دانلود پایان نامه

پاشی
۳۰/۱a
۷۸/۱۲a
۹۱۲/۰a
۷۲/۰a
۶۱/۰b
۸۷/۱a
۴۸/۱۱a
۵۵/۹a
۲۵/۲a
۹۱/۲b
۵۹/۶a
۵۴/۲۵a
۹۴/۴۸a
۴۷/۲۴b
خوشه
۳۴/۱a
۹۴/۱۱a
۹۱۶/۰a
۷۸/۰a
۷۸/۰a
۸۳/۱a
۹۶/۹b
۶۷/۹a
۴۳/۲a
۱۱/۳a
۷۳/۵b
۹۱/۲۲a
۶۸/۴۰b
۵۴/۳۶a
برگ
در هر ردیف میانگین های دارای حروف مشترک از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱ درصد آزمون دانکن تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند

جدول۴-۷- مقایسه میانگین اثر مستقل تیمار تغذیه ای برخصوصیات فیزیکی میوه و بذر
نسبت طول به قطر(میوه)
نسبت وزنی گوشت به هسته(میوه)
حجم بذر (سانتی متر مکعب)
وزن بذر(گرم)
قطر بذر(سانتی متر)
طول بذر (سانتی متر)
حجم میوه (سانتی متر مکعب)
وزن میوه(گرم)
قطر میوه ( سانتی متر)
طول میوه (سانتی متر)
وزن خوشه (کیلوگرم)
درصد ریزش
درصد پارتنوکارپی
درصد میوه نشینی

صفات

تیمارتغذیه ای(گرم بر لیتر)
۴۰/۱a
۰۹/۱۵ab
۹۱/۰a
۷۱/۰ab
۷۰/۰b
۷۵/۱bcd
۸۵/۱۱a
۶۲/۱۰a
۵۷/۲a
۳۹/۳ab
۲۹/۵bcd
۳۸/۳۳abc
۵۴/۲۵ab
۱۵/۱۹bc
۰(شاهد)
۰۹/۱a
۹۸/۸d
۹۹/۰a
۷۶/۰ab
۷۱/۰b
۷۰/۱cd
۴۸/۱۰a
۴۵/۸b
۴۴/۲ab
۷۴/۲bcd
۳۵/۵bcd
۰۴/۱۴cd
۵۶/۷۱a
۰۱/۱۷c
۵/۰Zn
۱۸/۱a
۲۵/۱۳abcd
۷۹/۰a
۶۵/۰b
۵۵/۰b
۴۸/۱d
۱۱/۱۰a
۱۹/۹ab
۱۶/۲ab
۸۸/۲bcd
۷۸/۵bcd
۴۵/۱۷bcd
۵۷/۶۰a
۹۵/۲۱abc
۱Zn
۴۰/۱a
۹۳/۱۱bcd
۷۷/۰a
۷۶/۰ab
۷۲/۰b
۸۲/۱bc
۶۳/۱۰a
۸۵/۹ab
۱۷/۲ab
۰۲/۳abc
۲۸/۶bc
۰۶/۱۴cd
۴۷/۵۱a
۹۸/۳۴ abc
۲Zn
۲۸/۱a
۵۱/۱۰bcd
۷۹/۰a
۷۴/۰ab
۵۳/۰b
۶۵/۱cd
۸۵/۱۰a
۳۲/۸b
۹۷/۱b
۴۷/۲d
۴۵/۵bcd
۹۹/۴d
۹۴/۷۵a
۱۵/۱۶c
۵/۰B
۲۵/۱a
۰۵/۱۳abcd
۸۸/۰a
۷۶/۰ab
۶۶/۰b
۹۵/۱abc
۷۱/۱۰a
۳۱/۱۰ab
۱۸/۲ab
۹۴/۲abcd
۶۶/۵bcd
۷۴/۲۰abcd
۸۶/۴۷ab
۹۰/۳۱abc
۱B
۳۵/۱a
۴/۱۷a
۹۳/۰a
۶۰/۰b
۵۶/۰b
۹۲/۱abc
۶۰/۱۰a
۹۷/۹ab
۳۶/۲ab
۰۱/۳abc
۰۸/۷ab
۲۴/۲۹abc
۱۳/۱۹bc
۵/۵۱a
۲B
۳۰/۱a
۷۱/۹cd
۰۷/۱a
۸۲/۰ab
۶۵/۰b
۰۸/۲ab
۵۹/۱۰a
۸۳/۹ab
۲۵/۲ab
۲۱/۳abc
۳۷/۶bc
۷۳/۳۶ab
۴۸/۱۹bc
۶۷/۴۳ab
۵/۰Zn+5/0B
۲۵/۱a
۵۰/۱۴abc
۹۲/۰a
۶۸/۰b
۰۷/۱a
۰۴/۲ab
۳۹/۹a
۸۰/۹ab
۵۰/۲ab
۹۱/۲bcd
۳۳/۷ab
۲۴/۴۰a
۳۲/۱۴c
۴۱/۴۳ab
۱Zn+1B
۳۹/۱a
۴۴/۹cd
۰۵/۱a
۰۲/۱a
۸۳/۰ab
۱۴/۲a
۹۷/۱۰a
۹۳/۱۰a
۵۹/۲a
۵۴/۳a
۰۳/۹a
۳۱/۲۱abcd
۱۵/۴۸ab
۹۵/۳۰abc
۲Zn+2B
در هر ردیف میانگین های دارای حروف مشترک از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱ درصد آزمون دانکن تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند

۴-۳- اثر محلولپاشی برگی و خوشهای اسید بوریک و سولفات روی بر صفات شیمیایی میوه

۴-۳-۱- تجزیه واریانس

بر اساس جدول ۴-۸ اثر مستقل نوع محلول پاشی فقط برای صفت pH عصاره میوه (نمودار۵) در سطح ۵ درصد معنی دار بوده است و برای سایر صفات معنی دار نشده است.
اثر مستقل تیمار تغذیه ای برای صفات مجموع مواد جامد محلول (TSS) و درصد رطوبت میوه در سطح احتمال ۱ درصد و برای درصد قند کل میوه در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار شده است و برای سایر صفات معنی دار نشده است.
اثر متقابل این دو عامل آزمایشی برای صفات، (TSS)، رطوبت و قند کل میوه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شده است. برای سایر صفات شیمیایی اندازه گیری شده اثر معنی داری نداشته است.
بررسی کلی جدول ۴-۸ نشان می دهد که ۳ صفت اسیدیته کل عصاره میوه (TA)، درصد ماده خشک گوشت میوه و درصد قندهای احیا کننده میوه تحت تأثیر معنی دار هیچ یک از ۲ عامل آزمایشی و اثر متقابل شان قرار نگرفتند.

جدول۴-۸- نتایج تجزیه واریانس صفات شیمیایی میوه درختان خرمای برحی حاصل از کشت بافت محلول پاشی شده با اسید بوریک و سولفات روی به صورت برگی و خوشه ای
منابع تغییرات
درجه
میانگین مربعات

آزادی
pH عصاره میوه
(TSS)مواد جامد محلول کل
(TA)اسیدیته عصاره میوه
رطوبت( %)
ماده خشک (%)
قند احیا کننده (%)
قند کل( %)
بلوک
۲
۵۰۷/۰ ns
۴۸۹/۰ ns
۰۰۱۴/۰ ns
۲۲/۲۵ ns
۴۶/۵۴ ns
۲۳/۸ ns
۵۸۰/۰ ns
تیمارمحلول پاشی (A)
۱
۵۲/۱*
۱۴۳/۰ ns
۰۰۰۷/۰ ns
۸۸/۱۱ ns
۲۶/۱۸۰ ns
۰۹۸/۰ ns
۴۸۶/۰ ns
تیمار تغذیه ای (B)
۹
۴۱۸/۰ ns
۳۳۹/۲**
۰۰۴۷/۰ ns
۷۱/۱۱۳ **
۰۲/۱۷۵ ns
۱۲۲/۱۰ ns
۳۳۶/۷ *
A*B
۹
۴۰۶/۰ ns
۴۵/۵**
۰۰۰۷/۰ ns
۲۱/۸۹**
۱۱/۱۶۳ ns
۴۷۸/۱۱ ns
۰۳۴/۱۱**
خطا
۳۸
۳۲۸/۰
۳۳۵/۰
۰۰۲/۰
۷۳/۲۰
۲۲/۱۰۴
۶۲۵/۵
۷۱۰/۲
کل
۵۹
۳۸/۰
۹۸/۰
۰۰۲/۰
۷۵/۰
۷۱/۰
۲۰/۷
۵۷/۴
ضریب تغییرات(Cv)
۳۲/۸
۱۶/۷
۴۶/۵
۵۱/۲۵
۶۲/۱۲
۶۰۹/۴
۸۷/۲

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید