دانلود پایان نامه

،‏۴۰ درصد پیشرفت در یادگیری ایجاد کرد.
۴
تاثیر اصل چگونگی وجه حسی
۱۹۹۹
مایر و مورنو
میانگین نمرات یادگیری دو گروه متوالی و همزمان در چهار آزمون پژوهشی که مطالب را در قالب انیمیشن و صدا در کنار یکدیگر دریافت کرده‏اند ۸۰ درصد بیشتر از کسانی بوده است که انیمیشن و متن را دریافت کرده‏اند.
۵
اثر بخشی آموزش‌هایی که بر اساس رایانه هستند
۱۹۹۶
ویلسون و ماجستریک۵۱
روش خودآموز و فعال بودن دانش‌آموز نسبت به روش آموزش‌های معلم مدار در مدارس موفق‌تر است.

۳-۱. مقدمه
در این فصل به بررسی روش پژوهش به کار گرفته شده در این پژوهش پرداخته می‌شود. در ادامه ابزار پژوهش که همان درس‌افزار ریاضی(۱) دوره متوسطه است، مورد بررسی قرار می‌گیرد و فرآیند انجام پژوهش ذکر می‌گردد. بدین منظور جامعه آماری و روش نمونه‌گیری، روش گردآوری داده و ابزارهای این هدف ذکر خواهند شد و در پایان اطلاعات و داده به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

۳-۲. روش پژوهش:
با توجه به کاربرد روش‌های نوین یادگیری و یاددهی در ایران و جهان، لزوم بررسی این روش ها از جنبه علمی و کارآمد بودن این گونه ابزارها، آشکار می گردد. در سنوات اخیر آموزش و پرورش ایران با پرداختن به مقوله آموزش هوشمند و هوشمندسازی مدارس و هم چنین آموزش مجازی، گامی بلند در جهت این دگرگونی آموزشی برداشته است. لازم است در باب ماهیّت این روش‌ها مخصوصاً مفید بودن آنها، بررسی‌هایی صورت پذیرد. به همین منظور این پژوهش سعی دارد به عنوان یک مطالعه در بین دانش‌آموزان سال اول متوسطه‌ی دوره‌ی دوم به بررسی ابزارهای نوین آموزش و تأثیر آن بر یادگیری این دانش‌آموزان، بپردازد. این پژوهش به این ترتیب از نوع کاربردی با روش نیمه تجربی است.
در این پژوهش با توجه به اهداف و فرضیه‌های تحقیق از روش شبه آزمایشی )طرح پیش آزمون – پس آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه شاهد) استفاده شده است. به منظور سنجش میزان یادگیری آزمودنی‌ها از مفاهیم آموزشی، قبل و بعد از اجرای آزمایش از یک آزمون سنجش ریاضی که به صورت تصویری تهیه شده، استفاده گردید. این آزمون در دو فرم موازی پیش آزمون وپس آزمون تهیه گردید. متغیرهای مداخله‌گر که اثر آنها برآزمودنی‌ها کنترل شدند، شامل :نمره‌های پیش آزمون دروس ریاضی و نمره‌های پیش آزمون خود تنظیمی بود.
جدول شماره۳-۱: طرح پیش آزمون و پس آ‍زمون
گروه‌ها
پیش آزمون
متغیر مستقل
پس آزمون
آزمایش

کنترل

بررسی روش و ابزار پژوهش:
درس افزار ریاضی
نرم‌افزار آموزشی به کارگرفته شده در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای کپتیویت ۴، ماکرومدیا فلش cs5 و نرم‌افزار اتوپلی ورژن ۴ طراحی و ساخته شد که بخش انیمیشن‌های آموزشی نرم‌افزار و تمرین های بخش‌های مختلف آن به وسیله نرم‌افزار فلش و تمرین های بخش‌های طبقه‌بندی، مفاهیم مربوط و بخش‌هایی از توالی به وسیله نرم افزار کپتیویت ساخته شد. مراحل ساخت نرم‌افزار شامل دو بخش نظری و عملی بود. در بخش نظری ابتدا به بررسی تحقیقات در مورد آموزش مفاهیم ریاضی در پایه اول در داخل و خارج از کشور پرداخته شد.
در بخش عملی با توجه به تحقیقات بخش قبل، به ساخت نرم‌افزار پرداخته شد. نرم‌افزار طراحی شده
شامل مفاهیم پایه )طبقه‌بندی مباحث بر حسب دشواری، سطح اطلاعات، مفهوم عدد، مفهوم جمله در ریاضی، جایگاه متغیرها و توالی ) می‌باشد. در ابتدای نرم‌افزار و نقطه شروع آموزش از تصاویر جدید و جذاب و متحرک جهت ایجاد علاقه و بهبود تمرکز استفاده شده است. این نرم‌افزار شامل یک صفحه اصلی است که در آن کاربران امکان حرکت در بین بخش‌های مختلف را پیدا می‌کنند. صفحه اصلی شامل بخش‌های مختلف مفاهیم پایه می‌باشد. در هر صفحه با استفاده از کلیدهای صفحه قبلی- صفحه بعدی و فهرست مطالب، کاربران امکان حرکت آزادانه در داخل نرم‌افزار را دارند. اکثر قسمت‌های نرم‌افزار به علت بازخورد فوری، تعامل زیادی با کاربران ایجاد می‌کند. از ویژگی‌های اصلی نرم‌افزار این است که تا کاربر پاسخ صحیح را ارائه ندهد، امکان انتقال به مرحله بعد وجود ندارد.

فرآیند انجام پژوهش
در ابتدا برای سنجش صحت پژوهش و متغیرهای مربوط به آن، پیش آزمون بخش رابطه و توابع، با رعایت شرایط یک آزمون استاندارد و بر اساس محتوای کتاب درسی ریاضی سال اول متوسطه از هر دو گروه کنترل و آزمایش گرفته شد. سپس در طی ۵ جلسه ۵/۱ ساعتی، مباحث ریاضی۱ به دانش آموزان گروه آزمایش با کمک چند رسانه‏ها آموزش و روش توضیحی فعال ارائه شد.

شکل ۳ – ۱: صفحه آغازین درس افزار طراحی شده
ارائه مطالب مورد نظر بر اساس الگوی زیر انجام شده است: از آنجایی که محیط نرم افزار(درس‌افزار) برای دانش‌آموزان تازگی و جذابیت منحصر به فردی داشت و شیوه ی ارائه مطالب از ساختار نوینی تشکیل شده بود، موجب شد که برای آماده‌سازی کلاس برای تدریس، مشکلی فراهم نگردد. چرا که محیط نرم‌افزار با قرارگرفتن بر روی برد هوشمند، موجب افزایش تمرکز دانش‌آموز گردید. بدین ترتیب تدریس محتوای مورد نظر آغاز گردیده و مطالب با استفاده از طرح درس و الگوی از پیش تعیین شده ارائه گردید.

شکل ۳ – ۲: صفحه فهرست درس افزار طراحی شده
نکته حائز اهمیت اینکه دانش‌آموزان در خلال تدریس با توجه به امکان چند کاربره بودن تخته هوشمند، به صورت همزمان و با استفاده از حرکات دست در دو جای جداگانه از برد، اقدام به همکاری و انجام همزمان تمرین‌ها با معلم نمودند که این نکته بسیار بر تمرکز دانش‌آموزان در کلاس مؤثر بود. هم چنین معلم به عنوان مدیر کلاس با استفاده از درس‌افزار طراحی شده با توجه به نیاز کلاس، بر موضوع مسلط تر بوده و با ذهنیت و تمرین کافی در کلاس درس حاضر بود. از خصوصیت دیگر کلاس اینکه مشارکت دانش آموزان به عنوان اعضای یک گروه و حضور آنان در تدریس سرفصل موضوع و محتوای در نظر گرفته شده، فصلی تازه در تدریس آنان به وجود آورده و این تعامل بدون هیچ محدودیتی، راهگشای نقد و بررسی مطالب گردید. این نکته حائز اهمیت است که محیط کلاس و حضور دانش آموزان در جریان تدریس و استفاده از امکانات و سخت افزارهای موجود در کلاس، بدون دوره آموزشی و صرفاً با آمادگی ذهنی قبلی دانش آموزان صورت پذیرفت و آنان به سادگی در استفاده از امکانات در اختیار گذاشته شده، موفق بودند.

شکل ۳ – ۳: صفحه مبحث درسی درس افزار طراحی شده

از این طریق افراد در تمام موضوعات شرکت کرده و علاوه بر اظهار نظر، از نظرات همدیگر بهره‌مند می شدند. با اتمام این روند، محیطی فراهم گردید که افراد به سادگی و حداقل استرس و نگرانی و در زمان دلخواه خود و بحث و تبادل نظر پرداختند و به بسط و گسترش یه موضوع پرداختند و تجربیات یکدیگر را به اشتراک می‌گذارند. عنصر مشارکت در کلاس به خوبی نمایان بوده و نقش اصلی را در توسعه محتوای مورد تدریس دارد.

شکل ۳ – ۴: صفحه مبحث درسی درس افزار طراحی شده

حجم جامعه آماری: جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان پایه اول متوسطه(دوره‌ی دوم) ناحیه یک آموزش و پرورش کرمانشاه به تعداد کل ۱۴۰۰ نفر می‌باشد.

نمونه آماری و روش نمونه‌گیری:
با توجه به حجم جامعه آماری و محدود بودن استفاده از درس‌افزار تولید شده از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده که از بین مدارس موجود، مدرسه تیزهوشان انتخاب گردید که تعداد ۸۰ نفر از دانش‌آموزان پایه اوّل متوسطه به صورت تصادفی انتخاب و در مرحله‌ی دوم نیز به صورت تصادفی در دو گروه ۴۰ نفری تقسیم گردید.

مشارکت کننده‌ها (نمونه‌ها)
در این پژوهش به دلیل کیفی بودن آن مشارکت کنندگان مورد نظر به همان ۴۰ نفر دانش‌آموز مقطع متوسطه محدود می باشد. دانش آموزان انتخاب شده به عنوان گروه آزمایش و کنترل، قبل از شروع پژوهش سابقه فعالیت در محیط‌های هوشمند را نداشته و تا حدودی علاقه‌مند و آشنا به فعالیت‌های رایانه‌ای و الکترونیک بوده و اکثریت آنان مشتاق به استفاده از این روش و بحث و تبادل نظر بودند. این مسئله برای پژوهشگر به این دلیل مهم می‌باشد که پیشینه ذهنی این دانش‌آموزان به نحوی نباشد که هیجانات منفی و بازدارنده آنان در روند اجرای پژوهش، دخیل بوده و از سندیت و صحت آن بکاهد.

روش گردآوری داده‌ها:
این پژوهش همان طور که پیش از این اشاره شد، بر مبنای ابزارهای ساختار یافته پرسش‌نامه و محتوای الکترونیکی تولید شده به صورت ترکیبی، پایه ریزی شده و از آمار و فرمول های مناسب محاسبه درصد پیشرفت در روند کار، استفاده گردیده است. با توجه به اینکه تعداد دانش آموزان، منتخبی از دانش آموزان چند مدرسه بودند، ملاک های انتخاب وابسته به موضوع پژوهش بوده و عنصر صحت و اعتبار پژوهش در گردآوری داده، سرلوحه قرار گرفته است.

ابزارهای گردآوری داده‌ها:
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش سؤالات محقق ساخته و پیش آزمون و پس آزمون بود و نتایج منتجه از این منابع که پس از اجرا و اتمام روند تدریس برای فعالیت و تعامل در مورد افراد شرکت کننده اجرا گردید. قبل از جمع‌آوری داده، پیش آزمون و پس آزمون و هم چنین محتوای الکترونیکی تولید شده، توسط اساتید راهنما و مشاور، بررسی و از نظرات سازنده و اصلاحی این عزیزان در روند کار استفاده گردید.
برگه سئوالات به صورت حضوری به افراد مورد نظر ارائه گردیده و پس از امهال کافی به آنان، نتایج اخذ شده، مورد بررسی و ارزش گذاری به صورت نمرات خام صورت پذیرفت و در پایان نتایج به صورت تفکیک شده در دو گروه استخراج گردید.
به طور کلی منابع مورد استفاده در تحلیل داده‌های این پژوهش، به قرار زیر است:
* تجزیه و تحلیل نمرات پیش آزمون و پس آزمون مطابق با اهداف دو بعد طبقه یادگیری و بر اساس محتوای کتاب ریاضی (۱)

۴-۲.روایی و پایایی پژوهش :
به منظور روایی آزمون‌ها سؤالات پیش آزمون و پس آزمون در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار گرفت. آنان روایی آزمون‌ها را تأیید کردند.
برای تعیین پایایی پیش آزمون و پس آزمون، هر آزمون به دو نیمه تقسیم شد و ضریب همبستگی بین نمرات دو نیمه محاسبه

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید