دانلود پایان نامه

شرايط فرايند بيولوژيکي
شکلهاي 3-25 ،3- 26 و 3-27 تاثير پارامترهاي سن تلقيح ، سرعت هم زدن و دماي فرايند بيولوژيکي بر روي ميزان مصرف قند، روند رشد سلولي و توليد بيوپليمر را نشان مي دهند.که در سن تلقيح 18 ساعت وسرعت هم زدنrpm 250 ودماي فرايند بيولوژيکيc°30 بيشترين ميزان رشد سلولي وبيوپليمر توليدي را داشته ايم.

شکل 3-25- تاثير سن تلقيح بر روي رشد سلولي توليد بيوپليمردر شرايط فرايند بيولوژيکي(T = 30°C، (shaking rate = 250 rpm

شکل 3- 26- تاثير شدت هم زدن بر روي رشد سلولي توليد بيوپليمردر شرايط فرايند بيولوژيکي(T = 30°C،(seed age =18

شکل 3- 27- تاثير دما بر روي رشد سلولي توليد بيوپليمردر شرايط فرايند بيولوژيکي(shaking rate = 250 rpm ،(seed age =18

3-4-2- استفاده از گلوکز بعنوان تنها منبع کربن
شکل 3-28 استفاده از گلوکز بعنوان تنها منبع کربن را نشان ميدهد. استفاده از گلوکز، سبب توليد مونومر هيدروکسيبوتيرات گرديد. پس از گذشت 96 ساعت از کشت، ميزان گلوکز موجود در محيط g/l 14 بود بنابر اين ميزان قند مصرفي حدود g/l 26 و بيوماس توليدي حداکثر g/l 17 بود و حداکثر بيوپليمر توليدشده به g/l 25/1 رسيد. اما ميزان بيومس و همچنين بيوپليمر توليدي توسط اين ميکرو ارگانيسم در استفاده از گلوکز به عنوان سوبسترا از بقيه ميکروارگانيسم هاي مورد آزمايش در اين تحقيق کمتر بوده است.

شکل 3-28- بيوپليمر توليدشده(PHB) وميزان رشد سلولي به ازاي مصرف گلوکز به عنوان سوبسترا

3-4-3- استفاده ازفروکتوز بعنوان تنها منبع کربن
شکل 3-29 استفاده از فروکتوز بعنوان تنها منبع کربن را نشان ميدهد. حداکثر وزن خشک سلولي معادل g/l 14 بود که از اين ميزان بيوماس توليدي، g/l 72/1 پليهيدروکسيبوتيرات حاصل گرديد. تعيين ميزان فروکتوز در محيط نشان داد که از g/l 40 فروکتوز اوليه در محيط کشت، ميکروارگانيسم g/l 25 آنرا بمصرف رسانيده است. بموازات افزايش وزن خشک سلولي، توليد بيوپليمر نيز افزايش يافته و پس از 60 ساعت به حداکثر رسيد..

شکل 3- 29- بيوپليمر توليدشده(PHB) وميزان رشد سلولي به ازاي مصرف فروکتوز به عنوان سوبسترا

3-4-4- استفاده آب پنير به عنوان منبع کربن
استفاده از آب پنير جهت بستر کشت جهت توليدبيوپليمردر شکل 3-25 مشاهده مي شود در اين حالت حداکثر وزن خشک سلولي معادل g/l 7/11 بود که از اين ميزان بيوماس توليدي،حدود g/l 1/1 پليهيدروکسيبوتيرات و حدود g/l 59/ 0 پلي هيدروکسي والرات حاصل گرديد. تعيين ميزان قندهاي احياء شونده در محيط نشان داد که از g/l 50 قند اوليه در محيط کشت، ميکروارگانيسم g/l 35 آنرا بمصرف رسانيده است.
با توجه به اينکه ميزان قند مصرفي و بيومس توليد شده توسط A. lata بالاتر از ميزان مصرف شده توسط دو ميکروارگانسيم H. pseudoflava و A. beijerinckii بود اما ميزان بيوپليمر توليد شده کمترين مقدار را داشت. که اين امر مي تواند به خاطر سيستم متابوليکي A. lata در توليد بيوپليمر از آب پنير باشد.

شکل 3- 30- بيوپليمر توليدشده(PHB) وميزان رشد سلولي به ازاي مصرف آب پنير به عنوان سوبسترا


دیدگاهتان را بنویسید