دانلود پایان نامه

پذيرد.
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏
تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان مرحلهاي علمي از پايههاي اساسي هر پژوهش علمي به شمار ميرود كه به وسيله آن كليه فعاليّتهاي پژوهش تا رسيدن به نتيجه، كنترل و هدايت ميشوند. پژوهشگر پس از اين كه روش تحقيق خود را مشخص كرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب، دادههاي مورد نياز را براي آزمون فرضيههاي خود جمعآوري كرد، اكنون نوبت آن است كه با بهرهگيري از تكنيكهاي آماري مناسبي كه با روش تحقيق، نوع متغيرها، … سازگاري دارد، دادههاي جمعاوري شده را دستهبندي و تجزيه و تحليل نمايد و در نهايت فرضيههايي را كه تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت كردهاند، در بوته آزمون قرار دهد و تكليف آنها را روشن كند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخي براي پرسش تحقيق بيابد. پيوند دادن موضوع تحقيق به رشتهاي از اطلاعات موجود مستلزم انديشهاي خلاق است، معمولاً موضوعي به ذهن محقق خطور ميكند كه يافتن منابع دادههاي موجود، براي بررسي آن مستلزم خلاقيّت ذهني محقق است، آرايش و تنظيم دادهها نيز مستلزم خلاقيّت است. فرآيند تجزيه و تحليل دادهها، فرآيندي چند مرحلهاي است كه طي آن دادههايي كه از طريق به كارگيري ابزارهاي جمعآوري در جامعه (نمونه) آماري فراهم آمدهاند؛ خلاصه، كدبندي و دسته بندي و … و در نهايت پردازش ميشوند تا زمينه برقراري انواع تحليلها و ارتباطها بين اين دادهها به منظور آزمون فرضيهها فراهم آيد (خاكي، 1387، ص 305 ـ 303)1.
در اين فصل نيز به توصيف داههاي پژوهشي و تجزيه و تحليل هر يك از فرضيّات خواهيم پرداخت.
2 ـ 4شاخصهاي توصيفي متغيرها
به منظور شناخت بهتر ماهيت جامعهاي كه در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنايي بيشتر با متغيرهاي پژوهش، قبل از تجزيه و تحليل دادههاي آماري، لازم است اين دادهها توصيف شود. همچنين توصيف آماري دادهها، گاهي در جهت تشخيص الگوي حاكم بر آنها و پايهاي براي تبيين روابط بين متغيرهايي است كه در پژوهش به كار ميرود. (خورشيدي و قريشي، 1381 ، ص254)2.
بنابراين قبل از اين كه به آزمون فرضيههاي پژوهش پرداخته شود، متغيرهاي پژوهش به صورت خلاصه در جداول شماره (1ـ4) و (2ـ4) مورد بررسي قرار ميگيرد. اين جداول حاوي
شاخصهايي براي توصيف متغيرهاي تحقيق در دو مقطع زماني A (سال ورود به بازار سرمايه) و B (يك سال پس از ورود به بازار سرمايه) ميباشد. اين شاخصها شامل شاخصهاي مركزي، شاخصهاي پراكندگي و شاخصهاي شكل توزيع است. لازم به ذكر است كه به دليل وجود دادههاي پرت كه فاصله زيادي از خط رگرسيون داشتند (بيش از 3 انحراف معيار ) و احتمال مخدوش شدن نتايج پژوهش، اين دادهها براي دو متغير مستقل و وابسته حذف شدند تا شاهد نتايج بهتر و مناسبتري باشيم. همچنين دادههاي متناظر، در ساير متغيرهاي كنترل براي آزمون فرضيههاي تحقيق حذف شدهاند.
جدول (1ـ4): شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مركزي، شاخصهاي پراكندگي و شاخص هاي نمودار توزيع (آماري) ـ سال ورود به بورس (A)
متغيرها
شاخصها
بازده غيرعادي سالانه
خطاي
پيشبيني سود هر سهم
اندازه شركت
اهرم مالي
بازده دارايي
تعداد
77
77
84
84
84
ميانگين
5455/33 –
1506/5
0501/11
6055/0
9127/15
خطاي معيار ميانگين
68865/7
67896/2
30971/0
023/0
094/1
انحراف معيار
4676/67
5077/23
8385/2
2109/0
032/10
واريانس
883/4551
616/552
057/8
044/0
645/100
چولگي
004/0 –
546/0
931/2 –
109/0
398/0
خطاي استاندارد ضريب چولگي
274/0
274/0
263/0
263/0
263/0
كشيدگي
998/0 –
804/3
853/7
722/0
516/0 –
خطاي استاندارد ضريب كشيدگي
541/0
541/0
520/0
520/0
520/0
دامنه تغييرات
265
159
69/12
26/1
02/46
بالاترين
128
82
8/13
30/1
60/42
پايينترين
137 –
77 –
11/1
04/0
42/3 –
ادامه جدول (1 ـ 4 )
متغيرها
شاخصها
بازده دارايي ثابت
وجوه نقد عملياتي
نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام
نسبت هزينه بهره
توزيع سود نقدي
تعداد
84
64
84
84
84
ميانگين
40/651
82/611
88/2
63/93
73/0
خطاي معيار ميانگين
37/116
59/92
46/0
70/14
047/0
انحراف معيار
62/1066
75/740
289/4
78/134
43/0
واريانس
1137695
3/548722
397/18
5/18166
192/0
چولگي
166/5
07/1
67/3
88/2
30/2
خطاي استاندارد ضريب چولگي
263/0
299/0
263/0
263/0
263/0
كشيدگي
83/32
081/1
72/15
42/10
24/14
خطاي استاندارد ضريب كشيدگي
520/0
590/0
520/0
520/0
520/0
دامنه تغييرات
6/8228
3567
15/27
07/804
33/3
بالاترين
8/8267
2849
2/27
07/804
33/3
پايينترين
2/39
718 –
05/0
جدول (2ـ 4): شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخصهاي مركزي، شاخصهاي پراكندگي و شاخص هاي نمودار توزيع (آماري) ـ يك سال پس از ورود به بورس(B )
متغيرها
شاخصها
بازده غيرعادي سالانه
خطاي پيشبيني سود هر سهم
اندازه شركت
اهرم مالي
بازده دارايي
تعداد
77
77
84
84
84
ميانگين
90/16
7532/0
68/11
6017/0
49/14
خطاي معيار ميانگين
25/5
73/5
150/0
024/0
277/1
انحراف معيار
14/46
293/50
380/1
220/0
705/11
واريانس
95/2128
42/2529
906/1
049/0
03/137
چولگي
267/1
544/0
65/4 –
453/0 –
432/0 –
خطاي استاندارد ضريب چولگي
274/0
274/0
263/0
263/0
263/0
كشيدگي
262/1
014/2
224/34
274/0 –
820/2
خطاي استاندارد ضريب كشيدگي
541/0
541/0
520/0
520/0
520/0
دامنه تغييرات
00/217
00/318
33/12
04/1
64/76
بالاترين
00/164
00/179
93/13
04/1
50/41
پايينترين
00/53 –
00/139 –
60/1
14/35 –
ادامه جدول (2 ـ 4)
متغيرها
شاخصها
بازده دارايي ثابت
وجوه نقد عملياتي
نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام
نسبت هزينه بهره
توزيع سود نقدي
تعداد
83
84
84
84
84
ميانگين
66/996
88/823
482/2
803/0
74/131
خطاي معيار ميانگين
77/280
23/160
5658/0
034/0
56/27
انحراف معيار
96/2557
5/1468
18/5
31189/0
61/252
واريانس
1/6543176
2156775
89/26
097/0
98/63811
چولگي
936/4
404/1 –
15/1 –
146/0 –
188/5
خطاي استاندارد ضريب چولگي
264/0
263/0
263/0
263/0
263/0
كشيدگي
886/24
967/7
03/21
75/2
44/34
خطاي استاندارد ضريب كشيدگي
523/0
520/0
520/0
520/0
520/0
دامنه تغييرات
00/15654
00/10870
2/55
87/1
3/1972
بالاترين
00/15654
00/4802
2/26
87/1
3/1972
پايينترين
00/6068 –
00/29 –
جداول (1ـ4) و (2ـ 4) نشان ميدهند كه متغيرهاي تحقيق داراي چه ويژگيهايي هستند، سطر اول اين جداول بيان ميكند كه تعداد كليه دادهها براي تمامي متغيرهاي تحقيق مورد مطالعه برابر 84 عدد سال ميباشد به جز دو متغير بازده غيرعادي و خطاي پيشبيني سود هر سهم كه به سبب وجود دادههاي پرت و حذف آنها، تعداد دادههاي مورد مطالعه 77 عدد ـ سال ميباشد و سطر دوم ميانگين متغيرهاي جمعآوري شده را به تفكيك نشان ميدهد، كه به عنوان مثال ميانگين بازده غيرعادي سالانه در پايان سال ورود به بورس (جدول1ـ 4 ) 545/33 – است.
سطر پنجم واريانس و پراكندگي متغيرها را حول ميانگين نمايش ميدهد كه واريانس بازده غيرعادي سالانه در پايان سال ورود به بورس 88/4551 ميباشد. سطرهاي ششم و هشتم ميزان چولگي و كشيدگي دادهها را نسبت به منحني نرمال زنگولهاي شكل نشان ميدهد كه در بين متغيرهاي تحقيق، در پايان سال ورود به بورس (مقطع زماني A )، بازده دارايي ثابت با عدد 166/5 داراي بيشترين چولگي به سمت راست ميباشد و در مقطع زمانی B (یکسال پس از ورود به بورس) متغیر توزیع سود نقدی با عدد 44/34 دارای بیشترین کشیدگی (بیشترین تمرکزحول میانگین) می باشد. و سطر دهم تغييرات بزرگترين و كوچكترين اعداد را به عنوان دامنه تغييرات توصيف ميكند. همچنين مقايسه دو جدول (1 ـ 4 ) و (2 ـ 4 ) ميزان تغيير در شاخصها را در دو مقطع زماني A و B نمايش ميدهد كه به عنوان مثال ميانگين بازده غير عادي سالانه در پايان سال ورود به بورس (مقطع زماني A ) 545/33 – و پس از يك سال از ورود و حضور در بورس (مقطع زماني B ) 90/16 ميباشد و نشان دهنده افزایش میانگین بازده غیر عادی است.
3 ـ 4روش آزمون فرضيههاي تحقيق
جهت آزمون فرضيههاي تحقيق، مراحل زير انجام شده است:
1 ـ انتخاب شركتهاي جديد الورود به بازار سرمايه در بازه زماني مورد نظر.
2 ـ اخذ صورتهاي مالي و ساير اطلاعات مورد نياز شركتهاي انتخاب شده به عنوان نمونه و استخراج اطلاعات مورد نياز از صورتهاي مالي شركتهاي نمونه.
3 ـ محاسبه نسبتهاي مورد نياز شركتهاي نمونه با استفاده از نرم افزار اكسل.
4 ـ استفاده از نرم افزار ره آورد نوين و Excel ، جهت محاسبه متغيرها و نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيهها و انجام ساير تجزيه و تحليلها با به كارگيري روشهاي آماري همچون آمار توصيفي، همبستگي (ضريب همبستگي، ضريب تعيين)، آناليز رگرسيون و آزمون ضرايب آن، آناليز همبستگي و آزمون ضرايب آن.
همان گونه كه در تحقيق مطرح شد، براي آزمون فرضيهها از ضريب همبستگي پيرسون و ضريب تعيين تعديل شده به منظور توصيف و بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق استفاده ميگردد. براي تعيين استفاده از معادله خط رگرسيون و نيز امكان تعميم نتايج نمونه به جامعه، بايد معنيدار بودن ضريب همبستگي مورد آزمون قرار گيرد كه براي اين منظور از آزمون t استفاده ميشود. اگر T محاسبه شده، از جدول در سطح اطمينان 95 تا 99 درصد بيشتر باشد به اين معني است كه ضريب همبستگي به دست آمده آن قدر قابل توجه است كه احتمال ناشي شدن آن از تغييرات تصادفي اندك است و ميتوان نتيجه آن را به جامعه تعميم داد.
4 ـ 4 تجزيه و تحليل فرضيههاي تحقيق
با توجه به مستندات و ادبيات اشاره شده در فصل دوم و همچنين خلاصه چارچوب نظري تحقيق در فصل اول، نشان از اين مطلب دارد كه در اكثر تحقيقات انجام شده، متغيرهاي مورد مطالعه را به صورت سالانه محاسبه و در تحليل و تفسير كلي از آنها استفاده نمودهاند. در اين مرحله محقق، پس از تعيين و محاسبه متغيرهاي مستقل و وابسته، به آزمون فرضيات تحقيق و تجزيه و تحليل آنها ميپردازد. ابتدا وجود رابطه همبستگي بين متغير وابسته و متغير مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسيون جهت تعيين رابطه رياضي بين متغيرهاي مستقل و وابسته استفاده می‌گردد. در واقع، تجزيه و تحليل رگرسيون كمك ميكند تا رابطه خطي بين متغيرها را در صورت وجود چنين رابطهاي پيدا كنيم. در مرحله پاياني براي تعيين ميزان ارتباط بين متغير وابسته و متغير مستقل در تحقيق از معيار همبستگي استفاده شده است. جهت اجتناب از محاسبه آمارههاي متناظر در جدول t، نرم افزار SPSS مقدار احتمال117 را محاسبه و ارائه مينمايد كه از آن ميتوان براي رد يا تأييد فرض صفر استفاده نمود.همچنین لازم به ذکراست که آزمون رابطه غیرخطی بین متغیرهای تحقیق انجام شده وباتوجه به آماره F آزمون،به این نتیجه رسیدیم که رگرسیون خطی بهترین برازش را از متغیرهای مدل ارائه می کند.
5 ـ 4بررسي فرض نرمال بودن متغيرها
از آن جايي كه نرمال بودن متغير وابسته به نرمال بودن باقيماندههاي مدل ميانجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل، نرمال بودن آن كنترل شود.
جدول (3ـ4): آزمون كلموگراف ـ اسميرنوف (K – S ) مربوط به متغير وابسته (بازده غير

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید