دانلود پایان نامه

همان افراد تکمیل شد میزان پایایی برای شیوه های سهل گیرانه و بی توجه ۶۹ درصد برای شیوه های مبتکرانه ۷۷ درصد،شیوه های آزاد منش ۷۳ درصد به دست آمد.با توجه به میزان بالای پایایی این پرسشنامه می توان نتیجه گرفت؛که پرسشنامه چنانچه در خصوص شیوه های فرزند پروری استفاده شود یافته های آن می تواند تا حدود زیادی دارای قدرت تعمیم پذیری باشد.
۶) هاشمی،رضا و دیگران(۱۳۸۲) در پژوهشی تحت عنوان بررسی و مقایسه شیوه های فرزند پروری با هوش کلامی دانش اموزان راهنمایی (پسر و دختر) شهر تهران به این نتیجه دست یافتند که بین هوش کلامی دانش آموزان دختر وپسر تفاوت معناداری وجود دارد.و همچنین بین شیوه های فرزند پروری دموکراتیک و قدرت کلامی رابطه مستقیمی وجود دارد.
۷) محمدی،علی (۱۳۸۶) به بررسی و مقایسه شیوه های فرزند پروری و آموزش مهارت های کلامی فرزندان ۱۲ تا ۱۸ سال در شهر تهران پرداخت:
۱-نتیجه تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که شیوه های فرزند پروری والدین بر قدرت بیان فرزندان تأثیر معنی داری دارد.
۲-مقایسه چند متغیری نشان داد که دانش آموزان با والدین مقتدر بیشتر از دانش آموزان دارای والدین مستبد و بی اعتنا از گفتگو در شرایط خاص استفاده می کنند و فرزندان دارای والدین مقتدر کمتر از فرزندان دارای والدین مستبد والدین بی اعتنا از شیوه متمرکز بر عاطفه استفاده می کردند.
۳- نتایج تی تست نشان داد که دختران بیشتر از پسران از مهارتهای کلامی برخوردارند.

پیشینه خارجی:
۱)بر اساس مطالعات است نفورد و همکاران (۲۰۰۴)، بین شیوه های فرزند پروری دموکراتیک با قدرت کلامی رابطه مثبت وجود دارد.
۲) هترینگتون و مارتین (۲۰۰۲) در تحقیقات خود در رابطه با مقایسه شیوه های فرزند پروری با قدرت کلامی دانش آموزان دختر وپسر به این نتیجه رسیدند که ۱-دختران بیشتر از پسران از مهارتهای کلامی برخوردارند.۲-دانش اموزانی که والدین مستبد و بی توجه دارند از مهارت های کلامی کمتری برخوردارند.
۳) پژوهشهای نری و همکاران (۱۹۹۸) نیز حاکی از رابطه منفی بین قدرت کلامی و شیوه های فرزند پروری استبدادی است.
۴)بر اساس تحقیقات نیوفلد در سال (۲۰۰۰) به این نتیجه رسید که در همه مطالعات معلوم شده است که رابطه قدرت کلامی با شیوه های فرزند پروری دموکراتیک از نوع مثبت یا مستقیم است پس می توان گفت که شیوه فرزند پروری دموکراتیک بهترین شیوه فرزند پروری است.

فصل سوم

روش تحقیق
واژه تحقیق از زبان عربی گرفته شده است .در لغت به معنای درست کردن،رسیدن، پژوهش، رسیدگی ، مطالعه ،حقیقت و واقعیت است. تحقیق از نظر روش شناسی عبارت است از کاربرد روش های علمی درحل یک مسئله یا پاسخ گویی به یک سؤال (دلاور۱۳۸۵،ص۳۲)
هنگامی که توده ای از اطلاعات مقداری برای تفسیر گرد آوری می شوند، ابتدا سازمان بندی وخلاصه کردن آنها به طریقی که به صورت معنی داری قابل فهم و ارتباط باشند ضروری است .روشهای آماری به همین منظور به کار برده می شوند غالباٌ مفیدترین و در عین حال اولین قدم در سازمان دادن به داده ها مرتب کردن آنها بر اساس یک ملاک منطقی است (همان منبع ،ص۳۶)
روش انتخابی این نوع پژوهش از نوع توصیفی –پس رویدادی است .
روشهای پس رویدادی معمولاٌ به تحقیقاتی اطلاق می شود که در آنها پژو هش گر با توجه به متغیر به بررسی علل احتمالی وقوع آن می پردازد .به عبارت دیگر تحقیق پس رویدادی گذشته نگر بوده وسعی بر آن دارد که از معلول به علت احتمالی پی برد. (بازرگان ۱۳۸۷،ص۱۰۰)
جامعه آماری :
جامعه آماری مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهشی به آن انتقال داده می شود .برای درک و روشن شدن هدف های پژوهش باید ابتدا جامعهای که قصد داریم نمونه مورد مطالعه را از آن انتخاب کنیم ،تعریف نماییم .(دلاور ۱۳۸۵،ص۱۰۰)
در این تحقیق جامعه آماری ،کلییه دا نش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب که در سال تحصیلی ۸۹/۹۰مشغول به تحصیل هستند را تشکیل می دهد واز این تعداد ۲۲۳۷نفر دختر و۱۸۰۴نفر پسر می باشد.
نمونه آماری:
نمونه عبارت است از درصدی از کل جامعه .(همان منبع ،ص۴۶)
در این پژوهش نمونه آماری ۶۰ نفر از دانش آموزان دختر وپسرمقطع ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب می باشند که از تعداد کل دانش آموزان انتخاب شده است.
روش نمونه گیری :
در این تحقیق از روش نمونه گیری طبقه ای ،یعنی فرایندی است که از طریق آن به زیر گروههای واقعی یا به طبقه های انتخاب شده به عنوان بخشی از آنچه در جامعه وجود دارد ، دست می یابیم .برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده وافراد نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند به این ترتیب بعد از تعیین فاصله نمونه گیری ،به صورت تصادفی (قرعه کشی )شماره ای کوچکتر از فاصله نمونه گیری انتخاب شد و سپس به طور متظم تعداد ۶۰ نفر از اعضای جامعه برگزیده شدند.
نمونه آماری این تحقیق از ۱.۵ درصد کل جامعه انتخاب شده است.

۱.۵

۱۰۰
۴۰۴۱

حجم نمونه

۱.۵

۱۰۰
۲۲۳۷

دانش آموزان دختر

۱.۵

۱۰۰
۱۸۰۴

دانش آموزان پسر

نمونه حاضر ۰۱.۵/۰ کل جامعه است

ابزارهای اندازه گیری داده ها :
۱-مقیاس هوش وکسلر برای کودکان ۲-شیوه فرزند پروری دایانا باوم ریند
۱-پرسشنامه فرزند پروری باوم ریند :
شیوه اجرای روایی و اعتبار پرسشنامه شیوه های فرزند پروری دایانا باوم ریند :
دایانا باوم ریند از دانشگاه کالیفرنیا در سال ۱۹۷۳ م مجموعه بررسی هایی را انجام داد که طی آن الگو هایی از شیوه های فرزند پروری والدین مشخص شد وی ابتدا برای اجرای مطالعات خود پرسشنامه ای را طراحی کرد که به نام خود او معروف شد .دراین پرسشنامه ۳۰جمله ای که ۱۰جمله آن به شیوه سهل گیرانه و۱۰جمله آن به شیوه مستبدانه و ۱۰جمله آن به شیوه آزاد منشانه اختصاص دارد و در مقابل هر عبارت ۵ سؤال با عناوین کاملاٌ موافقم ،موافقم ،تقریباٌ مخالفم ،مخالفم ،کاملاٌ مخالفم قرار دارد که به ترتیب از ۰-۴ نمره گذاری می شود با جمع نمرات سؤالات مربوط به هر شیوه ۳ نمره مجزا به دست می آید که هر کدام به شیوه هایی اختصاص دارند که به صورت جدول زیر آمده است.

شیوه سهل گیرانه ۲۸-۲۴-۲۱-۱۹-۱۷-۱۴-۱۳-۱۰-۶-۱
شیوه مستبدانه ۲۹-۲۶-۲۵-۱۸-۱۶-۱۲-۹-۷-۳-۲
شیوه آزاد منشا نه ۳۰-۲۷-۲۳-۲۲-۲۰-۱۵-۱۱-۸-۵-۴

اعتبار و روایی پرسشنامه فرزند پروری دایانا باوم ریند :
آزمون بوری به سال ۱۹۹۱ میزان پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش باز آزمایی در بین گروه مادران به شرح زیر گزارش نموده است .۸۱/۰ برای شیوه سهل گیرانه ،۸۶/۰ برای شیوه استبدادی و۷۸/۰ برای شیوه آزاد منشانه ،که در هر شیوه نشانگر پایایی بالای آزمون بوده است.بوری برای بررسی بیشترین میزان اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار افتراقی استفاده نمود و نشان داد که مستبد بودن مادر رابطه عکس با سهل گیرانه (۳۸/۱۰و رفتار دمکراسی ۴۸/۰)دارد.جهت پایایی پرسشنامه شیوه فرزند پروری از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
تنکابنی نبریی(۱۳۷۹)برای اطمینان بیشتر از اعتباریابی شیوه فرزند پروری پژوهشی را در ایران بر روی جمعی از دانش آموزان شهر تهران انجام داده ابتدا شاخص های آماری مربوط به هر یک از سؤال های پرسشنامه محاسبه گردید وسپس ضریب آلفای کرونباخ باتوجه به پارامتر های زیر محاسبه گردید .
مشخصه های آماری واعتبار پرسشنامه فرزند پروری :
بنابر این ضریب پایایی پرسشنامه ۷۲/۰ است و در واقع پرسشنامه از روایی پژوهشی لازم بر خوردار است .همچنین وضعیت هر یک از سؤالات پرسشنامه و همسانی درونی سؤالات مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان می دهد که در صورت حذف برخی از سؤالات ،ضریب اعتبار کاهش ودر نتیجه این سؤالات دارای ارزش بالایی است وهر یک از موارد حذف سؤالات منجر به افزایش چشمگیر در ضریب اعتبار نبوده است واین حاکی از همسانی درونی سؤالات است .در نهایت با توجه به ضریب اعتبار محاسبه شده از سایر نتایج مشخص می گرددکه پرسشنامه مورد استفاده از جهت پژوهشی از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است .
۲)پرسش نامه هوش وکسلر کودکان :
مقیاس هوش وکسلر برای کودکان در سال ۱۹۷۴توسط وکسلر به منظور سنجش هوشی کودکان تهیه شده است .این مقیاس بیست وپنج سال پس از تدوین در سال ۱۹۷۴ مورد تجدید نظر و هنجار یابی قرار گرفت ومقیاس هوش کلامی وکسلر کودکان تجدید نظر شده (ویسک آر) نامیده شد .
این مقیاس دارای ۱۲ زیر آزمون است که ۶ آزمون کلامی و ۶ آزمون غیر کلامی می باشد . هوشبهر های انحرافی محاسبه می گردد ومیزان پایایی این آزمون ۰۸۹/۰ برآورد شده است .
روش اجرای پژوهش :
بعد از مشخص کردن نمونه ،به تعداد آزمودنی ها برگه سؤال و پاسخ نامه آماده می نماییم و با هماهنگی به عمل آمده در موعد مقرر به مدارس محل تحصیل آزمودنی ها مراجعه می کنیم واز آنجا که این آزمون باید به صورت انفرادی انجام شود ،انجام آزمون به چند جلسه ختم شد مراحل انجام آزمون به این صورت بود که ابتدا از نفرات اول شروع و به صورت ۵۰ تا ۷۵ دقیقه آزمون به عمل آمد و نتایج آن را مطاق با پاسخ نامه آزمون تجزیه و تحلیل و دادهدهای مربوط به هوش تک تک کودکان به دست آورده و یادداشت نموده ایم برای اجرای آزمون شیوه های فرزند پروری باوم ریند جهت سهولت در اجرای آزمون که بر روی هر یک از والدین کودکان باید انجام می شد به تعداد ۵۳ فرم ۳۰ سؤالی آزمون را به صورت جدا گانه به تک تک پسران و دختران دبستانی مذکور ،جهت پاسخگویی والدینشان به آنها تحویل داده وفرم های پاسخ داده شده را روز بعد از آنها تحویل گرفتیم و بدین صورت روشهای تربیتی والدین کودکان مورد آزمایش را نیز از طریق تجزیه و تحلیل مطا بق پاسخنامه بدست آوردیم .
روش تجزیه و تحلیل داده ها :
تجزیه وتحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی ،یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیق است . تجزیه وتحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی ،از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود .چون غالب مسا ئلی که در تعلیم و تربیت مورد پژوهش قرار می گیرند خیلی گسترده و وسیع هستند. پزوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید