دانلود پایان نامه

عادي)
مقطع
زماني
تعداد
ميانگين
انحراف
معيار
قدر مطلق
بيشترين
انحراف معيار
بيشترين
انحراف
مثبت
بيشترين
انحراف
منفي
كلموگروف اسميرنوف
سطح
معني
داري
A
77
54/33-
46/67
15/0
131/0
15/0-
314/1
064/0
B
77
90/16
140/46
149/0
149/0
104/0-
303/1
068/0
فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرماليتي به صورت زير است:
توزيع دادهها (بازده غيرعادي) نرمال است : H0
توزيع دادهها (بازده غيرعادي) نرمال نيست : H1
جهت آزمون فرض بالا از آزمون كلموگروف ـ اسميرنوف استفاده شده است. در اين آزمون هر گاه سطح معناداري كمتر از 5% باشد فرض صفر در سطح 95% اطمينان رد ميشود؛ بر اساس مقادير ارائه شده (جدول3ـ 4 ) از انجايي كه مقادير سطح معناداري، براي بازده غيرعادي در دو مقطع زماني در مدل بيشتر از 5% است (5% Sig يا P – Value ) ، بنابراين فرض صفر يعني نرمال بودن متغيرها رد نميشود.
6ـ 4خلاصه تجزيه و تحليل فرضيهها به تفكيك
1ـ 6ـ4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول:
فرضيه اول: «بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام در سال ورود به بازار سرمايه رابطه وجود دارد.»
اين فرضيه به صورت فرضيههاي آماري ذيل ارائه ميگردد:
همبستگي معناداري بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در سال ورود به بازار سرمايه وجود ندارد. 0 = ρ :H0
همبستگي معناداري بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در سال ورود به بازار سرمايه وجود دارد. H1: ρ ≠ 0
جدول (4ـ 4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين دو متغير خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده عادي در سال ورود به بازار سرمايه
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطاي معيار تخمين
دوربين ـ واتسون
سطح معنی داری
1
345/0
119/0
108/0
73775/59
567/1
002/ 0
طبق جدول شماره (4 ـ 4) ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي 345/0 است. اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معنيداري را بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي نشان ميدهد. با توجه به خروجيهاي نرم افزار SPSS ؛ جداول نشان ميدهد، از آن جا كه sig كمتر از 5% است، فرض H0 در سطح خطاي پنج درصد رد ميشود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تأييد ميشود. هم چنين ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده نيز عدد 108/0 را نشان ميدهد كه برازش پاييني را از تغييرات متغير بازده غيرعادي توسط متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم ارائه ميكند. درواقع ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که متغیرخطای پیش بینی سود، 8/10% از تغییرات متغیر بازده غیرعادی را تبیین می کند.
يكي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست؛ در صورتي كه فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يكديگر همبستگي داشته باشند، امكان استفاده از رگرسيون وجود ندارد. آماره
دوربين ـ واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يكديگر استفاده ميشود كه اگر مقدار آماره دوربين ـ واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگي بين خطاها رد ميشود و ميتوان از رگرسيون استفاده كرد. مقدار آماره دوربين ـ واتسون طبق جدول (4 ـ 4 ) 567/1 ميباشد و اين عدد نشان ميدهد كه خطاها از يكديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد. و فرض همبستگی بین خطاها رد ميشود و ميتوان از رگرسيون استفاده كرد.
