دانلود پایان نامه

می شود وفرضیه فوق تأیید می گردد و بین شیوه فرزندپروری دموکراتیک و میزان قدرت کلامی دانش آموزان دخترارتباط مثبت وجود دارد.

فرضیه ۶: بین شیوه فرزندپروری دمکراتیک و میزان قدرت کلامی دانش آموزان پسر رابطه وجود دارد.
Xy
y2
x2
میزان قدرت کلامی y
فرزندپروری دمکراتیک
x

۴۶۰
۱۳۲۲۵
۱۶
۱۱۵
۴
۱
۱۹۲۰
۱۴۴۰۰
۳۶۱
۱۲۰
۱۶
۲
۱۷۲۵
۱۳۲۲۵
۲۲۵
۱۱۵
۱۵
۳
۱۵۴۰
۱۲۱۰۰
۱۹۶
۱۱۰
۱۴
۴
۱۱۷۰
۱۶۹۰۰
۸۱
۱۳۰
۹
۵
۶۲۵
۱۵۶۲۵
۲۵
۱۲۵
۵
۶
۱۳۲۰
۱۴۴۰۰
۱۲۱
۱۲۰
۱۱
۷
۱۳۲۰
۱۲۱۰۰
۱۴۴
۱۱۰
۱۲
۸
۹۴۵
۱۸۲۲۵
۴۹
۱۳۵
۷
۹
۹۹۰
۱۲۱۰۰
۸۱
۱۱۰
۹
۱۰
۱۵۴۰
۱۹۶۰۰
۱۴۴
۱۴۰
۱۱
۱۱
۶۰۰
۱۴۴۰۰
۲۵
۱۲۰
۵
۱۲
۱۰۳۵
۱۳۲۲۵
۸۱
۱۱۵
۹
۱۳
۱۴۹۵
۱۳۲۲۵
۲۲۵
۱۱۵
۱۳
۱۴
۱۴۰۰
۱۰۰۰۰
۱۹۶
۱۰۰
۱۴
۱۵
۲۴۰
۱۴۴۰۰
۴
۱۲۰
۲
۱۶
۱۲۱۰
۱۲۱۰۰
۱۲۱
۱۱۰
۱۱
۱۷
۲۳۰۰
۱۳۲۲۵
۴۰۰
۱۱۵
۲۰
۱۸
۱۹۸۰
۱۲۱۰۰
۳۲۴
۱۱۰
۱۸
۱۹
۱۳۸۰
۱۳۲۲۵
۱۴۴
۱۱۵
۱۲
۲۰
۶۰۰
۱۴۴۰۰
۲۵
۱۲۰
۵
۲۱
۱۶۱۰
۱۳۲۲۵
۱۹۶
۱۱۵
۱۴
۲۲
۸۸۰
۱۲۱۰۰
۶۴
۱۱۰
۸
۲۳

r =0/52
چون ضریب همبستگی بدست آمده (۵۲.) بادرجه آزادی ۲۱ از r جدول درسطح معنی داری ۰۵%
(۰.۴۱) بزرگتر است فرض صفر رد می شود وفرضیه فوق تأیید می گردد و بین شیوه فرزندپروری دموکراتیک و میزان قدرت کلامی دانش آموزان پسررارتباط مثبت وجود دارد
فرضیه۷ : میزان قدرت کلامی در دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر است.

پسر
دختر

۱۸۲۲۵
۲۲۵
۱۳۵
۱۱۵
۱
۱۲۱۰۰
۱۹۶
۱۱۰
۱۲۰
۲
۱۹۶۰۰
۳۶۱
۱۴۰
۱۱۵
۳
۱۴۴۰۰
۴۹
۱۲۰
۱۱۰
۴
۱۳۲۲۵
۱۲۱
۱۱۵
۱۳۰
۵
۱۳۲۲۵
۲۵۶
۱۱۵
۱۲۵
۶
۱۰۰۰۰
۸۱
۱۰۰
۱۲۰
۷
۱۴۴۰۰
۶۴
۱۲۰
۱۱۰
۸
۱۲۱۰۰
۱۹۶
۱۱۰
۱۳۵
۹
۱۳۲۲۵
۱۲۱
۱۱۵
۱۱۰
۱۰
۱۲۱۰۰
۴۹
۱۱۰
۱۴۰
۱۱
۱۳۲۲۵
۳۶
۱۱۵
۱۲۰
۱۲
۱۴۴۰۰
۱۶
۱۲۰
۱۱۵
۱۳
۱۳۲۲۵
۲۲۵
۱۱۵
۱۱۵
۱۴
۱۲۱۰۰
۱۲۱
۱۱۰
۱۰۰
۱۵
۱۶۹۰۰
۴۰۰
۱۳۰
۱۲۰
۱۶
۱۵۶۲۵
۳۲۴
۱۲۵
۱۱۰
۱۷
۱۴۴۰۰
۱۴۴
۱۲۰
۱۱۵
۱۸
۱۲۱۰۰
۲۵
۱۱۰
۱۱۰
۱۹
۱۸۲۲۵
۲۲۵
۱۳۵
۱۱۵
۲۰
۱۲۱۰۰
۶۴
۱۱۰
۱۲۰
۲۱
۱۹۶۰۰
۱۹۶
۱۴۰
۱۱۵
۲۲
۱۴۴۰۰
۲۲۵
۱۲۰
۱۱۰
۲۳

۱۳۲۲۵

۱۱۵
۲۴

۱۳۲۲۵

۱۱۵
۲۵

۱۰۰۰۰

۱۰۰
۲۶

۱۴۴۰۰

۱۲۰
۲۷

۱۲۱۰۰

۱۱۰
۲۸

۱۳۲۲۵

۱۱۵
۲۹

۱۲۱۰۰

۱۱۰
۳۰

۴۱۷۱۷۵ ۳۵۲۵ ۱۱۷.۵ ۳۰ ۲۶۹۵
۳۱۷۵۲۵ ۱۱۲ ۲۳

t=

t=

t=

چون t بدست امده(۲.۲۰) با درجه آزادی ۵۱ d.f=ازt جدول در سطح ۰۵/۰،(۶۷/۱)
بزرگتر فرض رد می شود و نتیجه می گیریم میزان قدرت کلامی در دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر است

فرضیه ۸ :میزان قدرت کلامی در شیوه فرزند پروری سهل گیر بیشتر از شیوه فرزند پروری مستبد است..

فرزند پروری سهل گیر
فرزند پروری مستبد
آزمودنیها
۰
۲۵
۸۱
۴۹
۸۱
۴
۱۶
۱
۱۶
۳۶
۴
۹
۴۹
۲۵
۱
۰
۱
۱۲۱
۹
۲۵
۶۴
۴۹
۳۶
۴۹
۲۵
۴
۱
۴
۶۴
۶۴
۹
۱۰۰
۰
۹
۱
۴۹
۴
۲۵
۱
۱۶
۴
۳۶
۲۵
۱۰۰
۱۶
۲۵
۲۵
۹
۱
۳۶
۱
۴
۱۰۰

۰
۵
۹
۷-
۹-
۲-
۴-
۱-
۴-
۶-
۲
۳
۷-
۵-
۱-
۰
۱-
۱۱-
۳
۵
۸-
۷-
۶

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید