دانلود پایان نامه

ميکروارگانيسم Azohydromonas lata DSMZ 1123
ميکروارگانيسم A. lata به عنوان توليد کننده بيوپليمر معرفي گسته اما مطالعات زيادي در اين زمينه گزارش نشده است ولذا جهت بررسي روند توليد بيوپليمر در تحقيق مورد توجه قرار گرفت.

3-4-1- بهينه سازي شرايط فرايند بيولوژيکي
شکلهاي 3-25 ،3- 26 و 3-27 تاثير پارامترهاي سن تلقيح ، سرعت هم زدن و دماي فرايند بيولوژيکي بر روي ميزان مصرف قند، روند رشد سلولي و توليد بيوپليمر را نشان مي دهند.که در سن تلقيح 18 ساعت وسرعت هم زدنrpm 250 ودماي فرايند بيولوژيکيc°30 بيشترين ميزان رشد سلولي وبيوپليمر توليدي را داشته ايم.

شکل 3-25- تاثير سن تلقيح بر روي رشد سلولي توليد بيوپليمردر شرايط فرايند بيولوژيکي(T = 30°C، (shaking rate = 250 rpm

شکل 3- 26- تاثير شدت هم زدن بر روي رشد سلولي توليد بيوپليمردر شرايط فرايند بيولوژيکي(T = 30°C،(seed age =18

شکل 3- 27- تاثير دما بر روي رشد سلولي توليد بيوپليمردر شرايط فرايند بيولوژيکي(shaking rate = 250 rpm ،(seed age =18

3-4-2- استفاده از گلوکز بعنوان تنها منبع کربن
شکل 3-28 استفاده از گلوکز بعنوان تنها منبع کربن را نشان ميدهد. استفاده از گلوکز، سبب توليد مونومر هيدروکسيبوتيرات گرديد. پس از گذشت 96 ساعت از کشت، ميزان گلوکز موجود در محيط g/l 14 بود بنابر اين ميزان قند مصرفي حدود g/l 26 و بيوماس توليدي حداکثر g/l 17 بود و حداکثر بيوپليمر توليدشده به g/l 25/1 رسيد. اما ميزان بيومس و همچنين بيوپليمر توليدي توسط اين ميکرو ارگانيسم در استفاده از گلوکز به عنوان سوبسترا از بقيه ميکروارگانيسم هاي مورد آزمايش در اين تحقيق کمتر بوده است.

شکل 3-28- بيوپليمر توليدشده(PHB) وميزان رشد سلولي به ازاي مصرف گلوکز به عنوان سوبسترا

3-4-3- استفاده ازفروکتوز بعنوان تنها منبع کربن
شکل 3-29 استفاده از فروکتوز بعنوان تنها منبع کربن را نشان ميدهد. حداکثر وزن خشک سلولي معادل g/l 14 بود که از اين ميزان بيوماس توليدي، g/l 72/1 پليهيدروکسيبوتيرات حاصل گرديد. تعيين ميزان فروکتوز در محيط نشان داد که از g/l 40 فروکتوز اوليه در محيط کشت، ميکروارگانيسم g/l 25 آنرا بمصرف رسانيده است. بموازات افزايش وزن خشک سلولي، توليد بيوپليمر نيز افزايش يافته و پس از 60 ساعت به حداکثر رسيد..

شکل 3- 29- بيوپليمر توليدشده(PHB) وميزان رشد سلولي به ازاي مصرف فروکتوز به عنوان سوبسترا

3-4-4- استفاده آب پنير به عنوان منبع کربن
استفاده از آب پنير جهت بستر کشت جهت توليدبيوپليمردر شکل 3-25 مشاهده مي شود در اين حالت حداکثر وزن خشک سلولي معادل g/l 7/11 بود که از اين ميزان بيوماس توليدي،حدود g/l 1/1 پليهيدروکسيبوتيرات و حدود g/l 59/ 0 پلي هيدروکسي والرات حاصل گرديد. تعيين ميزان قندهاي احياء شونده در محيط نشان داد که از g/l 50 قند اوليه در محيط کشت، ميکروارگانيسم g/l 35 آنرا بمصرف رسانيده است.
با توجه به اينکه ميزان قند مصرفي و بيومس توليد شده توسط A. lata بالاتر از ميزان مصرف شده توسط دو ميکروارگانسيم H. pseudoflava و A. beijerinckii بود اما ميزان بيوپليمر توليد شده کمترين مقدار را داشت. که اين امر مي تواند به خاطر سيستم متابوليکي A. lata در توليد بيوپليمر از آب پنير باشد.

شکل 3- 30- بيوپليمر توليدشده(PHB) وميزان رشد سلولي به ازاي مصرف آب پنير به عنوان سوبسترا


دیدگاهتان را بنویسید