جدول (5ـ4) : تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در سال ورود به بازار سرمايه
ANOVA
مدل
Sum of squares
درجه آزادي
Mean Square
F آماره
سطح معنيداري
رگرسيون
579/41255
1
579/41255
155/10
002/0
Residual
511/304687
75
500/4062
جمع
091/345943
76
جدول شماره (5 ـ 4 ) نشان دهنده تحليل واريانس بين متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم به عنوان متغير مستقل و بازده غيرعادي به عنوان وابسته ميباشد، طبق اين خروجي، معنيداري كلي مدل رگرسيون توسط جدول ANOVA و از طريق فرضيههاي آماري ذيل آزمون ميشود:
رابطه خطي بين دو متغير وجود ندارد : H0
رابطه خطي بين دو متغير وجود دارد : H1
با توجه به اين كه sig (سطح معنی داری) كمتر از پنج درصد ميباشد، فرض خطي بودن رابطه دو متغير تأييد ميگردد. حال دنبال پيدا كردن اين رابطه ميرويم:
جدول (6ـ4): ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در سال ورود به بازار سرمايه
مدل
ضرايب استاندارد نشده
ضرايب استاندارد شده
t آماره
سطح معنيداري
B
Std. Error
Beta
(constant )
650/38 –
438/7
196/5 –
000/0
خطای پیش بینی سود هر سهم
991/0
311/0
345/0
187/3
002/0
در خروجي جدول شماره (6 – 4 ) و در ستون B به ترتيب مقدار ثابت و ضريب متغير مستقل در معادله رگرسيون ارائه شده است و اين معادله به صورت زير ميباشد:
y = – 38/650 + 0/991 B + ei
طبق خروجي جدول شماره (6ـ4) ، بقيه ستونهاي اين جدول شامل خطاي معيار ضرايب ستون B ، آماره t وsig است كه جهت آزمون فرض تساوي هر يك از ضرايب ستون B يا عدد صفر به كار ميرود. حال اگر B و α به ترتيب مقدار ثابت و شيب خط رگرسيون جامعه باشد، آزمون فرضها را براي اين دو مقدار ميتوان به صورت زير نوشت:
H0 : B = 0 H 0 : α = 0
H1 : B ≠0 H 1 : α ≠ 0
از آن جا كه در اين خروجي، ( 0/05 sig ) آزمون تساوي ضريب رگرسيون و مقدار ثابت، كوچكتر از پنج درصد است، بنابراين فرض تساوي اين دو ضريب با صفر رد ميشود و نبايد آنها را از معادله رگرسيون حذف كرد.
نمودار (1ـ 4): آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي
پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي درمقطع زمانی A
نمودار شماره (1ـ 4)، به بررسي نرمال بودن خطاها به عنوان يكي ديگر از مفروضات رگرسيون ميپردازد، طبق اين فرض ميبايد خطاهاي معادله رگرسيون داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر باشند كه طبق نمودار فوق، 993/0 = std . DeV و 0 = Mean ميباشد و در سمت راست جدول نشان داده شده است. بنابراين با برقراري اين پيش فرض ميتوان از رگرسيون در خصوص دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سالانه استفاده كرد.
نمودار (2ـ4): خط و معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام در مقطع زماني A
y = -38/650 + 0/991 B + ei
R square = 0/108
نمودار شماره (2 ـ 4 ) علاوه بر پراكندگي، معادله رگرسيون خطي ساده و ضريب تعيين تعديل شده دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي را نشان ميدهد. اين نتايج منطبق بر نتايج حاصل از روش رگرسيون خطي ساده است.
1 ـ1ـ 6ـ 4تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل
پس از بررسي ارتباط بين خطاي پيشبيني سود و بازده غير عادي سهام در پايان سال ورود به بازار سرمايه در مرحله قبل، در اين مرحله ارتباط بين دو متغیر در حضور متغيرهاي كنترل بررسي شده است. به عبارت ديگر با كنترل اثر متغيرهاي در نظر گرفته شده به بررسي همبستگي دو متغير مستقل و وابسته پرداختهايم. متغيرهاي كنترل مورد نظر شامل: اندازه شركت، اهرم مالي، بازده دارايي (ROA ) ، بازده دارايي ثابت، وجوه نقد عملياتي، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام، نسبت هزينه بهره، توزيع سود نقدي هستند.
براي بررسي رابطه بين متغير مستقل و متغيرهاي كنترل و متغير وابسته، ابتدا مدل رگرسيوني با حضور متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي از طريق نرم افزار spss برازش كرده سپس نتايج حاصل از اين مدل رگرسيوني را با نتايج مدل رگرسيوني چند متغيره با حضور تك تك متغيرهاي كنترل مقايسه ميكنيم. در واقع تك تك متغيرهاي كنترل را همراه با متغير مستقل وارد مدل رگرسيون ميكنيم و تأثير آن را بر ضريب همبستگي و ضريب تعيين تعديل شده مورد بررسي قرار ميدهيم و طبق نتايج حاصل از اين بررسي ،هيچ يك از متغيرهاي كنترل رابطه معنيداري (با توجه به sig آزمون فرض تساوي ضرايب رگرسيون با صفر) در مدل رگرسيون ندارند و نبايد به معادله رگرسيون اضافه شوند.
همچنين در جدول (9-4 ) ماتريس ضرايب همبستگي جزئی بين متغيرهاي مورد بررسي نشان داده شده است. در اين ماتريس، همبستگي دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي، بدون در نظر گرفتن اثر متغيرهاي كنترل و با در نظر گرفتن اثر متغيرهاي كنترل ارائه شده است.
نكته قابل ذكر در مورد ماتريس ضرايب همبستگي بين كل متغيرهاي مورد بررسي، محاسبه سطح خطاي قابل قبول اصلاح شده براي كمترين فرصت ايجاد خطاي نوع اول (خطاي α كه عبارت است از احتمال رد فرضيه H 0در حالي كه H0 درست است) است.
يك روش استفاده از روش بن فرني118 است كه در آن سطح معناداري (05/0) تقسيم بر تعداد همبستگيهاي محاسبه شده ميشود (0011/0 = 45/05/0 ) يك ضريب همبستگي زماني معنادار است كه سطح اهميت آن كمتر از سطح قابل قبول اصلاح شده (0011/0 ) باشد.
در نهايت مدل رگرسيون چندگانهاي را برازش مينماييم، كه تأثير كليه متغيرهاي مستقل و كنترل مربوط را بر متغير وابسته نشان ميدهد. ضريب همبستگي و ضريب تعيين تعديل شده و آماره دوربين ـ واتسون مدل برازش شده، در جدول (7 ـ 4 ) ارائه شده است و در ادامه به برازش رگرسيون چندگانه به روش Enter (جدول 8 ـ 4 ) ميپردازيم.
جدول (7ـ4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين كليه متغيرهاي مدل در مقطع زمانی A
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطاي معيار تخمين
دوربين ـ واتسون
سطح معنی داری
1
504/0
254/0
121/0
42386/62
594/1
041/0
طبق جدول شماره (7ـ 4) ضريب همبستگي مربوط به مدل كلي تحقيق برابر با 504/0 است. اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معناداري را بين متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم، متغيرهاي كنترل و بازده غيرعادي نشان ميدهد. با توجه به خروجيهاي نرم افزار spss ؛ جداول نشان ميدهد، از آن جا كه sig كمتر از 5% است، فرض H0 در سطح خطاي 5% رد ميشود (مدل رگرسيون در سطح خطاي 5% معنادار است) و وجود همبستگي بين اين متغيرها تأييد ميشود. همچنين ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده نيز عدد 121/0 را نشان ميدهد كه برازش نسبتاً پاييني از تغييرات متغير بازده غيرعادي توسط متغيرهاي فوق ارائه ميكند.
يكي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست؛ در صورتي كه فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يكديگر همبستگي داشته باشند، امكان استفاده از رگرسيون وجود ندارد. آماره
دوربين ـ واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يكديگر استفاده ميشود كه اگر مقدار آماره دوربين ـ واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگي بين خطاها رد ميشود و ميتوان از رگرسيون استفاده كرد.
مقدار آماره دوربين ـ واتسون طبق جدول (7 ـ 4 ) 594/1 ميباشد و اين عدد نشان ميدهد كه خطاها از يكديگر مستقل و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد ميشود و ميتوان از رگرسيون استفاده كرد.
جدول (8ـ4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی اول به روش Enter
مدل
ضرايب
استاندارد نشده
ضرايب استاندارد شده
آماره
t
سطح
معني
داري
شاخص
وضعيت
Collinearitg
statistics
B
Std.
Error
VIF
Tolerance
(constant)
034/19 –
350/65
ـ
291/0 –
712/0
000/1
ـ
ـ
خطاي پيش‌بيني سود هر سهم
941/0
367/0
347/0
563/2
014/0
300/2
207/1
829/0
اندازه

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید