دانلود پایان نامه

شد. سپس با استفاده از فرمول اسپیرمن براون، ضریب پایایی آزمون پیش آزمون، ۷۹ درصد و پس آزمون ۸۳ درصد تعیین گردید.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:
با توجه به هدف پژوهش که بررسی تأثیر آموزش با کمک چند رسانه‌ها بر یادگیری دو بعدی دانش‌آموزان در درس ریاضی(۱) بر اساس طبقه بندی آندرسون است، سئوالات آزمون در خرده طبقه‌های دو بعد دانش و فرآیند شناختی یادگیری آندرسون دسته بندی شدند و برای تجزیه و تحلیل داده هر طبقه، نمرات گروه آزمایش و کنترل مورد مقایسه قرار گرفتند. با تحلیل پس آزمون گروه آزمایش، میزان تأثیر درس‌افزار بر یادگیری آنان مشخص شد و نمودارهای مورد نظر طراحی و ارائه گردید و سطح معناداری محاسبه شده، مورد بررسی قرار گرفت. جهت تحلیل استنباطی داده و بررسی فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار SPSS استفاده گردید.

۴-۱. مقدمه
این فصل از پژوهش که به بررسی و تحلیل داده مربوط به تأثیر آموزش از طریق درس‌افزار بر نمره درس ریاضی دانش‌آموزان می‌پردازد، بر روی دو کلاس ۴۰ نفری دانش‌آموز مقطع متوسطه دوره‌ی دوم اجرا گردیده است. با فرض نرمال بودن داده‌ها، آزمون پارامتریک و تحلیل کواریانس انجام گرفته است. ارزیابی اول با اجرای پیش آزمون در شرایط یکسان برای همه انجام ‌شد. تحت نتیجه این ارزیابی، تمامی آزمون‌ها با فرض برابری واریانس‌ها انجام گرفته است.
دانش‌آموزان به دو گروه ۴۰ نفری به نام‌های گروه آزمایش و گروه کنترل دسته‌بندی ‌شدند.گروه آزمایش با استفاده از روش آموزشی از طریق انیمیشن و گروه کنترل به روش معمول آموزش داده ‌شدند و ارزیابی دوم با یک پس آزمون در شرایط یکسان بر روی دو گروه صورت گرفت.
نتایج به دست آمده حاکی از تفاوت معنادار بین گروه کنترل و آزمایش است. سپس با توجه به این نتایج آزمون برای دو گروه مستقل کنترل و آزمایش و برای مشخص کردن تفاوت‌ها بر اساس دو بعد یادگیری آندرسون انجام گرفت. این داده به ترتیب آزمون‌های یاد شده در سطوح مقایسه‌ای به صورت جدول‌ها و نمودارهای جداگانه، ارائه گردیده است که شامل توزیع فراوانی درصد نمرات به دست آمده توسط آزمودنی‌ها، شاخص‌های گرایش به مرکز و پراکندگی می‌باشد.
نمودار باکس پلات نمرات به دست آمده که شامل مینیمم، ماگزیمم و میانه‌ی نمرات می‌باشد رسم شده است.

۴-۳. تجزیه و تحلیل توصیفی
در ادامه توزیع فراوانی و درصد نمره پیش آزمون درس ریاضی دانش آموزان گروه آزمایش نشان داده شده است.

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد نمره درس ریاضی دانش‌آموزان گروه آزمایش در مرحله پیش ‌آزمون
نمره
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
۳ – ۰
۱۲
۳۰
۳۰
۶ – ۳
۱۱
۵/۲۷
۵/۵۷
۹ – ۶
۱۷
۵/۴۲
۱۰۰
کل
۴۰
۱۰۰

میانگین
۴۲/۵
انحراف معیار
۶۲۰/۲
مینمم
۱
ماکزیمم
۹
نتایج بدست آمده از تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که از بین ۴۰ نفر دانش‌آموزی که در گروه آزمایش قراردارند نمره درس ریاضی ۱۲ نفر معادل ۳۰ درصد در مرحله پیش آزمون بین ۰ تا ۳، نمره ۱۱ نفر معادل ۵/۲۷ درصد بین ۳ تا ۶ و نمره ۱۷ نفر معادل ۵/۴۲ درصد از کل نمونه بین ۶ تا ۹ می‌باشد. هم‌چنین مشاهده می‌گردد میانگین نمره درس ریاضی این دانش‌آموزان برابر ۴۲/۵ با انحراف معیار ۶۲۰/۲ می‌باشد.

نمرات پیش آزمون گروه آزمایش

نمرات

نمودار ۴-۱ نمودار نمرات پیش آزمون گروه آزمایش
همان طور که در نمودار مشاهده می‌شود نمودار کمی کشیدگی مثبت دارد ولی تقریبا نرمال است.

نمودار ۴-۲ نمرات پیش آزمون گروه کنترل
همان طور که در نمودار مشاهده می شود نمودار کمی کشیدگی مثبت دارد ولی تقریبا نرمال است.

نمودار۴-۳ درصد فراوانی دانش‌آموزان گروه آزمایش بر حسب نمره درس ریاضی آنها در مرحله پیش آزمون
نمودار (۴-۳) درصد فراوانی دانش‌آموزان گروه آزمایش بر حسب نمره درس ریاضی آنها در مرحله پیش آزمون را نشان می‌دهد.

جدول۴-۲ توزیع فراوانی و درصد نمره درس ریاضی دانش‌آموزان گروه کنترل در مرحله پیش آزمون
نمره
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
۳ – ۰
۱۲
۳۰
۳۰
۶ – ۳
۱۲
۳۰
۶۰
۹ – ۶
۱۶
۴۰
۱۰۰
کل
۴۰
۱۰۰

میانگین
۳۵/۵
انحراف معیار
۷۷۸/۲
مینمم
۰
ماکزیمم
۹

در جدول شماره ۴-۲ به بررسی توزیع فراوانی و درصد نمره پیش آزمون درس ریاضی دانش‌آموزان گروه کنترل پرداخته می‌شود.
نتایج بدست آمده از تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که از بین ۴۰ نفر دانش‌آموزی که در گروه کنترل قرار دارند نمره درس ریاضی ۱۲ نفر معادل ۳۰ درصد در مرحله پیش آزمون بین ۰ تا ۳، نمره ۱۲ نفر معادل ۳۰ درصد بین ۳ تا ۶ و نمره ۱۶ نفر معادل ۴۰ درصد از کل نمونه بین ۶ تا ۹ می‌باشد. همچنین مشاهده می‌گردد میانگین نمره درس ریاضی این دانش‌آموزان برابر ۳۵/۵ با انحراف معیار ۷۷۸/۲ می‌باشد.

نمودار۴-۴ درصد فراوانی دانش‌آموزان گروه کنترل بر حسب نمره درس ریاضی آنها در مرحله پیش آزمون
در نمودار شماره (۴-۴) درصد فراوانی دانش‌آموزان گروه کنترل بر حسب نمره درس ریاضی آنها در مرحله پیش آزمون نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می‌گردد، بیشتر نمرات بین نمره ۶ و ۹ می‌باشد.

جدول۴-۳ توزیع فراوانی و درصد نمره درس ریاضی (پیش آزمون) آزمودنی‌ها
نمره درس ریاضی
گروه آزمایش
گروه کنترل

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
۳ – ۰
۱۲
۳۰
۳۰
۱۲
۳۰
۳۰
۶ – ۳
۱۱
۵/۲۷
۵/۵۷
۱۲
۳۰
۶۰
۹ – ۶
۱۷
۵/۴۲
۱۰۰
۱۶
۴۰
۱۰۰
کل
۴۰
۱۰۰

۴۰
۱۰۰

میانگین
۴۲/۵
۳۵/۵
میانه
۵
۶
انحراف معیار
۶۲۰/۲
۷۷۸/۲
مینیمم
۱
۰
ماکزیمم
۹
۹

در این جدول توزیع فراوانی و درصد نمره درس ریاضی در مرحله‌ی پیش آزمون نمایش داده شده است. همچنین در این جدول سطح نمرات و فراوانی دو گروه آزمایش و کنترل ذکر شده است.
به منظور مشاهده داده موجود در جدول فوق به صورت بصری، نمودار باکس پلات آنها که شامل مینیمم، میانه و ماکزیمم نمره درس ریاضی ( پیش آزمون ) آزمودنی‌ها در نمودار شماره ۴-۵ رسم شده است..

نمودار۴-۵ نمودار باکس پلات نمره درس ریاضی ( پیش آزمون ) آزمودنی‌ها به تفکیک گروه‌ها

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی و درصد نمره درس ریاضی دانش‌آموزان گروه آزمایش در مرحله پس آزمون
نمره
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
۵/۱۲ – ۱۰
۰
۰
۰
۱۵ – ۵/۱۲
۲
۵
۵
۵/۱۷ – ۱۵
۹
۵/۲۲
۵/۲۷
۲۰ – ۵/۱۷
۲۹
۵/۷۲
۱۰۰
کل
۴۰
۱۰۰

میانگین
۳۷/۱۸
انحراف معیار
۷۰۵/۱
مینمم
۱۳
ماکزیمم
۲۰

نتایج بدست آمده از تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که از بین ۴۰ نفر دانش‌آموزی که در گروه آزمایش قراردارند نمره درس ریاضی ۲ نفر معادل ۵ درصد در مرحله پس آزمون بین ۵/۱۲ تا ۱۵، نمره ۹ نفر معادل ۵/۲۲ درصد بین ۱۵ تا ۵/۱۷ و نمره ۲۹ نفر معادل ۵/۷۲ درصد از کل نمونه بین ۵/۱۷ تا ۲۰ می‌باشد. همچنین مشاهده می‌گردد میانگین نمره درس ریاضی این دانش‌آموزان برابر ۳۷/۱۸ با انحراف معیار ۷۰۵/۱ می‌باشد.

نمودار۴-۶ درصد فراوانی دانش‌آموزان گروه آزمایش بر حسب نمره درس ریاضی آنها در مرحله پس آزمون

درصد فراوانی نمرات دانش آموزان گروه آزمایش نشان دهنده سطح نمرات و افزایش نمرات بین نمره ۵/۱۷ و ۲۰ است.

جدول۴-۵ توزیع فراوانی و درصد نمره درس ریاضی دانش‌آموزان گروه کنترل در مرحله پس آزمون
نمره
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
۵/۱۲ – ۱۰
۳
۵/۷
۵/۷
۱۵ – ۵/۱۲
۱۸
۴۵
۵/۵۲
۵/۱۷ – ۱۵
۱۹
۵/۴۷
۱۰۰
۲۰ – ۵/۱۷
۰
۰
۱۰۰
کل
۴۰
۱۰۰

میانگین
۱۰/۱۵
انحراف معیار
۶۱۴/۱
مینمم
۱۱
ماکزیمم
۱۷
نتایج بدست آمده از تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که از بین ۴۰ نفر دانش‌آموزی که در گروه کنترل قراردارند. نمره درس ریاضی ۳ نفر معادل ۵/۷ درصد در مرحله پس آزمون بین ۱۰ تا ۵/۱۲، نمره ۱۸ نفر معادل ۴۵ درصد بین ۵/۱۲ تا ۱۵ و نمره ۱۹ نفر معادل ۵/۴۷ درصد از کل نمونه بین ۱۵ تا ۵/۱۷ می‌باشد. همچنین مشاهده می‌گردد میانگین نمره درس ریاضی این دانش‌آموزان برابر ۱۰/۱۵ با انحراف معیار ۶۱۴/۱ می‌باشد.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید