دانلود پایان نامه

قبول فرضیه ای که صورتبندی کرده است از روش تجزیه و تحلیل استفاده می کند. روش های تجزیه و تحلیل را می توان به سه طبقه به شرح زیر تقسیم کرد :
۱-تجزیه و تحلیل توصیفی : در این نوع تجزیه و تحلیل ،پژوهشگر داده های جمع آوری شده رابا استفاده از شاخص های آمار توصیفی ،خلاصه و طبقه بندی می کند . به عبارت دیگر ،در تجزیه و تحلیل توصیفی پزوهشگر ابتدا داده های جمع آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می کند . و سپس به کمک نمودار آنها را نمایش می دهد و سرانجام ،با استفاده از سایر شاخص های آمار توصیفی آنها را خلاصه می کند .
۲- تجزیه و تحلیل مقایسه ای : آزمون های آماری در تجزیه و تحلیل های مقایسه ای به منظور تصمیم گیری درباره رد یا قبول فرضیه پژوهشی به کار برده می شوند. به این معنی که هدف آزمون آماری تعیین این مطلب است که آیا اختلاف ین شاخص های مورد مقایسه به اندازه ای هست که بتوان فرض صفر را رد کرد ؟
۳- تجزیه و تحلیل علی : در تجزیه و تحلیل علی ، روابط علت و معلولی بین متغیر های مستقل و وابسته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و پژوهشگر با رد یا قبول فرض های آماری به تأیید یا رد روابط علت و معلولی می پردازد. (دلاور ۱۳۸۰،ص۲۹۴-۲۹۱)
در این پژوهش به منظور بررسی فرضیات و سؤالات ،از لحاظ توصیفی ،میانگین در آزمونهای مربوط به پرسشنامه فرزند پروری باوم ریند :سنجش سازگاری بل :افسردگی ماریا کواس :محاسبه گردیده است . و بعد از آن در زاویه تحلیل استنباطی به آزمون فرضیات و سؤالات با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیئر سون برای بررسی رابطه بین دو متغیر و تی استودنت برای مقایسه بین دو گروه خواهیم پرداخت..→

فرمول ضریب همبستگی
t=فرمول t استودنت

محدودیت های پژوهش
۱-عدم انتخاب نمونه بزرگ به علت محدودیت های مالی و زمانی .
۲- محدودیت اجرا و دقت و نحوه اندازه گیری پرسشنامه ها.
۳- جامعه آماری در این پژوهش فقط دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان سر پل ذهاب بود و نمی توان آن را به جامعه های دیگر تعمیم داد .
۴- احتمال دارد سؤالات مربوط به پرسشنامه فرزند پروری بامریند : قدرت کلامی با فرهنگ جامعه موردنظر در پژوهش هماهنگی نداشته باشد..

فصل چهارم

فرضیه ۱:بین شیوه فرزندپروری سهل گیر و میزان قدرت کلامی دانش آموزان دختررابطه وجود دارد.
Xy
y2
x2
میزان قدرت کلامی y
فرزندپروری سهل گیر x

۲۰۲۵
۱۸۲۲۵
۲۲۵
۱۳۵
۱۵
۱
۹۹۰
۱۲۱۰۰
۸۱
۱۱۰
۹
۲
۱۴۰۰
۱۹۶۰۰
۱۰۰
۱۴۰
۱۰
۳
۱۶۸۰
۱۴۴۰۰
۱۹۶
۱۲۰
۱۴
۴
۲۳۰۰
۱۳۲۲۵
۴۰۰
۱۱۵
۲۰
۵
۱۲۶۵
۱۳۲۲۵
۱۲۱
۱۱۵
۱۱
۶
۱۵۰۰
۱۰۰۰۰
۲۲۵
۱۰۰
۱۵
۷
۲۰۴۰
۱۴۴۰۰
۲۸۹
۱۲۰
۱۷
۸
۱۳۲۰
۱۲۱۰۰
۱۴۴
۱۱۰
۱۲
۹
۲۱۸۵
۱۳۲۲۵
۳۶۱
۱۱۵
۱۹
۱۰
۱۵۴۰
۱۲۱۰۰
۱۹۶
۱۱۰
۱۴
۱۱
۱۲۶۵
۱۳۲۲۵
۱۲۱
۱۱۵
۱۱
۱۲
۲۱۶۰
۱۴۴۰۰
۳۲۴
۱۲۰
۱۸
۱۳
۱۷۲۵
۱۳۲۲۵
۲۲۵
۱۱۵
۱۵
۱۴
۱۴۳۰
۱۲۱۰۰
۱۶۹
۱۱۰
۱۳
۱۵
۲۴۷۰
۱۶۹۰۰
۳۶۱
۱۳۰
۱۹
۱۶
۲۱۲۵
۱۵۶۲۵
۲۸۹
۱۲۵
۱۷
۱۷
۲۴۰۰
۱۴۴۰۰
۴۰۰
۱۲۰
۲۰
۱۸
۱۷۶۰
۱۲۱۰۰
۲۵۶
۱۱۰
۱۶
۱۹
۱۴۸۵
۱۸۲۲۵
۱۲۱
۱۳۵
۱۱
۲۰
۲۰۹۰
۱۲۱۰۰
۳۶۱
۱۱۰
۱۹
۲۱
۲۳۸۰
۱۹۶۰۰
۲۸۹
۱۴۰
۱۷
۲۲
۱۳۲۰
۱۴۴۰۰
۱۲۱
۱۲۰
۱۱
۲۳
۱۸۴۰
۱۳۲۲۵
۲۵۶
۱۱۵
۱۶
۲۴
۱۶۱۰
۱۳۲۲۵
۱۹۶
۱۱۵
۱۴
۲۵
۱۳۰۰
۱۰۰۰۰
۱۶۹
۱۰۰
۱۳
۲۶
۱۲۰۰
۱۴۴۰۰
۱۰۰
۱۲۰
۱۰
۲۷
۱۸۷۰
۱۲۱۰۰
۲۸۹
۱۱۰
۱۷
۲۸
۲۱۸۵
۱۳۲۲۵
۳۶۱
۱۱۵
۱۹
۲۹
۹۹۰
۱۲۱۰۰
۸۱
۱۱۰
۹
۳۰

r =0/71

چون ضریب همبستگی بدست آمده (۷۱.) بادرجه آزادی۲۸ از r جدول درسطح معنی داری ۰۵%
(۰.۳۶) بزرگتر است فرض صفر رد می شود وفرضیه فوق تأیید می گردد و بین شیوه فرزندپروری سهل گیر و میزان قدرت کلامی دانش آموزان دخترارتباط مثبت وجود دارد.

فرضیه ۲:بین شیوه فرزندپروری سهل گیر و میزان قدرت کلامی دانش آموزان پسر رابطه وجود دارد.
Xy
y2
x2
میزان قدرت کلامی y
فرزندپروری سهل گیر x

۱۸۴۰
۱۳۲۲۵
۲۵۶
۱۱۵
۱۶
۱
۲۲۸۰
۱۴۴۰۰
۳۶۱
۱۲۰
۱۹
۲
۱۸۴۰
۱۳۲۲۵
۲۵۶
۱۱۵
۱۶
۳
۱۲۱۰
۱۲۱۰۰
۱۲۱
۱۱۰
۱۱
۴
۱۳۰۰
۱۶۹۰۰
۱۰۰
۱۳۰
۱۰
۵
۲۱۲۵
۱۵۶۲۵
۲۸۹
۱۲۵
۱۷
۶
۱۰۸۰
۱۴۴۰۰
۸۱
۱۲۰
۹
۷
۲۰۹۰
۱۲۱۰۰
۳۶۱
۱۱۰
۱۹
۸
۱۴۸۵
۱۸۲۲۵
۱۲۱
۱۳۵
۱۱
۹
۱۴۳۰
۱۲۱۰۰
۱۶۹
۱۱۰
۱۳
۱۰
۱۹۶۰
۱۹۶۰۰
۱۹۶
۱۴۰
۱۴
۱۱
۱۳۲۰
۱۴۴۰۰
۱۲۱
۱۲۰
۱۱
۱۲
۲۱۸۵
۱۳۲۲۵
۳۶۱
۱۱۵
۱۹
۱۳
۲۰۷۰
۱۳۲۲۵
۳۲۴
۱۱۵
۱۸
۱۴
۹۰۰
۱۰۰۰۰
۸۱
۱۰۰
۹
۱۵
۱۹۲۰
۱۴۴۰۰
۲۵۶
۱۲۰
۱۶
۱۶
۱۵۴۰
۱۲۱۰۰
۱۹۶
۱۱۰
۱۴
۱۷
۱۳۸۰
۱۳۲۲۵
۱۴۴
۱۱۵
۱۲
۱۸
۱۱۰۰
۱۲۱۰۰
۱۰۰
۱۱۰
۱۰
۱۹
۱۹۵۵
۱۳۲۲۵
۲۸۹
۱۱۵
۱۷
۲۰
۱۶۸۰
۱۴۴۰۰
۱۹۶
۱۲۰
۱۴
۲۱
۱۳۸۰
۱۳۲۲۵
۱۴۴
۱۱۵
۱۲
۲۲
۲۰۹۰
۱۲۱۰۰
۳۶۱
۱۱۰
۱۹
۲۳

r =0/48

چون ضریب همبستگی بدست آمده (۴۸.) بادرجه آزادی ۲۱ از r جدول درسطح معنی داری ۰۵%
(۰.۴۱) بزرگتر است فرض صفر رد می شود وفرضیه فوق تأیید می گردد و بین شیوه فرزندپروری سهل گیر و میزان قدرت کلامی دانش آموزان پسرارتباط مثبت وجود دارد.

فرضیه ۳:بین شیوه فرزندپروری مستبد و میزان قدرت کلامی دانش آموزان دختررابطه وجود دارد.

Xy
y2
x2
میزان قدرت کلامی y
فرزندپروری مستبد x

۲۰۲۵
۱۸۲۲۵
۲۲۵
۱۳۵
۱۵
۱
۱۵۴۰
۱۲۱۰۰
۱۹۶
۱۱۰
۱۴
۲
۲۶۶۰
۱۹۶۰۰
۳۶۱
۱۴۰
۱۹
۳
۸۴۰
۱۴۴۰۰
۴۹
۱۲۰
۷
۴
۱۲۶۵
۱۳۲۲۵
۱۲۱
۱۱۵
۱۱
۵
۱۸۴۰
۱۳۲۲۵
۲۵۶
۱۱۵
۱۶
۶
۹۰۰
۱۰۰۰۰
۸۱
۱۰۰
۹
۷
۹۶۰
۱۴۴۰۰
۶۴
۱۲۰
۸
۸
۱۵۴۰
۱۲۱۰۰
۱۹۶
۱۱۰
۱۴
۹
۱۲۶۵
۱۳۲۲۵
۱۲۱
۱۱۵
۱۱
۱۰
۷۷۰
۱۲۱۰۰
۴۹
۱۱۰
۷
۱۱
۶۹۰
۱۳۲۲۵
۳۶
۱۱۵
۶
۱۲
۴۸۰
۱۴۴۰۰
۱۶
۱۲۰
۴
۱۳
۱۷۲۵
۱۳۲۲۵
۲۲۵
۱۱۵
۱۵
۱۴
۱۲۱۰
۱۲۱۰۰
۱۲۱
۱۱۰
۱۱
۱۵
۲۶۰۰
۱۶۹۰۰
۴۰۰
۱۳۰
۲۰
۱۶
۲۲۵۰
۱۵۶۲۵
۳۲۴
۱۲۵
۱۸
۱۷
۱۴۴۰
۱۴۴۰۰
۱۴۴
۱۲۰
۱۲
۱۸
۵۵۰
۱۲۱۰۰
۲۵
۱۱۰
۵
۱۹
۲۰۲۵
۱۸۲۲۵
۲۲۵
۱۳۵
۱۵
۲۰
۸۸۰
۱۲۱۰۰
۶۴
۱۱۰
۸
۲۱
۱۹۶۰
۱۹۶۰۰
۱۹۶
۱۴۰
۱۴
۲۲
۱۸۰۰
۱۴۴۰۰
۲۲۵
۱۲۰
۱۵
۲۳
۱۰۳۵
۱۳۲۲۵
۸۱
۱۱۵
۹
۲۴
۶۹۰
۱۳۲۲۵
۳۶
۱۱۵
۶
۲۵
۱۴۰۰
۱۰۰۰۰
۱۹۶
۱۰۰
۱۴
۲۶
۱۳۲۰
۱۴۴۰۰
۱۲۱
۱۲۰
۱۱
۲۷
۷۷۰
۱۲۱۰۰
۴۹
۱۱۰
۷
۲۸
۴۶۰
۱۳۲۲۵
۱۶
۱۱۵
۴
۲۹
۱۷۶۰
۱۲۱۰۰
۳۶۱
۱۱۰
۱۶
۳۰

r =0/29

چون ضریب همبستگی بدست آمده (۲۹.) بادرجه آزادی ۲۸ از r جدول درسطح معنی داری ۰۵%
(۰.۳۶) کوچکتر است فرض صفر تایید می شود و بین شیوه فرزندپروری مستبد و میزان قدرت کلامی دانش آموزان دخترارتباط منفی وجود دارد.

فرضیه ۴: بین شیوه فرزندپروری مستبد و میزان قدرت کلامی دانش آموزان پسررابطه وجود دارد.
Xy
y2
x2
میزان قدرت کلامی y
فرزندپروری مستبد
x

۱۷۲۵
۱۳۲۲۵
۲۲۵
۱۱۵
۱۵
۱
۱۶۸۰
۱۴۴۰۰
۱۹۶
۱۲۰
۱۴
۲
۱۰۳۵
۱۳۲۲۵
۸۱
۱۱۵
۹
۳
۵۵۰
۱۲۱۰۰
۲۵
۱۱۰
۵
۴
۱۴۳۰
۱۶۹۰۰
۱۲۱
۱۳۰
۱۱
۵
۱۵۰۰
۱۵۶۲۵
۱۴۴
۱۲۵
۱۲
۶
۸۴۰
۱۴۴۰۰
۴۹
۱۲۰
۷
۷
۹۹۰
۱۲۱۰۰
۸۱
۱۱۰
۹
۸
۱۶۲۰
۱۸۲۲۵
۱۴۴
۱۳۵
۱۲
۹
۵۵۰
۱۲۱۰۰
۲۵
۱۱۰
۵
۱۰
۱۲۶۰
۱۹۶۰۰
۸۱
۱۴۰
۹
۱۱
۱۸۰۰
۱۴۴۰۰
۲۲۵
۱۲۰
۱۵
۱۲
۱۶۱۰
۱۳۲۲۵
۱۹۶
۱۱۵
۱۴
۱۳
۱۸۴۰
۱۳۲۲۵
۲۵۶
۱۱۵
۱۶
۱۴
۱۱۰۰
۱۰۰۰۰
۱۲۱
۱۰۰
۱۱
۱۵
۱۹۲۰
۱۴۴۰۰
۲۵۶
۱۲۰
۱۶
۱۶
۹۹۰
۱۲۱۰۰
۸۱
۱۱۰
۹
۱۷
۹۲۰
۱۳۲۲۵
۶۴
۱۱۵
۸
۱۸
۱۵۴۰
۱۲۱۰۰
۱۹۶
۱۱۰
۱۴
۱۹
۱۲۶۵
۱۳۲۲۵
۱۲۱
۱۱۵
۱۱
۲۰
۱۸۰۰
۱۴۴۰۰
۲۲۵
۱۲۰
۱۵
۲۱
۱۶۱۰
۱۳۲۲۵
۱۹۶
۱۱۵
۱۴
۲۲
۹۹۰
۱۲۱۰۰
۸۱
۱۱۰
۹
۲۳

r =0/34

چون ضریب همبستگی بدست آمده (۳۴.) بادرجه آزادی ۲۱ از r جدول درسطح معنی داری ۰۵%
(۰.۴۱) کوچکتر است فرض صفر تایید می شود و بین شیوه فرزندپروری مستبد و میزان قدرت کلامی دانش آموزان پسرارتباط منفی وجود دارد.

فرضیه ۵: بین شیوه فرزندپروری دمکراتیک و میزان قدرت کلامی دانش آموزان دختررابطه وجود دارد.
Xy
y2
x2
میزان قدرت کلامی y
فرزندپروری دمکراتیک
x

۶۷۵
۱۸۲۲۵
۲۵
۱۳۵
۵
۱
۱۵۴۰
۱۲۱۰۰
۱۹۶
۱۱۰
۱۴
۲
۱۱۲۰
۱۹۶۰۰
۶۴
۱۴۰
۸
۳
۱۰۸۰
۱۴۴۰۰
۸۱
۱۲۰
۹
۴
۴۶۰
۱۳۲۲۵
۱۶
۱۱۵
۴
۵
۱۸۴۰
۱۳۲۲۵
۳۶۱
۱۱۵
۱۶
۶
۱۵۰۰
۱۰۰۰۰
۲۲۵
۱۰۰
۱۵
۷
۱۶۸۰
۱۴۴۰۰
۱۹۶
۱۲۰
۱۴
۸
۹۹۰
۱۲۱۰۰
۸۱
۱۱۰
۹
۹
۵۷۵
۱۳۲۲۵
۲۵
۱۱۵
۵
۱۰
۱۲۱۰
۱۲۱۰۰
۱۲۱
۱۱۰
۱۱
۱۱
۱۳۸۰
۱۳۲۲۵
۱۴۴
۱۱۵
۱۲
۱۲
۸۴۰
۱۴۴۰۰
۴۹
۱۲۰
۷
۱۳
۱۰۳۵
۱۳۲۲۵
۸۱
۱۱۵
۹
۱۴
۱۲۱۰
۱۲۱۰۰
۱۴۴
۱۱۰
۱۱
۱۵
۶۵۰
۱۶۹۰۰
۲۵
۱۳۰
۵
۱۶
۱۱۲۵
۱۵۶۲۵
۸۱
۱۲۵
۹
۱۷
۱۵۶۰
۱۴۴۰۰
۲۲۵
۱۲۰
۱۳
۱۸
۱۵۴۰
۱۲۱۰۰
۱۹۶
۱۱۰
۱۴
۱۹
۲۱۶۰
۱۸۲۲۵
۲۵۶
۱۳۵
۱۶
۲۰
۱۴۳۰
۱۲۱۰۰
۲۸۹
۱۱۰
۱۳
۲۱
۲۸۰
۱۹۶۰۰
۴
۱۴۰
۲
۲۲
۱۳۲۰
۱۴۴۰۰
۱۲۱
۱۲۰
۱۱
۲۳
۲۳۰۰
۱۳۲۲۵
۴۰۰
۱۱۵
۲۰
۲۴
۲۰۷۰
۱۳۲۲۵
۳۲۴
۱۱۵
۱۸
۲۵
۱۲۰۰
۱۰۰۰۰
۱۴۴
۱۰۰
۱۲
۲۶
۶۰۰
۱۴۴۰۰
۲۵
۱۲۰
۵
۲۷
۱۵۴۰
۱۲۱۰۰
۲۲۵
۱۱۰
۱۴
۲۸
۹۲۰
۱۳۲۲۵
۶۴
۱۱۵
۸
۲۹
۹۹۰
۱۲۱۰۰
۸۱
۱۱۰
۹
۳۰

r =0/43

چون ضریب همبستگی بدست آمده (۴۳.) بادرجه آزادی ۲۸ از r جدول درسطح معنی داری ۰۵%
(۰.۳۶) بزرگتر است فرض صفر رد

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید