دانلود پایان نامه

آموزشی، پرداخته‌اند. لازم به ذکر است که رشد و توسعه انواع تکنیک‌های فراشناختی و چگونگی ایجاد دانش فراشناختی در یادگیرندگان ریاضی، تنها با پشتوانه‌های بومی و جهانی، امکان پذیر است.

جدول شماره۲-۲ معرفی ابعاد طبقه‌بندی آندرسون
بعد دانش
بعد فرایند شناختی

۱
به‏یادآوردن
۲
فهمیدن
۳
به‏کاربستن
۴
تحلیل کردن
۵
ارزشیابی
۶
آفریدن
الف-دانش امور واقعی
به یادآوردن تعاریف متن کتاب درسی
پیدا کردن تعاریف تابع از متن کتاب
حل دوباره مسائل کتاب
تعاریف تابع را بر حسب زوج و تک، نمودار، دستگاه مختصات و معادله بنویسد.
تفاوت بین رابطه و تابع، وارون تابع را توضیح دهد

ب-دانش مفهومی
مفهوم تابع را بیاد آورد
دانش آموز بتواند مفهوم تابع را با توجه به درک خود توضیح دهد
از تعریف در مدلسازی مسائل به صورت تابع خطی استفاده کند.
تعاریف تابع را به صورت‌های مختلف آن تحلیل کند.
تفاوت بین رابطه و تابع، وارون تابع و تابع وارون پذیر را در مسائل مختلف تشخیص دهد.

پ-دانش روندی
انواع تعاریف تابع و تعریف تابع یک بر یک را به طور کامل بنویسید.
انواع تعاریف تابع و ویژگی های آنها را بتواند به راحتی انتقال دهد.
در حل مسائل تابع، از تعاریف به خوبی استفاده کرده و آنها را به کارگیرد.
در حل مسائل پیچیده و تابع به مهارت و تسلط کافی جهت تحلیل برآید.

پیشینه پژوهش
سابقه راهیابی آموزش‌های نوین بر اساس چندرسانه‌ای و الکترونیکی در ایران به بیش از یک دهه نمی‌رسد. این نوع آموزش اوّلین بار در دانشگاه تهران و در سال ۱۳۸۱ پیاده‌سازی گردیده و هم اکنون اکثر دانشگاه‌ها و مراکز علمی مطرح کشور به این روش به تدریس می‌پردازند. این در حالی است که این نوع آموزش، مورد استقبال آحاد جامعه نبوده و فقدان زیرساخت‌های مورد نیاز از قبیل سخت‌افزار و نرم‌افزار مناسب و کارآمد، بستر ارتباطی مورد نیاز، مزید بر علت گردیده تا این روش از رونق خوبی برخوردار نباشد. البته نباید فراموش کرد که مقاومت در تغییر شیوه‌های مرسوم آموزش و بالاخص روش‌های سنتی و هم چنین مشکلات و مسائل مالی مختلف، راه را برای کارآمدی و کاربرد این روش‌ها ناهموارتر نموده است. مطلبی که امید است با توجه به جایگاه ارزنده این فنون، از سوی دولت و نهادهای ذیربط مورد توجه قرار گرفته و به سمت تحولات سازنده، پیش رود.( عبادی، ۱۳۸۰، ۲۱)
پژوهش‌های زیادی در ایران و سایرکشورها در مورد تأثیر فن‌آوری‌های جدید مانند آموزش الکترونیکی، استفاده از درس‌افزارها و نرم‌افزارهای آموزشی وهمچنین چند رسانه‌ای‌ها بر آموزش، یادگیری، پیشرفت تحصیلی، خلاقیت، انگیزش و… انجام شده است.

– در ایران
۱- خلیل غفاری(۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان “طراحی الگوی برنامه درسی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر عملکردشناختی، عاطفی و مهارتی دانش آموزان دوره متوسطه ” نشان داد که سطح مبانی، مفاهیم و اصطلاحات، دانش، نگرش و مهارت دانش‏آموزانی که با الگوی برنامه‏ی درسی فاوا آموزش دیده‏اند به طور معناداری از دانش آموزانی که این آموزش را دریافت نکرده‏اند بالاتر است.
۲- صفاریان (۱۳۸۹) در پژوهشی تحت عنوان “مقایسه تأثیر آموزش به کمک نرم‌افزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی به این نتیجه رسید که عملکرد دانش‌آموزانی که به وسیله نرم‌افزار آموزشی، آموزش دیده‌اند، درمقایسه با دانش‌آموزانی که به شیوه سنتی آموزش دیده‌اند، در آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی به طور قابل ملاحظه‌ای بهتر بوده است.
۳- فاطمه نصرت و همکاران(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان ” تأثیر آموزش فعال فناورانه‏ی فیزیک بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه” نشان دادند که آموزش فیزیک با استفاده از روش فعال فناورانه نسبت به روش‏های سنتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر بیشتر دارد.
۴- سیده فاطمه بشیری و محمد عطاران (۱۳۸۶) پژوهشی را با موضوع بهره‌گیری از نرم افزار کمک آموزشی فیزیک سوم دبیرستان و بررسی تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی و تعامل دانش‌آموزان در کلاس با هدف بررسی تفاوت‌های موجود، میان آموزش به شیوه سنتی، با شیوه آموزش با بهره‌گیری از رایانه، انجام داده‌اند؛ و چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که: بهره‌گیری از رایانه در افزایش یادگیری دانش‌آموزان، افزایش تعامل آنان با یکدیگر و تقویت روحیه انجام دادن کار گروهی در آنان تأثیر معنی‌داری دارد.
۵- یاوری (۱۳۸۵) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی اثربخشی نرم افزار آموزشی” حساب یار” به این نتایج دست یافت ” که به کارگیری نرم‌افزار کمک آموزشی طراحی شده در یادگیری شمارش، جمع و تفریق، در دانش‌آموزان دچار اختلال ویژه، در یادگیری ریاضیات تأثیر مثبت دارد.
۶-شیخ زاده و مهرمحمدی (۱۳۸۴) با عنوان ساخت نرم‌افزار آموزشی ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سازنده‌گرایی و سنجش میزان اثربخشی آن انجام گرفت. نتایج نشان‌دهنده‌ی تأثیر آموزش‌های رایانه‌ای بر ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نسبت به آموزش‌های معمول مدارس (آموزش به شیوه سنتی) بود.

-در خارج از کشور:
نیز پژوهشاتی مبتنی بر استفاده از چند رسانه‌ای‌ها و نرم‌افزارهای کمک آموزشی صورت پذیرفته است که پاره‌ای از این پژوهشات عبارتند از:
۱- الیوت (۲۰۱۰) در پژوهشی تحت عنوان چندرسانه‏ای در مدارس، به تاثیر آموزش مبتنی بر وب- انیمیشن با یادگیری علوم، زبان، خواندن در دانش‏آموزان کلاس سوم و پنجم و هشتم دبیرستان پرداخت. دانش آموزان گروه آزمایش با استفاده از انیمیشن وگروه گواه به روش سنتی آموزش دیدند. یافت‏ها حاکی از آن بود که عملکرد گروه آزمایشی بیش از حد متوسط و بهتر از عملکرد گروه گواه بود.
۲- پژوهش والاس(۲۰۰۵) نشان می‏دهد که استفاده از فناوری‏های جدید در آموزش علوم تجربی مؤثر است؛ زیرا فناوری می‏تواند با در نظر گرفتن تفاوت‏های فردی دانش آموزان به کمک معلم بیاید و تکالیفی متناسب با هر دانش آموز ارائه دهد
۳-البالوشی و الخلیفه در سال‌های۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به یافتن تأثیر کاربرد چند‏رسانه‏ای‏‏ها و نرم‏افزا‏‏رهای آموزشی در تدریس پرداختند، این پژوهش روی ۳ گروه ۱۵ نفره انجام شد. گروه ا‏ول حاضر در این آزمایش به روش تدریس سنتی یادگیری داشتند. گروه دوم در کنار روش تدریس سنتی، ‏از چند‏رسانه‏ای‏‏ ‏آموزشی هم استفاده می‏‏کردند و در گروه سوم،‏ دانش‏آموزان‏ فقط به کمک چند‏رسانه‏ای‏‏ ‏آموزشی یاد می‏‏گرفتند. نتایج به دست آمـده از این پژوهش که روی ۴۵ دانش‏آموز انجام شد،‏ تفا‏وت قابل توجهی را میان گروه ا‏ول و گروه سوم نشان نداد. یعنی گروه ا‏ول که تنها به روش سنتی یاد داشتند در مقایسه با گروهی که با نرم‏افزا‏‏رهای آموزشی آموزش دیده بودند،‏ تفا‏وت چندانی در یادگیری نداشتند؛ اما نتایج گروه دوم که از هر دو شیوه تدریس یعنی روش تدریس سنتی درکنار نرم‏افزا‏‏رهای آموزشی بهره جسته بودند،‏ ۴۰ درصد پیشرفت در یادگیری از خود نشان دادند، دانش‏آموزان‏ در این روش،‏ مفاهیم درسی را به صورت معنی‏دار آموخته بودند و کارایی بهتری در حل مسائل داشتند(عطاران، ۱۳۸۲، ۱۱۷).
۴- ‏مایر و مورنو در سال ۱۹۹۹، ۱۹۹۸ در مورد تاثیر اصل چگونگی وجه حسی نشان داد میانگین نمرات یادگیری دو گروه متوالی و همزمان در چهار آزمون پژوهشی حاکی از آن است که مطالب را در قالب انیمیشن و صدا در کنار یکدیگر دریافت کرده‏اند ۸۰ درصد بیشتر از فراگیرانی بوده است که انیمیشن و متن را دریافت کرده‏اند. اگر چه پژوهش‏های ‏فوق جزء ا‏ولین دسته از پژوهش‏هایی هستند که به تاثیر و چگونگی وجه حسی در پیام‏های ‏چند‏رسانه‏ای مبتنی بر رایانه پی برده‏اند، اما تاثیر مشابهی را نیز موسوی و همکاران در سال ۱۹۹۵ در پیام‏های ‏چند‏رسانه‏ای مبتنی برکتاب بدست آورده‏اند.

۵- ویلسون و ماجستریک۵۰ (۱۹۹۶) انجام شده اثر بخشی آموزش‌هایی که بر اساس رایانه هستند وبه صورت خود آموز و فعال شدن دانش‌آموز می‌باشند نسبت به روش آموزش‌های معلم مدار در مدارس موفق‌تر است.

خلاصه پیشینه‌های پژوهش
الف)در ایران
جدول شماره ۲-۳
ردیف
عنوان
سال
محقق
نتیجه
۱
طراحی الگوی برنامه درسی فاوا و تأثیر آن بر عملکرد شناختی، عاطفی و مهارتی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه
۱۳۹۰
خلیل غفاری
سطح مبانی، مفاهیم، دانش، نگرش و مهارت دانش‏آموزانی که با الگوی برنامه‏ی درسی فاوا آموزش دیده‏اند به طور معناداری از دانش آموزانی که این آموزش را دریافت نکرده‏اند بالاتر است.
۲
مقایسه تأثیر آموزش به کمک نرم‌افزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی
۱۳۸۹
صفاریان
عملکرد دانش‌آموزانی که به وسیله نرم‌افزار آموزشی، آموزش دیده‌اند، از دانش‌آموزانی که به شیوه سنتی آموزش دیده‌اند، در آزمون ریاضی به طور قابل ملاحظه‌ای بهتر بوده است.
۳
تأثیر آموزش فعال فناورانه‏ی فیزیک بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه
۱۳۸۸
فاطمه نصرت و همکاران
آموزش فیزیک با استفاده از روش فعال فناورانه نسبت به روش‏های سنتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر بیشتر دارد
۴
بهره‌گیری از نرم‌افزار کمک آموزشی فیزیک سوم دبیرستان و بررسی تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی و تعامل دانش‌آموزان در کلاس
۱۳۸۶
سیده‌فاطمه بشیری و محمد عطاران
بهره‌گیری از رایانه در افزایش یادگیری دانش‌آموزان و تعامل و تقویت روحیه انجام دادن کار گروهی در آنان تأثیر معنی‌داری دارد.
۵
بررسی اثربخشی نرم افزار آموزشی” حساب یار”
۱۳۸۵
یاوری
به کارگیری نرم‌افزار کمک آموزشی طراحی شده در یادگیری مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان دچار اختلال ویژه، در یادگیری ریاضیات تأثیر مثبت دارد.
۶
ساخت نرم‌افزار آموزشی ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سازنده‌گرایی و سنجش میزان اثربخشی آن
۱۳۸۴
شیخ‌زاده و مهرمحمدی
نتایج نشان‌دهنده‌ی تأثیر آموزش‌های رایانه‌ای بر ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نسبت به آموزش‌های معمول مدارس (آموزش به شیوه سنتی) بود.

ب)خارج از کشور
جدول شماره ۲-۴
ردیف
عنوان
سال
محقق
نتیجه
۱
تأثیر چندرسانه‏ای مبتنی بر وب- انیمیشن بر یادگیری علوم، زبان و خواندن در دانش‏آموزان
۲۰۱۰
الیوت
یافته‌‏ها حاکی از آن بود که عملکرد گروه آزمایشی بیش از حد متوسط و بهتر از عملکرد گروه گواه بود.
۲
استفاده از فناوری‏های جدید در آموزش علوم تجربی
۲۰۰۵
والاس
استفاده از فناوری‏های جدید در آموزش علوم تجربی مؤثر است.
۳
یافتن تأثیر کاربرد چند‏رسانه‏ای‏‏ها و نرم‏افزا‏‏رهای آموزشی در تدریس
۲۰۰۲۲۰۰۳
البالوشی‌و الخلیفه
تأثیر نرم‏افزا‏‏رهای آموزشی به همراه روش تدریس سنتی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید