دانلود پایان نامه

طور معنی داری عملکرد میوه، طول میوه و وزن گوشت را افزایش داد بدون اینکه روی خصوصیات بذر موثر باشد ]۶۲[.
در نتیجه محلول پاشی خوشه خرمای رقم دگلت نوردر مرحله کیمیری با عناصر ماکرو ومیکرو به منظور نگهداری میوه سولفات روی خوشه و خصوصیات فیزیکی اسید بوریک باعث افزایش اندازه میوه مشاهده شد. سولفات سولفات روی باعث افزایش اندازه، طول، وزن، قند و کاهش اسیدیته میوه شد در حالی که پتاسیم سولفات و اسید بوریک ۷۵ روز بعد از گرده افشانی باعث افزایش نگهداری میوه شدند. بیشترین وزن تر، سایز میوه، طول میوه از محلول پاشی اسید بوریک به دست آمد ]۴۵[.
آل سعید و همکاران (۲۰۰۰) گزارش کردند که محلول پاشی کلسیم و سولفات روی، بر روی ریزش میوه خرما، عملکرد و کیفیت میوه آن تاثیر مثبت دارد. آنها در تحقیقات خود کلسیم ۳۰۰ پی پی ام و سولفات روی ۱۵۰ پی پی ام را ۵ هفته بعد از گرده افشانی کامل در ابتدای مرحله کیمیری و بعداز خم کردن خوشه ها به کار بردند. نتایج آزمایش نشان داد هر دو تیمار تاثیر معنی داری بر نگهداری میوه، کاهش شدید ریزش میوه و افزایش عملکرد مخصوصا در سال نیاور شد. تاثیر کاربرد محلول ها در زمان خم کردن خوشه ها در مقایسه با ۵ هفته بعد از گرده افشانی خوشه ها بر سولفات روی خصوصیات میوه بارزتراست. از جنبه خصوصیات شیمیایی مطالعات آنها نشان داد که در اثر محلول پاشی هر دو تیمار در انتهای مرحله خلال، مقدار قند کل، پروتئین کل، پروتئین محلول افزایش معنی داری یافت.
بالاک ریشنان و همکاران۲۲ (۱۹۹۶) عنوان نمودند که محلولپاشی با سولفات روی، سولفات آهن و سولفات منگنز با غلظت ۲۵% همراه با اسید بوریک ۱۵%، عملکرد میوه انار را ۵/۱۸ کیلوگرم و برای هر درخت در تیمار شاهد به ۳۷/۲۶ کیلو گرم در هر درخت افزایش می دهد.
ال ماسری۲۳(۱۹۹۵) عنوان نمود که با کاربرد خاکی سولفات روی درصد ترک خوردگی میوه انار کاهش یافت ولی عملکرد میوه و اسیدیته آب میوه افزایش یافت و میزان TSS و قندهای احیا و ضخامت پوست میوه در مقایسه با شاهد کاهش یافت.
ازت: گزارش هایی در زمینه افزایش تشکیل میوه در اثر مصرف کودهای ازته وجود دارد. محلول پاشی اوره نیم تا یک درصد سبب افزایش تشکیل میوه و افزایش رشد جوانه ها در درختان سیب شده است. کاربرد ازت در پاییز برای سیب نتیجه بهتری در تشکیل میوه نسبت به کاربرد بهاره دارد. کاربرد پاییزه ازت در طولانی کردن عمر تخمک و زمان تلقیح در بهار است. اوره سبب کاهش هورمون های بازدارنده رشد شده و رشد سولفات رویشی را افزایش می دهد، ]۲۰،۲۳، ۴۷[.
در بررسی که در رابطه با اثر کودهای نیتروژن سولفات روی رشد، عملکرد و کیفیت میوه خرما رقم ساکوتی انجام شده، مصرف ۷۵۰ گرم نیتروژن برای هر نخل به صورت تقسیط در ۳ مرحله برای تولید خرمایی با عملکرد بالا و کیفیت خوب توصیه شده است]۵۹[.
نتایج آزمایش های کودی سولفات روی خرما رقم خضراوی نشان داده که بهترین عملکرد با مصرف ۱۵۰۰ گرم نیتروژن برای هر نخل در هر سال به دست می آید و کیفیت میوه نخل هایی که کود شیمیایی نیتروژنی دریافت کرده بودند نسبت به نخل هایی که کود آلی دریافت کرده بودند بهتر نبود]۳۳[.
اثر تیمارهای مختلف کود نیتروژنی سولفات روی رشد، عملکرد و کیفیت میوه خرما رقم ساکوتی نشان داد که مصرف کودهای نیتروژنی باعث توسعه برگ، اندازه و وزن میوه می گردد ولی سولفات روی تولید کل یا تعدادخوشه اثری ندارد. میزان نیتروژن برگچه، گوشت میوه و هسته با میزان مصرف نیتروژن همبستگی دارد. گرچه میزان مصرف ۱۰۰۰ گرم نیتروژن برای هر نخل عملکرد را افزایش می دهد. میزان ماده خشک میوه، TSS و ساکاروز کاهش پیدا کرد. میزان رطوبت و طول دوره رسیدن میوه افزایش پیدا کرد. برای دست یابی میوه هایی با اندازه و کیفیت خوب، مصرف ۷۵۰ گرم نیتروژن در هر سال توصیه می شود]۵۹[.
بنیوال و همکاران۲۴(۱۹۹۲) گزارش کردند که محلول پاشی ۵/۰ و ۵/۱ درصد اوره روی انگور موجب افزایش اندازه حبه ها، وزن خوشه و محصول انگور شد. و محلول پاشی با ۵/۱ درصد اوره باعث افزایش کیفیت انگور شد.
غفارپور(۱۳۸۷) در تحقیقات خود نشان داد که مصرف نیتروژن باعث افزایش عملکرد پرتقال تامسون گردید و با افزایش سطوح نیتروژن مصرفی، میزان عملکرد میوه افزایش یافت. کاربرد اوره بر درختان اوکادو باعث افزایش چشم گیری در عملکرد شد.
فسفر
کمبود فسفر در برخی ارقام سیب سبب کاهش تشکیل میوه و تاخیر در جوانه زنی شکوفه ها می شود. این عنصر در تلقیح گلها، انتفال انرژی و تنظیم خواص ژنتیکی گیاه نقش دارد و همچنین سبب رشد و افزایش عملکرد در درختان میوه جوان می شود]۲۰[.
کرمی (۲۰۰۷) گزارش کرد که کاربرد ۸۰۰ گرم نیتروژن و ۳۷۵ گرم فسفر به ازای هر درخت نخل باعث افزایش عملکرد در خرما در شرایط آب و هوایی میناب می شود.
صالح۲۵ (۲۰۰۸ ) عنوان کرد که استفاده از ۵/۲ کیلوگرم کود کامل باعث افزایش عملکرد و کیفیت میوه می شود.
کاربرد نیتروژن و فسفر باعث افزایش عملکرد و کیفیت در خرما می شود. کاربرد ۶۰۰ گرم به ازای هر درخت باعث افزایش عملکرد و قند کل میوه شد. با افزایش نیتروژن میزان نیتروژن برگ نیز افزایش می یابد ولی فسفر تاثیر معنی داری بر میزان نیتروژن برگ ندارد ]۷۷[.
سینکلیر و همکاران۲۶ (۱۹۸۱) بیان کردند که ۱۱۰۰ گرم نیتروژن و ۸۰۰ گرم فسفر به ازای هر درخت نخل باعث افزایش عملکرد و کیفیت میوه می شود.
پتاسیم
عنصر پتاسیم بر روی تشکل میوه اثر دارد و باعث نقل و انتقال مواد غذایی در گیاه میشود و فتوسنتز را افزایش می دهد. پتاسیم یکی از مواد محلولی است که نقش بسیار مهمی در توسعه سلولی و باعث افزایش رشد می شود] ۶۶[. همچنین پتاسیم برای طویل شدن سلولها در رشد میوه نیاز است. پتاسیم در فعال کردن آنزیم هایی که باعث بیوسنتز قند میشود نقش دارد و به انتقال قند کمک می کند ]۲۸، ۳۲[.
پتاسیم یکی از مواد پایه ای برای عملیات فیزیولوژی مانند تشکیل قند و نشاسته، رشد و تقسیم سلولی،تشکیل و افزایش سایز میوه و رنگ و طعم میوه می باشد پتاسیم یکی از مواد غذایی بسیار مهم در رشد و تولید میوه در خرما می باشد ]۲۶،۶۰[.
الهمودی۲۷(۲۰۰۶) گزارش کرد که محلول پاشی خرمای برحی با پتاسیم سولفات و اسید بوریک باعث افزایش معنی داری در نگهداری میوه روی خوشه و خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه شد.
پتاسیم نقش مهمی در نگهداری آب محتوی سلولی، بیوسنتز کربوهیدرات و انتقال آن به بافت های گیاهی و نقش بسیار مهمی در تشکیل و نگهداری میوه دارد]۷۹، ۵۴[.
هارهاش و عبدالناصر(۲۰۱۰) عنوان کردند که کود پتاسیم باعث افزایش رشد برگهای جدید و تعداد خوشه ها در هر افزایش عملکرد، بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ( وزن و حجم میوه، طول میوه، مواد جامد محلول، کاهش اسیدیته، قندکل) شد و افزایش کود پتاسیم باعث افزایش محتوی روی، مس، منگنز، آهن، پتاسیم، فسفر و نیتروژن برگچه ها شد در حالی که کلسیم و منیزیم را کاهش داد.

فصل سوم

روش انجام کار

روش انجام کار

۳-۱- موقعیت جغرافیایی طرح

این پژوهش در سال زراعی ۹۱-۹۰ در ایستگاه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری دشتستان انجام شد. این ایستگاه در کلیومتر ۳ جاده آبپخش – سعدآباد واقع شده است. مشخصات عمومی ایستگاه به شرح زیرمی باشد:

مختصات جغرافیایی ایستگاه:
عرض جغرافیایی: /۲۳/۰۲۹ شمالی
طول جغرافیایی: /۵/۰۵۱ شرقی

شرایط اقلیمی و جوی ایستگاه:
اقلیم: گرم و خشک
حداقل دمای سالیانه: یک درجه سانتیگراد
حدااکثر دمای سالیانه: ۵۲ درجه سانتیگراد
میانگین بارندگی سالیانه: ۲۱۰ میلی متر
تبخیر سالیانه: ۴۰۰۰-۳۵۰۰

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جدول ۳-۱ و ۳-۲ و همچنین خصوصیات کیفی آب جدول۳-۳ مورد استفاده نشان داده شده است.

جدول ۳-۱- برخی از خصوصیات فیزیکی خاک محل اجرای طرح
عمقcm
وزن مخصوص ظاهری
درصد حجمی رطوبت در وضعیت
F.C

درصد حجمی رطوبت قابل دسترسی
AW
وزن مخصوص حقیقی
متوسط سرعت نفوذ
cm/h
درصد اشباع
بافت
درصد شن

۳۰-۰
۶۵/۱
۱۵
۸
۶۵/۲
۵
۳۰
LS
۹۵
۶۰-۳۰
۶۵/۱
۱۵
۸
۶۵/۲

۳۱
LS
۹۰
۶۰-۹۰
۶۵/۱
۱۵
۸
۶۵/۲

۳۲
LS
۹۳

جدول ۳-۲- برخی از خصوصیات شیمیایی خاک محل اجرای طرح
عمقcm
EC28
ds/m

pH
T.N.V29%
O.C30%
Ca+Mg
Na
Cl-
HCO3-
SO4-
SAR31

meq/L
۳۰-۰
۰۹/۱۳
۷/۷
۲/۶۶
۲/۰
۶۲
۹۲
۸۴
۷
۶۳
۵/۱۶
۶۰-۳۰
۲۵/۱۱
۸/۷
۶/۶۷
۲/۰
۶۶
۷۴
۷۲
۹
۵۹
۹/۱۲
۶۰-۹۰
۴۷/۱۰
۹/۷
۲/۶۶
۲/۰
۵۴
۷۰
۶۴
۶
۵۴
۵/۱۳

جدول ۳-۳- برخی از خصوصیات شیمیایی آب مورد استفاده
EC
ds/m

pH
بیکربنات
کلر
سولفات
کلسیم+منیزیم
سدیم
SAR

meq/L

۷
۹/۷
۴
۴۲
۲۷
۲۹
۴۴
۶/۱۱
۳-۲- مراحل مختلف پژوهش مزرعه ای

۳-۲-۱- انتخاب درخت

طی بازدیدی که در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ از باغ های خرمای کشت بافتی ایستگاه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری دشتستان صورت گرفت تعداد ۱۹ اصله نخل ماده ۱۲ ساله یکنواخت رقم برحی انتخاب و اتیکت گذاری شدند. فاصله بین درختان ۸ متر بود. این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. هر درخت به عنوان یک تیمار آزمایشی و هر خوشه به عنوان یک تکرار در نظر گرفته شد. در ضمن هر درخت ۵-۴ خوشه داشت که در نهایت بعد از اطمینان از سالم ماندن خوشه های مورد نظر خوشه های اضافی حذف شد. گرده افشانی در فروردین ماه و با استفاده از گرده مخلوط چند پایه نر و با روش مرسوم استفاده از پارچه ململ انجام شد. این پژوهش شامل دو آزمایش مجزا بود یکی محلول پاشی برگی و دیگری محلول پاشی خوشهای، که ۹ درخت برای محلول پاشی برگی، ۹ درخت برای محلولپاشی خوشهای و یک درخت به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد.

۳-۲-۲- روش تهیه محلول غذایی

جهت محلول پاشی از اسید بوریک و سولفات روی هر یک با غلظت های ۵/۰، ۱ و ۲ گرم در لیتر آب و تیمارهای ترکیبی اسید بوریک و سولفات روی با غلظت های ۵/۰ و۵/۰، ۱و ۱، ۲و ۲ گرم در لیتر آب و برای تیمار شاهد از آب مقطر استفاده شد.
ابتدا مقدار ۵/۰، ۱، و ۲ گرم از هر ماده برای تیمار تک عنصری و برای تیمار ترکیبی مقدار۵/۰ و۵/۰، ۱و ۱، ۲و ۲ گرم را اندازه گیری کرده و با آب مقطر با استفاده از دستگاه شیکر حل کرده و بعد به حجم یک لیتر رسانده شد و در نهایت برای هر درخت ۴ لیتر محلول استفاده شد.

۳-۲-۳- تیمارهای آزمایش و روش اعمال آنها

تیمارهای آزمایشی شامل

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید