دانلود پایان نامه

bcde
۶۶/۴۲ ab
۳۹/۴۸a
۸۹/۲۳ abcde
۰۹/۲۸ abcde
۵۱/۳e
۷۳/۱۴ cde
۳۴/۲۰ bcde
۱۰/۲۵ abcde
۳۸/۳۳ abcd
۳۴/۲۷ abcde
۸۲/۳۷ abc
۰۸/۲۵ abcde
۶۰/۳۴ abc
۵۰/۳۳ abcd
۴۶/۶ de
۴۰/۱۳ cde
۵۷/۱۴ cde
۹۹/۲ e
۳۸/۳۳ abcd
ریزش(%)
میانگین های دارای حروف مشترک در هر ردیف از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱ درصد آزمون دانکن تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند

۴-۲-۲-۲-صفات فیزیکی میوه و بذر

۴-۲-۲-۲-۱- عملکرد (وزن) خوشه

براساس نمودار ۴-۱ وزن خوشه تحت تاثیر نوع محلول پاشی قرار گرفته است. به طوری که محلول پاشی خوشه ای تاثیر بیشتری نسبت به محلول پاشی برگی بر وزن خوشه گذاشته است. همچنین طبق نمودار ۴-۲ تیمار تغذیه ای بر وزن خوشه اثر مثبتی گذاشته است به طوری که با افزایش غلظت عناصر چه به صورت تک عنصری و چه به صورت ترکیبی باعث افزایش وزن خوشه شده است. برترین تیمار برای افزایش وزن خوشه تیمار ترکیبی ۲+۲ گرم بر لیتر اسید بوریک و سولفات روی بوده است. این نتایج با یافته های دیگر محققان مشابهت دارد[۳۴، ۴۴، ۵۵، ۶۲].

۴-۲-۲-۲-۲- اندازه میوه

همان طور که جدول۴-۵ نشان میدهد بزرگترین اندازه میوه (بیشترین طول، قطر و حجم میوه) در محلول پاشی برگی با تیمار ترکیبی با غلظت ۲+۲ گرم بر لیتر به دست آمد. که این تیمار از لحاظ طول با تیمار شاهد اختلاف معنی داری نداشت. محلول پاشی سولفات روی و اسید بوریک به صورت تک عنصری باعث افزایش طول در هر دو نوع محلول پاشی شده است و با افزایش غلظت، طول میوه هم افزایش پیدا کرده است. از لحاظ قطر در هر دو نوع محلول پاشی اسید بوریک چه به صورت تک عنصری و چه به صورت ترکیبی با افزایش غلظت باعث افزایش قطر میوه شده است. طبق نمودار ۴-۳ حجم میوه تحت تاثیر نوع محلول پاشی قرار گرفته است به طوری که محلول پاشی خوشهای تاثیر بهتری نسبت به محلول پاشی برگی داشته است. نتایج مشابهی در پژوهش خیاط و همکاران (۲۰۰۷) محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی بر روی خرمای شاهانی باعث افزایش اندازه میوه شد.

۴-۲-۲-۲-۳- وزن میوه

براساس جدول ۴-۵ بیشترین میانگین وزن میوه مربوط به محلول پاشی برگی با تیمار ترکیبی ۲+۲ گرم بر لیتر بود که با سایر تیمارها اختلاف معنی داری داشت. در محلول پاشی برگی با افزایش غلظت عناصر به صورت تک عنصری و به صورت ترکیبی باعث افزایش وزن میوه شده است ولی در محلول پاشی خوشه افزایش غلظت عناصر به صورت تک عنصری و ترکیبی بعد از غلظت ۱ گرم بر لیتر باعث کاهش وزن میوه شده است. بهترین تیمار برای افزایش وزن میوه تیمار ترکیبی ۲ گرم بر لیتر بوده است. محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی باعث افزایش وزن میوه و اندازه میوه شدند[۳۹]. نتایج مشابهی را صالح و همکاران (۲۰۰۳) روی انبه، آتیا و همکاران۱(۲۰۰۱) روی موز، کوبان۲(۲۰۰۲) روی انگور و حسنین۳ (۲۰۰۴) روی هلو به دست آوردند.

۴-۲-۲-۲-۴- نسبت طول به قطر میوه

بررسی جدول ۴-۵ نشان داد که بیشترین نسبت طول به قطر میوه مربوط به محلول پاشی خوشه ای با تیمار ۲ گرم بر لیتر سولفات روی بوده است. نسبت طول به قطر در هر دو نوع محلول پاشی با افزایش غلظت سولفات روی به صورت تک عنصری افزایش و با افزایش اسید بوریک به صورت تک عنصری و ترکیبی بعد از غلظت ۱ گرم بر لیتر کاهش یافته است. که این نتایج مشابه نتایج السباق۴ و همکاران(۲۰۱۲) میباشد.

۴-۲-۲-۲-۵- نسبت وزنی گوشت به بذرمیوه

بیشترین نسبت وزنی گوشت به بذر (۲۱/۲۳) در محلول پاشی خوشه با تیمار ۲ گرم بر لیتر اسید بوریک بوده است (جدول۴-۵). کمترین نسبت گوشت به بذر مربوط به محلول پاشی برگی ۵/۰ گرم بر لیتر سولفات روی بوده است. پیش تر در پژوهش دیگر محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی باعث افزایش نسبت وزنی گوشت به بذر در خرمای شاهانی شده است[۶۲].

۴-۲-۲-۲-۶- اندازه بذر

همان طور که جدول ۴-۵ نشان می دهد، صفات طول، قطر و حجم بذر به طور معنی داری تحت تاثیر نوع تیمار تغذیه ای و نوع محلول پاشی قرار گرفته اند چنان که کمترین طول بذر(۳۲/۱ سانتیمتر) مربوط به محلول پاشی خوشهای با ۱ گرم بر لیتر سولفات روی، کمترین قطر بذر(۴۵/۰سانتی متر) مربوط به محلول پاشی خوشهای با تیمار ۵/۰ گرم بر لیتر اسید بوریک و کمترین حجم بذر مربوط به محلول پاشی برگی با ۵/۰ گرم بر لیتر اسید بوریک و محلول پاشی خوشه با ۲ گرم بر لیتر سولفات روی (به ترتیب ۷۵/۰ و ۷۷/۰ سانتی متر مکعب) بوده است. بیشترین قطر ( ۵۹/۱ سانتی متر) و حجم بذر( ۲۲/۱ میلی متر مکعب) به ترتیب مربوط به محلول پاشی برگی با تیمار ترکیبی ۱+۱ و ۲+۲ گرم بر لیتر اسید بوریک و سولفات روی بوده است. و بیشترین طول بذر (۲۳/۲ سانتی متر) مربوط به محلول پاشی خوشه با تیمار ترکیبی ۱+۱ گرم بر لیتر بوده است. برترین تیمار در این صفت تیماری می باشد که باعث کاهش اندازه بذر شود.

۴-۲-۲-۲-۷-وزن بذر

نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل نوع محلول پاشی و تیمار تغذیهای نشان داد که کمترین وزن بذر(۴۱/۰ گرم) در تیمار محلول پاشی خوشه با تیمار ۲ گرم بر لیتر اسید بوریک به دست آمد. پس از آن محلول پاشی برگی با تیمار ترکیبی ۱+۱ گرم بر لیتر و محلول پاشی خوشه با تیمار اسید بوریک با غلظت ۱ گرم بر لیتر کمترین وزن بذر را موجب شدند. خیاط و همکاران (۲۰۰۷) نیز گزارش کردند که محلول پاشی خرمای شاهانی با اسید بوریک و سولفات روی منجر به کاهش وزن بذر شد که در تطابق با آزمایش ما می باشد.

جدول ۴-۵- مقایسه میانگین اثر متقابل نوع محلول پاشی وتیمار تغذیه ای اسید بوریک و سولفات روی بر خصوصیات فیزیکی میوه و بذر

محلول پاشی خوشه
محلول پاشی برگ

۲Zn
+۲B
۱Zn
+۱B
۵/۰Zn+5/0B
۲B
۱B
۵/۰B
۲Zn
۱Zn
۵/۰Zn
۰(شاهد)
۲Zn
+۲B
۱Zn+1B
۵/۰Zn+5/0B
۲B
۱B
۵/۰B
۲Zn
۱Zn
۵/۰Zn
۰(شاهد)
تیمار

صفات
۰۲/۳cde
۰۳/۳cde
۱۷/۳bcd
۸۴/۲cde
۸۴/۲cde
۶۳/۲e
۹۰/۲cde
۶۰/۲e
۵۶/۲ e
۵۴/۳ab
۷۶/۳a
۷۹/۲cde
۲۶/۳bc
۱۷/۳bcd
۰۵/۳cde
۷۱/۲de
۰۵/۳cde
۹۰/۲ cde
۶۰/۲e
۵۴/۳ab
طول میوه (سانتی متر)
۵۵/۲ab
۴۱/۲abc
۱۸/۲ abc
۴۰/۲abc
۲۰/۲abc
۸۶/۱c
۷۹/۱c
۲۲/۲abc
۳۲/۲abc
۵۷/۲ab
۶۶/۲a
۶۲/۲ ab
۵۶/۲ab
۳۲/۲abc
۱۷/۲abc
۱۴/۲ abc
۲۲/۲abc
۴۷/۲ abc
۵۵/۲ab
۵۷/۲ab
قطر میوه ( سانتی متر)
۴۰/۸g
۲۵/۹f
۴۴/۹ef
۹۳/۹def
۶۷/۱۰cd
۰۷/۷hi
۸۸/۹def
۰۷/۱۱bc
۲۸/۸g
۵۴/۱۱b
۸۴/۱۲a
۲۳/۱۰de
۰۲/۸g
۹۸/۹def
۹۵/۹def
۵۷/۹ef
۸۲/۹def
۸۲/۷gh
۹۰/۶i
۵۴/۱۱b
وزن میوه (گرم)
۱۸/۲abc
۲۳/۲a
۲۱/۲ab
۹۰/۱abcdef
۰۲/۲abcde
۷۲/۱def
۸۱/۱cdef
۳۲/۱g
۵۷/۱fg
۷۵/۱def
۱۰/۲abcd
۸۵/۱abcdef
۹۰/۱abcdef
۹۴/۱abcdef
۸۸/۱abcdef
۵۸/۱fg
۸۳/۱bcdef
۶۴/۱efg
۸۳/۱bcdef
۷۵/۱def
طول بذر (سانتی متر)
۶۴/۰cdefgh
۵۶/۰efghi
۵۶/۰fghi
۵۱/۰hi
۷۳/۰cd
۴۵/۰i
۷۱/۰cde
۵۴/۰ghi
۷۵/۰c
۷۰/۰cdef
۰۳/۱b
۵۹/۱a
۷۵/۰c
۶۱/۰cdefg
۵۸/۰efghi
۶۰/۰defgh
۷۳/۰cd
۵۶/۰efghi
۶۷/۰bcdef
۷۰/۰cdef
قطر بذر (سانتی متر)
۷۵/۰bcde
۸۶/۰bc
۸۰/۰bcde
۴۱/۰g
۸۹/۰b
۵۴/۰efg
۷۲/۰ bcdef
۷۴/۰ bcdef
۷۸/۰bcde
۷۱/۰bcdef
۲۹/۱a
۵۰/۰fg
۸۳/۰bcd
۷۹/۰bcde
۶۲/۰cdefg
۹۵/۰b
۸۰/۰bcde
۵۷/۰defg
۷۵/۰bcdef
۷۱/۰bcdef
وزن بذر (گرم)
۸۸/۰ab
۰۰/۱ab
۱۰/۱ab
۹۷/۰ab
۹۳/۰ab
۸۲/۰ab
۷۷/۰b
۷۸/۰ab
۹۱/۰ab
۹۲/۰ab
۲۲/۱a
۸۴/۰ab
۰۳/۱ab
۹۰/۰ab
۸۳/۰ab
۷۵/۰b
۷۸/۰ab
۷۹/۰ab
۰۷/۱ab
۹۲/۰ab
حجم بذر (سانتی متر مکعب)
۲/۱۰ef
۷۶/۹ef
۸/۱۰ def
۲۱/۲۳a
۹۹/۱۰def
۰۹/۱۲ cdef
۷۲/۱۲cde
۹۵/۱۳c
۶۱/۹ef
۲۵/۱۵c
۹۵/۸f
۴۶/۱۹ b
۶۶/۸f
۶۳/۱۱def
۰۵/۱۵ c
۰۷/۹ef
۲۷/۱۱ def
۷۲/۱۲cde
۲/۸f
۲۵/۱۵c
نسبت وزنی گوشت به بذر(میوه)
۱۸/۱b
۳۲/۱ab
۴۵/۱ab
۱۸/۱b
۲۸/۱ab
۴۱/۱ab
۶۲/۱a
۱۳/۱b
۰۹/۱b
۴۰/۱ab
۴۱/۱ab
۰۶/۱b
۲۱/۱ab
۳۶/۱ ab
۴۲/۱ab
۰۱/۱b
۳۷/۱ ab
۲۰/۱ab
۰۲/۱b
۴۰/۱ab
نسبت طول به قطرمیوه
در هر ردیف میانگین های دارای حروف مشترک از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱ درصد آزمون دانکن تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند

۴-۲-۳- مقایسه میانگین های اثرات ساده (مستقل)

جداول ۴-۶ و ۴-۷ به ترتیب مقایسه میانگین اثرات مستقل نوع محلول پاشی و تیمار تغذیه ای را بر صفات میوه نشینی و خصوصیات فیزیکی میوه و بذر نشان می دهد.

۴-۲-۳-۱- نوع محلول پاشی

براساس جدول ۴-۶ محلول پاشی برگی در صفات درصد میوه نشینی، درصد پارتنوکارپی و طول میوه برتری معنی داری نسبت به محلول پاشی خوشهای نشان داد
محلول پاشی خوشهای نیز در صفات وزن خوشه، حجم میوه بزرگتر و قطر بذر کمتر نسبت به محلول پاشی برگی برتری معنی داری نشان داد هرچند وزن خوشه بیشتر و حجم میوه تک برچهای بزرگتر در این نوع محلول پاشی را می توان به درصد کمتر میوه نشینی طبیعی و درصد بالاتر میوه های پارتنوکارپ آن نسبت داد. این دو نوع محلول پاشی در صفت درصد ریزش میوه و سایر صفات فیزیکی میوه و بذر تفاوت معنی داری را با یکدیگر نشان ندادند.

۴-۲-۳-۲- تیمار تغذیه ای

با توجه به جدول ۴-۷ بهترین تیمار در صفت درصد میوه نشینی تیمار ۲ گرم بر لیتر اسید بوریک بوده است. این تیمار با بالاترین درصد میوه نشینی، دومین درصد پارتنوکارپی و درصد ریزش نسبتا متوسط برترین تیمار از لحاظ میوه نشینی بوده است. از طرفی تیمار ۵/۰ گرم بر لیتر اسید بوریک کمترین درصد میوه نشینی، بیشترین درصد پارتنوکارپی و کمترین درصد ریزش را به خود اختصاص داد از لحاظ این صفات در مجموع ضعیف ترین تیمار محسوب می شود.
تیمار ۲ گرم بر لیتر اسید بوریک همچنین از نظر صفات وزن خوشه، وزن میوه و نسبت وزنی گوشت به بذر تیمار برتر محسوب می شود هر چند تیمارهای ترکیبی ۱+۱ و ۲+۲ گرم بر لیتر اسید بوریک و سولفات روی نیز نتایج مطلوبی از لحاظ این صفات نشان دادند.

جدول۴-۶- مقایسه میانگین اثر مستقل نوع محلول پاشی برخصوصیات فیزیکی میوه و بذر
نسبت طول به قطر(میوه)
نسبت وزنی گوشت به هسته(میوه)
حجم بذر (سانتی متر مکعب)
وزن بذر(گرم)
قطر بذر(سانتی متر)
طول بذر (سانتی متر)
حجم میوه (سانتی متر مکعب)
وزن میوه(گرم)
قطر میوه( سانتی متر)
طول میوه(سانتی متر)
وزن خوشه(کیلوگرم)
درصد ریزش
درصد پارتنوکارپی
درصد میوه نشینی

صفات

تیمارمحلول

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید