند. افزایش روز افزون اطلاعات باعث شد که مشکل سربار اطلاعات۳ به وجود آید و کاربران به تنهایی قادر به برطرف کردن نیازهای خود نباشند. . زیرا کاربران مجبور بودند به صورت بر خط۴ تمامی صفحات را جستجو کنند تا بتوانند آن قسمتی را که مورد نیازشان است پیدا کنند. به همین دلیل موتورهای جستجوگر۵ به وجود آمدند تا کاربران بتوانند با استفاده از آنها بدون نیاز به بررسی تعداد زیادی از صفحات به اطلاعات مورد نظرشان دسترسی پیدا کنند.

۱-۲- موتورهای جستجوگر

به عبارت دیگر یک موتور جستجوگر وب سایتی است که میتوان از آن برای پیدا کردن صفحات وب استفاده کرد. وقتی کاربر درخواست خود را در قالب کلمات کلیدی وارد موتور جستجوگر میکند موتور جستجوگر در بین بیلیونها صفحه وب جستجو کرده و به کاربر کمک میکند اطلاعاتی که به دنبال آن است را بیابد. با استفاده از این ابزار سرعت و دقت در جستجو بسیار افزایش یافت و کاربران توانستند به سادگی و در کمترین زمان به بهترین نتایج دست یابند.
انواع زیادی از موتورهای جستجوگر توسط کمپانیهای مختلف ساخته شده است که معروفترین آنها بینگ۶، یاهو۷ و گوگل۸ میباشد (شکل شماره ۱).
هر موتور جستجوگر راه و روش خود را برای سازماندهی اطلاعات دارد، پس نتیجه از یک موتور جستجوگر تا دیگری متفاوت خواهد بود.
موتورهای جستجوگر به دو دسته کلی تقسیم میشوند : موتورهای جستجوگر پیمایشی۹ و فهرستهای تکمیل دستی۱۰. موتورهای جستجوگر ترکیبی۱۱ نیز حاصل ترکیب دو نوع بالا میباشند. گونهای جدید از موتورهای جستجوگر نیز تحت عنوان ابر جستجوگرها۱۲ وجود دارد که در ادامه به طور خلاصه به توضیح هر کدام از این موارد خواهیم پرداخت.

۱-۲-۱- موتورهای جستجوگر پیمایشی

این موتورهای جستجوگر، وب را پیمایش و اطلاعاتی را ذخیره میکنند. سپس کاربران از میان این اطلاعات آنچه را که میخواهند جستجو میکنند. اگر در صفحه وب تغییراتی اعمال شود موتورهای جستجوگر پیمایشی به طور خودکار آنها را مییابند و تغییرات مذکور را در فهرستها اعمال میکنند. نمونههایی ازموتورهای جستجوگر پیمایشی گوگل و یاهو میباشند.

۱-۲- ۲- فهرستهای تکمیل دستی

فهرستهای تکمیل دستی وابسته به کاربرانی میباشد که آن را تکمیل میکنند. یا کاربر خودش صفحه مورد نظر را به همراه توضیحی کوتاه در فهرست ثبت میکند یا این کار توسط ویراستارهایی که برای آن فهرست در نظر گرفته شده صورت میپذیرد. در این حالت عمل جستجو تنها بر روی توضیحات ثبت شده انجام میگیرد و اگر تغییری روی صفحه وب به وجود آید در فهرست تغییر به وجود نخواهد آمد. نمونهای از فهرستهای تکمیل دستی
Open Directoryمیباشد۱۳.

۱-۲-۳- موتورهای جستجوگر ترکیبی

این موتورهای جستجوگر نتایج حاصل از جستجوی هر دو نوع بالا را با هم ترکیب میکنند و نشان میدهند. علاوه بر این میتوانند برای نتایج یک نوع، اولویت قائل شوند. مثلا موتور جستجوی MSN اولویت را روی نتایج حاصل از فهرستهای تکمیل دستی قرار میدهد. ولی برای درخواستهای پیچیده، نتایج حاصل از جستجوی پیمایشی را نیز بررسی میکند.

۱-۲-۴- ابر جستجوگرها

این نوع جدید از موتورهای جستجوگر نتایج حاصل از چند موتور جستجوگر را ترکیب نموده و نشان میدهد. به عبارتی دیگر درخواست کاربر را در چندین موتور جستجوگر جستجو کرده، سپس نتایج یافته شده را با هم ترکیب نموده و یک نتیجه کلی در اختیار کاربر قرار میدهد. به عنوان مثال موتور جستجوگر dogpile14 نتایج حاصل از موتورهای جستجوگرGoogle ، Yahoo، MSN و ASK را با هم ترکیب میکند و به کاربر ارائه میدهد.

شکل شماره ۱ : نمونههایی از موتورهای جستجوگر

۱-۳- سیستمهای پیشنهادگر

مطالعات اخیر نشان دادهاند که عمده موتورهای جستجوگر با نرخ پایین موفقیت مواجه هستند. این نرخ با میزان دریافت نتایج مرتبط، نسبت به میانگین کاربران جستجو کننده تعیین میشود. به عنوان مثال در یکی از مطالعات[۱] بیش از ۲۰۰۰۰ درخواست جستجو بررسی شده و مشخص گردیده که به طور میانگین در ۴۸% موارد، کاربر در نتایجی که به او ارائه شده حداقل یک مورد مرتبط با جستجویش که ارزش انتخاب داشته باشد پیدا میکند. به بیان دیگر در ۵۲% موارد، کاربر هیچ کدام از مواردی را که به عنوان نتیجه جستجو به او بازگشت داده میشود انتخاب نمیکند. البته این مشکل همان قدر که به موتور جستجوگر بستگی دارد به میزان دانش کاربر جستجو کننده در چگونگی نحوه جستجو نیز بستگی دارد. زیرا درخواست جستجو ممکن است منجر به ابهام شود و به ندرت میتواند به روشنی نیاز کاربر جستجو کننده را بیان کند. در این مواقع کاربر با لیست نتیجهای که نمیتواند نیاز اطلاعاتی او را برطرف سازد روبرو میشود. او در این شرایط معمولا درخواست خود را تعویض یا اصلاح میکند تا نتیجه دلخواهش به او ارائه شود.
در [۲] نشان داده است که ۱۰% از درآمد کسانی که با اطلاعات کار میکنند به دلیل تلف شدن زمانشان در جستجو از بین میرود. همچنین در بدترین حالت درصد قابل توجهی از جستجو کنندهها ممکن است در پیدا کردن اطلاعاتی که مورد نیازشان است با شکست روبرو شوند. این مسائل نشان میدهد که جستجوی وب بسیار ناکارامدتر از آن است که انتظار می- رود. همچنین علاوه بر افزایش تعداد صفحات وب تعداد کاربران اینترنت نیز به شدت افزایش یافت. کاربران هم میخواستند نیاز اطلاعاتیشان را بر طرف کنند و هم مایل به تولید و اشتراک گذاری اطلاعات، علائق و نیازمندیهای خود بودند. بنابراین شبکههای اجتماعی مانند Facebook و Twitter تاسیس شدند. همچنین سایتهایی مانند YouTube راه اندازی شد که محلی برای اشتراک گذاری فیلمها و مشاهده فیلمهای به اشتراک گذاشته میباشد.
در این بین برای برطرف نمودن ناکارامدیهای موتورهای جستجوگر و نیازهای کاربران سیستمهای پیشنهادگر به وجود آمدند.
سیستمهای پیشنهادگر برای انتخاب و ارائه اطلاعات مورد نیاز کاربران نقش قابل توجهی را ایفا نمودهاند. این سیستمها میتوانند حتی بدون اینکه کاربر درخواست جستجو بدهد تعدادی از اقلام را به او پیشنهاد یا اطلاعات مورد نیازش را به او ارائه دهد. اقلا

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید