دانلود پایان نامه

ت و هدريك11
سود تقسيمي و بازده
سود تقسيمي بر بازده غير عادي آتي سهام تأثير گذار است.
1995 و 1997
فاما و فرنچ12
ارزش بازار، درجه اهرم مالي و بازده غير عادي
ارزش بازار و درجه اهرم مالي از متغيرهاي مؤثر بر بازده غيرعادي آتي سهام هستند.
1382
عبده تبريزي و دموري
بازده بلند مدت
وجود بازده كوتاه مدت بيشتر سهام شركتهاي جديدالورود به بازار نسبت به شاخص بازار و بازده بلند مدت كمتر نسبت به شاخص بازار است.
2004
زالوكي، كمبل، گوداكري13
بازده بلند مدت و عرضه اوليه
بازده بلند مدت در صنايع مختلف و در تابلو اصلي و فرعي عرضه اوليه تفاوت معنا دار است.
2002
كلاركسون14 و همكاران
دقت برآورد سود و بازده سهام
سود افشا شده در گزارشهاي
شركتهاي داراي عرضه عمومي اوليه با ارزش بوده و بين دقت برآورد سود و بازده سهام رابطه منفي معناداري وجود دارد.
2003
جرجيا15
خطاي پيشبيني سود و بازده غير عادي
بين خطاي پيشبيني سود و بازده غير عادي سهام رابطه مثبت معناداري وجود دارد.
2005
لونكاني16 و همكاران
سود و بازده بلند مدت غير عادي
برآوردهاي سود مديران خوش بينانه بوده و دقت بيشتري نسبت به
مدلهاي سري زماني دارد و بين برآورد سود و بازده بلند مدت رابطه منفي وجود دارد.
5 ـ 1 اهميّت و ضرورت تحقيق
در دنياي سرمايهگذاري، تصميمگيري مهمترين بخش از فرآيند سرمايهگذاري است كه طي آن سرمايهگذاران در جهت رسیدن به حداکثر منافع و ثروت خويش ، نيازمند اتخاذ بهينهترين تصميمات
ميباشند. در اين ارتباط مهمترين عامل فرآيند تصميمگيري، اطلاعات است. اطلاعات ميتواند برفرآيند تصميمگيري تأثير بسزايي داشته باشد. زيرا موجب اخذ تصميمات متفاوت در افراد متفاوت ميشود. در بورس اوراق بهادار نيز تصميمات سرمايهگذاري متأثر از اطلاعات است. نظريه پردازان بازارهاي اوراق بهادار، گزارشگري مالي را مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايهگذاران ميدانند. به همين دليل يكي از اهداف حسابداري و تهيه صورتهاي مالي فراهم كردن اطلاعات به منظور تسهيل تصميمگيري است.
بر اين اساس اطلاعات حسابداري بايستي سرمايهگذاران را جهت پيشبيني رويدادهاي آتي ياري دهد. سرمايهگذاران اغلب به دنبال به حداكثر رساندن بازده سرمايهگذاري خود هستند. جهت اين امر تشخيص اين كه سهام چه زماني خريداري شده، تا كي نگهداري و چه زماني فروخته شود آنها را قادر به تأمين هدف به حداكثر رساندن منافع حاصل از سرمايهگذاريهاي خود مينمايد.
بدين علّت موضوع بررسي رابطه بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غير عادي سهام شركتها در دو مقطع زماني انتخاب گرديد تا از طريق بررسي تجربي و انجام آزمونهاي علمي بر روي اطلاعات وقوع يافته طي سالهاي متمادي در بورس اوراق بهادار تهران راهكارهاي مفيدي در امر تصميمگيري خريد و فروش سهام به سرمايهگذران در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شود. همچنين اين تحقيق در راستاي كمك به تصميمگيرندگان و مديران مالي براي پيشبيني سود در بودجه سال مالي و مقايسه ميزان تحقق سود واقعي و پيشبيني شده در پايان سال مالي و نهايتاً اعمال تعديلات لازم ميباشد.
6 ـ 1 اهداف تحقيق
نظر به اين كه مديران، تحليلگران و سرمايهگذاران بيشترين توجه خود را به سود گزارش شده شركتها اختصاص دادهاند به نحوي كه از آن براي ارزيابي عملكرد شركت استفاده ميكنند و هم چنين با توجه به اين كه تصميمگيري در مورد خريد، نگهداري يا فروش سهام براي سرمايهگذران از اهم امور تلّقي ميگردد و گذشته از ديگر شواهد و اطلاعات، توان پيشبيني نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصميماتي بسيار تأثيرگذار ميباشد، هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غير عادي سهام شركتها در دو مقطع زماني ميباشد.
امیدواریم نتايج اين تحقيق بتواند به عنوان ابزار و معياري جهت سنجش ميزان دقت پيشبيني سود شركتها مورد استفاده قرار گيرد و سرمايهگذران نيز بتوانند تصميمات بهينهاي اتخاذ كنند.
مدل تحقيق و شيوه اندازهگيري متغيرها
مدل پژوهش حاضر به صورت زير ارائه ميگردد. در مدل ارائه شده تمام متغیرها به صورت سالانه محاسبه می گردد :
(1 ـ 1)
ABRt = α 0 + α 1 FEit + α 2 SIZeit + α 3 Flit + α 4 ROAit + α5 LARit + α6 CFoit + α7 Li /EQ + α8 I it + α9 ( DPS/ EPS ) it + E it
كه در آن:
ABRt : بازده غير عادي سهام شركت i در زمان t (متغير وابسته)
FEit : خطاي برآورد سود هر سهم شركت i در زمان t (متغير مستقل)
SIZe : اندازه شركت (متغير كنترل)
Fl : درجه اهرم مالي (متغير كنترل)
ROA : بازده دارايي (متغير كنترل)
LAR :بازده داراييهاي ثابت (متغير كنترل)
CFo : وجوه نقد عملياتي (متغير كنترل)
Li / EQ : نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام (متغير كنترل)
I : هزينه بهره (متغير كنترل)
DPS/ EPS : توزيع سود نقدي (متغير كنترل)
E : خطاي برآورد
α 0 : عرض از مبدأ رگرسيون
α 1 تا α 9 : برآورد كننده شيب خط رگرسيون
كه شيوه محاسبه هر يك از متغيرها به شرح زير است:
بازده غيرعادي
بازده غير عادي برابر است با تفاوت بين نرخ بازده شركت و بازده بازار، براي تعيين بازده غيرعادي از مدل تعديل شده بازار (مدل ساده بازار) استفاده ميشود (ايزدي نيا، 1382 ، ص 116).
ABRit = Rit – Rmt
(2-1)
كه:
Rit : نرخ بازده سالانه سهام i در زمان t
Rmt : نرخ بازده سالانه بازار در زمان t
نرخ بازده سالانه سهام:
نرخ بازده سهام براي شركتهاي نمونه به صورت زير محاسبه ميشود:
(3 ـ 1)
Rit=(Pit+Dit-Pi0)/Pi0×100
كه:
Pit : قيمت سهام i در انتهاي زمان t
Pio : قيمت سهام i در ابتداي زمان t
Dit : سود سهام پرداختي توسط شركت i در زمان t
نرخ بازده سالانه بازار:
در اين تحقيق نرخ بازده بازار بر اساس شاخص كل بورس سهام محاسبه خواهد شد.
(4 ـ 1)
Rmt=(Imt-Im0)/Im0
كه:
Imt : شاخص كل بورس در پايان زمان t
Imo : شاخص كل بورس در ابتداي زمان t
خطاي پيشبيني سود هر سهم
براي اندازهگيري خطاي پيشبيني سود هر سهم از شاخص زير استفاده ميشود:
(5 ـ 1)
FE=(At-Ft)/Ft×100
كه:
At : سود واقعي شركت در زمان t
Ft: سود پيشبيني شده شركت در زمان t
همچنين شيوه اندازهگيري متغيرهاي كنترل در جدول زير ارائه شده است:
جدول (2 ـ 1) شيوه اندازهگيري متغيرهاي كنترل
عنوان متغير
شيوه اندازهگيری
اندازه شركت17
(قيمت بازار سهام × تعداد سهام) LOG
درجه اهرم مالي18
كل بدهي ها
كل دارايي ها
بازده دارايي19
سود وزیان پس از کسر مالیات
كل دارایی ها
بازده داراييهاي ثابت20
جمع درآمدها
خالص دارایی های ثابت
وجوه نقد عملياتي21
وجوه نقد عملياتي
تعداد سهام
نسبت بدهي به حقوق صاحبات سهام22 ()
كل بدهي
حقوق صاحبان سهام
هزينه بهره 23
هزينه بهره
تعداد سهام
توزيع سود نقدي24
سود نقدي تقسيم شده
سود هر سهم
7ـ 1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقيق چارچوبي را فراهم ميكند تا مطالعات و آزمون محقق در طي آن قلمرو خاص انجام پذيرد و داراي اعتبار بيشتر باشد.
1-7-1قلمرو مكاني تحقيق
جامعه آماري مورد مطالعه كليه شركتهاي تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معيارهاي ذكر شده ميباشد.
2-7-1قلمرو زماني تحقيق
دوره زماني اين پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغيرهاي تحقيق و محدوديتهاي هزينه و زمان، 6 ساله و از ابتداي سال 1382 تا انتهاي 1387 ميباشد.
3-7-1قلمرو موضوعي تحقيق
در اين پژوهش، بررسي رابطه بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام مربوط به شركتهاي جديدالورود در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زماني مورد كنكاش قرار ميگيرد.
8 ـ 1 فرضيه هاي تحقيق
با توجه به اهداف تحقيق، سؤالات اساسي پژوهش و هم چنين چارچوب نظري تحقيق فرضيّات زير تدوين و ارائه ميگردد تا پس از جمع آوري اطلاعات، آنها را براي تأييد يا رد مورد آزمون قرار دهيم:
فرضيات اصلي:
بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام در سال ورود به بازارسرمایه رابطه وجود دارد.
بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام شركت پس از يك سال از ورود به بازارسرمایه رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعي:
نوع صنعت بر رابطه بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام تأثير ميگذارد.
9 ـ 1 ـ تعريف واژهها و اصطلاحات
بازارسرمایه
بازار سرمایه ، بازاری برای دارایی هایی با سر رسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت)محسوب می گردد . از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحدهای متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند ، پس اندازهای افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه ، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند (راعی و تلنگی ، 1387،ص44-42 )25.
عرضه عمومی اولیه26
در بازارهای اولیه، اوراق انتشار یافته توسط شرکتها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب داراییهای مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می گیرد (راعی و تلنگی، 1387،ص 42)27.
بازده سهام28:
بازده در فرآيند سرمايهگذاري نيروي محركي است كه ايجاد انگيزه ميكند و پاداشي براي
سرمايهگذاران محسوب ميشود. بازده ناشي از سرمايهگذاري براي سرمايهگذران حائز اهميت است، براي اين كه تمامي بازي سرمايهگذاري به منظور كسب بازده صورت ميگيرد. يك ارزيابي از بازده
تنها راه منطقي (قبل از ارزيابي ريسك) است كه سرمايهگذران ميتوانند براي مقايسه سرمايهگذاريهاي جايگزين و متفاوت از هم انجام دهند. براي درك بهتر عملكرد سرمايهگذاري، اندازهگيري بازده واقعي لازم است.
مخصوصاً اين كه بررسي بازده به گذشته در تخمين و پيشبيني بازدههاي آتي نقش زيادي دارد (شباهنگ، 1375، ص 4)29.
بازده غيرعادي30:
از تفاوت بازده واقعي سهام و بازده مورد انتظار يا بازده كل بازار محاسبه ميشود (پارساییان ، 1385 ، ص227)31.
بازده واقعي (تحقق يافته)32:
بازدهي است كه واقع شده يا بازدهي است كه كسب شده و به وقوع پيوسته است (راعي و سعيدي، ص 118)33 .
يكي از روشهاي متداول در محاسبه نرخ بازده واقعي روش اضافه ارزش است كه علاوه بر تغييرات قيمت سهام، سود دريافتي در طي سال را مد نظر قرار ميدهد (دواني، 1381، ص 57)
بازده مورد انتظار34 :
بازده مورد انتظار بازدهي است كه سرمايهگذران انتظار دستيابي به آن را براي اين كه احساس كنند به اندازه كافي پاداش دريافت نمودهاند، دارند (رهنماي رودپشتي و ديگران، 1386،ص 10)35.
خطاي پيشبيني سود36:
به عنوان تفاوت بين سود واقعي كسب شده و سود پيشبيني شده (مورد انتظار) تعريف
ميشود (كوتاري، 2001، ص 11)37.
نوع صنعت38:
عبارتست از گروه صنعتي كه شركت با توجه فعاليّتش در آن گروه طبقهبندي ميشود. به بيان ديگر صنعت عبارتست از گروه شركتهايي كه محصولات آنها جايگزين نزديكي براي هم هستند.
فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
سرمايهگذاري يكي از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمايهگذاري نيازمند برنامهريزي است. برنامهريزي، امكان بهرهبرداري مناسب از فرصتهاي موجود را فراهم ميآورد. براي افزايش اثر بخشي برنامهريزي بايد توانايي پيشبيني صحيح و مستمر را بهبود بخشيد. پيشبيني عنصر كليدي در تصميمگيريهاي اقتصادي است.
سرمايهگذاران، اعتباردهندگان، مديريت و ساير اشخاص در تصميمگيريهاي اقتصادي متكي به پيشبيني و انتظارات هستند. همچنين توجه به بودجه سالانه شركت، پيشبيني توليد، فروش و سود هر سهم آن و كنترل بودجه در گزارشهاي ميان دورهاي و ميزان تحقق پيشبينيها، در تغييرات قيمت سهام تأثير بسزايي دارد. شايد بتوان مهمترين

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید