دانلود پایان نامه

ه شركت
346/0
730/3
012/0
093/0
926/0
518/2
114/1
898/0
اهرم مالي
384/45-
601/59
141/0-
761/0-
450/0
891/2
218/2
452/0
بازده دارايي
603/0-
401/1
079/0-
431/0-
669/0
389/3
092/2
478/0
بازده دارايي ثابت
017/0
012/0
181/0
394/1
170/0
286/4
101/1
909/0
وجوه نقد
عملياتي
002/0-
015/0
019/0-
122/0-
904/0
064/5
634/1
610/0
نسبت بدهي
به حقوق
صاحبان سهام
911/1
375/2
131/0
805/0
425/0
619/7
732/1
577/0
نسبت هزينه
بهره
072/0-
064/0
154/0-
116/1-
270/0
326/12
253/1
799/0
توزيع سود
نقدي
139/12
994/21
081/0
552/0
583/0
672/21
404/1
712/0
با توجه به جدول شماره (8 ـ4) و سطح معناداري (041/0 =sig ) مربوط به آماره فيشر كه
از سطح خطاي 5% كمتر است، در نتيجه معنيداري مدل رگرسيون برازش شده در سطح اطمينان 95% تأييد گرديده و در مورد مقدار ثابت و ضريب b مربوط به هر متغير، در مدل كلي نيز با توجه به سطح معنيداري (sig) تصميمگيري شده است. از آن جا كه در اين خروجي، سطح معنيداري آزمون تساوي ضريب رگرسيون با صفر مربوط به متغيرهاي اندازه شركت، اهرم مالي، بازده دارايي (ROA )، بازده دارايي ثابت، وجوه نقد عملياتي، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام و نسبت هزينه بهره و توزيع سود نقدي، بزرگتر از 5% است؛ بنابراين فرض تساوي ضريب رگرسيون با صفر (فرض H0 ) تأييد ميشود و بايد آنها را از معادله رگرسيون خارج كرد و نشان ميدهد كه هيچ رابطه معنيداري بين متغيرهاي ذكر شده و بازده غيرعادي وجود ندارد. امّا در مورد متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم فرض تساوي ضريب رگرسيون با صفر (فرض H0 ) رد ميشود و نبايد آن را از معادله رگرسيون خارج كرد. هم خطي وضعيتي است كه نشان ميدهد يك متغير مستقل تابعي از ساير متغيرهاي مستقل است. اگر هم خطي در يك مدل بالا باشد بدين معني است كه بين متغيرهاي مستقل همبستگي بالايي وجود دارد و ممكن است با وجود بالا بودن R2 مدل داراي اعتبار بالايي نباشد. شاخصهاي وضعيت با مقدار بيشتر از 15 نشان دهنده آن است كه احتمال هم خطي بين متغيرهاي مستقل ميباشد و مقدار بيشتر از 30 بيانگر مشكل جدي در استفاده از رگرسيون ميباشد و با توجه به اين كه مقدار شاخص وضعيت (به جز يك مورد كه آن هم كمتر از 30 ميباشد) مربوط به متغيرهاي مدل كمتر از 15 است، احتمال هم خطي بين متغيرهاي مستقل و كنترل وجود ندارد. هر چه قدر تلورانس كم باشد اطلاعات مربوط به متغيرها كم بوده و مشكلاتي در استفاده از رگرسيون ايجاد ميشود؛ امّا همان گونه كه مشاهده ميشود، مقدار تلورانس متغيرهاي مدل در حد قابل قبول ميباشد و مشكلي در استفاده از رگرسيون پديد نميآيد. مدل رگرسيون مربوطه به صورت زير خواهد بود:
y = – 19/034 + 0/941 FE + ei
جدول (9-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق در سال ورود به بورس (مقطع زمانیA)
2 ـ 6 ـ 4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم:
فرضيه دوم: «بين خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه رابطه وجود دارد.»
اين فرضيه به صورت فرضيههاي آماري زير ارائه ميگردد:
همبستگي معني داري بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه وجود ندارد.
همبستگي معناداري بين خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غير عادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه وجود دارد.
H0 : ρ = 0
H1 : ρ ≠ 0
جدول (10ـ4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون
دوربين ـ واتسون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطاي معيار تخمين
دوربين ـ واتسون
سطح معنی داری
1
464/0
216/0
205/0
13447/41
675/1
000/0
طبق جدول شماره (10ـ 4) ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه 464/0 است. اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معنيداري را بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در اين مقطع زماني نشان ميدهد. با توجه به خروجيهاي نرم افزار spss ؛ جداول نشان ميدهد، از آن جا كه sig كمتر از 5% است، فرض H0 در سطح خطاي ده درصد رد ميشود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تأييد ميشود. هم چنين ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده نيز عدد 205/0 را نشان ميدهد كه برازش مناسبي از تغييرات متغير بازده غيرعادي توسط متغير خطاي پيش بيني سود هر سهم در اين مقطع زماني ارائه ميكند. درواقع ضریب تعیین تعدیل شده حاکی از این مطلب است که متغیرخطای پیش بینی سود، 5/20% از تغییرات بازده غیرعادی را تبیین می کند. يكي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست؛ در صورتي كه فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يكديگر همبستگي داشته باشند، امكان استفاده از رگرسيون وجود ندارد. آماره دوربين ـ واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يكديگر استفاده ميشود كه اگر مقدار آماره دوربين ـ واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگي بين خطاها رد ميشود و ميتوان از رگرسيون استفاده كرد. مقدار آماره دوربين ـ واتسون طبق جدول (10ـ 4 ) 675/1 ميباشد و اين عدد نشان ميدهد كه خطاها از يكديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد ميشود و ميتوان از رگرسيون استفاده كرد.
جدول (11ـ4): تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه
ANOVA
مدل
Sum of squares
درجه آزادي
Mean Square
F آماره
سطح معنيداري
رگرسيون
016/34897
1
016/34897
624/20
000/0
Residual
347/126903
75
045/1692
جمع
364/161800
76
جدول شماره (11 ـ 4 ) نشان دهنده تحليل واريانس بين متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم به عنوان متغير مستقل و بازده غيرعادي به عنوان متغير وابسته در مقطع زماني يك سال پس از ورود به بازار سرمايه ميباشد. طبق اين خروجي، معنيداري كلي مدل رگرسيون توسط جدول ANOVA و از طريق فرضيههاي آماري ذيل آزمون ميشود:
رابطه خطي بين دو متغير وجود ندارد : H0
رابطه خطي بين دو متغير وجود دارد : H1
با توجه به اين كه sig كمتر از پنج درصد ميباشد، فرض خطي بودن رابطه بين متغيرها تأييد ميگردد. حال دنبال پيدا كردن اين رابطه ميرويم:
جدول (12ـ4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه
مدل
ضرايب استاندارد نشده
ضرايب استاندارد
شده
t آماره
سطح
معنيداري
B
Std. Error
Beta
(constant )
588/16
688/4
538/3
001/0
خطاي پيشبيني
سود هر سهم
426/0
094/0
464/0
541/4
000/0
در خروجي جدول شماره (12 ـ 4 ) و در ستون B به ترتيب مقدار ثابت و ضريب متغير مستقل در معادله رگرسيون ارائه شده است و اين معادله به صورت زير ميباشد:
Y = 588/16 + 426/0 β + ei
طبق خروجي جدول شماره (12 ـ 4 ) ، بقيه ستونهاي اين جدول شامل خطاي معيار ضرايب ستون B ، آماره t وsig است كه جهت آزمون فرض تساوي هر يك از ضرايب ستون B يا عدد صفر به كار ميرود. حال اگر B و a به ترتيب مقدار ثابت و شيب خط رگرسيون جامعه باشد، آزمون فرضها را براي اين دو مقدار ميتوان به صورت زير نوشت:
H0 : B = 0 H 0 :α= 0
H1 : B ≠0 H 1 : α ≠ 0
از آن جا كه در اين خروجي، ( 0/05 sig ) آزمون تساوي ضريب رگرسيون و مقدار ثابت، كوچكتر از پنج درصد است، بنابراين فرض تساوي اين دو ضريب با صفر رد ميشود و نبايد آنها را از معادله رگرسيون حذف كرد.
نمودار (3ـ4): آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در مقطع زماني B
نمودار شماره (3ـ4)، به بررسي نرمال بودن خطاها به عنوان يكي ديگر از مفروضات رگرسيون ميپردازد، طبق اين فرض ميبايد خطاهاي معادله رگرسيون داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر باشند كه طبق نمودار فوق، 993/0 = std . DeV و 0 = Mean ميباشد و در سمت راست جدول نشان داده شده است. بنابراين با برقراري اين پيش فرض ميتوان از رگرسيون در خصوص دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سالانه استفاده كرد.
نمودار (4ـ 4) : خط و معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام در مقطع زماني B
y = 16/588 + 0/426 B + ei
R square = 0/205
نمودار شماره (4 ـ 4 ) علاوه بر پراكندگي، معادله رگرسيون خطي ساده و ضريب تعيين تعديل شده دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي را نشان ميدهد. اين نتايج منطبق بر نتايج حاصل از روش رگرسيون خطي ساده است.
1ـ2ـ6ـ4تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل
پس از بررسي ارتباط بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غير عادي سهام پس از يك سال ورود و حضور در بازار سرمايه در مرحله قبل، در اين مرحله ارتباط بين دو متغير در حضور متغيرهاي كنترل بررسي شده است. به عبارت ديگر با كنترل اثر متغيرهاي در نظر گرفته شده به بررسي همبستگي دو متغير مستقل و وابسته پرداختهايم.
متغيرهاي كنترل مورد نظر شامل: اندازه شركت، اهرم مالي، بازده دارايي (ROA ) ، بازده دارايي ثابت، وجوه نقد عملياتي، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام، نسبت هزينه بهره، توزيع سود نقدي هستند.
براي بررسي رابطه بين متغير مستقل و متغيرهاي كنترل و متغير وابسته، ابتدا مدل رگرسيوني با حضور متغير خطاي پيشبيني سود و بازده غيرعادي از طريق نرم افزار spss برازش كرده سپس نتايج حاصل از اين مدل رگرسيوني را با نتايج مدل رگرسيوني چند متغيره با حضور تك تك متغيرهاي كنترل مقايسه ميكنيم. در واقع تك تك متغيرهاي كنترل را همراه با متغير مستقل وارد مدل رگرسيون ميكنيم و تأثير آن را بر ضريب همبستگي و ضريب تعيين تعديل شده مورد بررسي قرار ميدهيم طبق نتايج حاصل از اين بررسي ، هيچ يك از متغيرهاي كنترل رابطه معنيداري (با توجه به sig آزمون فرض تساوي ضرايب رگرسيون با صفر) در مدل رگرسيون ندارند و نبايد به معادله رگرسيون اضافه شوند.
همچنين در جدول ( 15-4 ) ، ماتريس ضرايب همبستگي جزئی بين متغيرهاي مورد بررسي نشان داده شده است. در اين ماتريس، همبستگي دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در مقطع زماني يك سال پس از ورود به بازار سرمايه (B )، بدون در نظر گرفتن اثر متغيرهاي كنترل و با در نظر گرفتن اثر متغيرهاي كنترل ارائه شده است.
نكته قابل ذكر در مورد ماتريس ضرايب همبستگي بين كل متغيرهاي مورد بررسي، محاسبه سطح خطاي قابل قبول اصلاح شده براي كمترين فرصت ايجاد خطاي نوع اول (خطاي a كه عبارت است از احتمال رد فرضيه H 0در حالي كه H0 درست است) است. يك روش استفاده از روش بن فرني119 است كه در آن سطح معناداري (05/0) تقسيم بر تعداد همبستگيهاي محاسبه شده ميشود (0011/0 = 45/05/0 ) يك ضريب همبستگي زماني معنادار است كه سطح اهميت آن كمتر از سطح قابل قبول اصلاح شده (0011/0 ) باشد.
در نهايت مدل رگرسيون چند گانهاي را برازش مينماييم، كه تأثير كليه متغيرهاي مستقل و كنترل مربوط را بر متغير وابسته نشان ميدهد. ضريب همبستگي و ضريب تعيين تعديل شده و آماره دوربين ـ واتسون مدل برازش شده، در جدول (13 ـ 4 ) ارائه شده است و در ادامه به برازش رگرسيون چندگانه به

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید