دانلود پایان نامه

شهرستان رودبار………………………………………………………………..
58

4-4-1.تپه باستانى كلورز…………………………………………………………………………………………
58

4-4-2.محوطه پارينهسنگى قديم گنجپر…………………………………………………………………………
58

4-4-3.پلسياهرود ……………………………………………………………………………………………………
58

4-4-4.پل خشتى لوشان………………………………………………………………………………………..
58

4-4-5.قلعه گورميرزا………………………………………………………………………………………….
59

4-4-6.كاروانسراى پشته…………………………………………………………………………………………….
59

4-4-7.راه پيشين گيلان………………………………………………………………………………………….
60

4-4-8.قلعه كول دوگاهه……………………………………………………………………………………….
60

4-4-9.قلعه دختر لويه…………………………………………………………………………………………..
61

4-4-10.برج ديدبانى لشگرگاه……………………………………………………………………………………..
61

4-4-11.ييلاق ها و چشم اندازهاى طبيعى رودبار………………………………………………………..
61

4-5.آثار ثبت شده استان گيلان…………………………………………………………………………………..
62

4-6.تجزيه وتحليل پرسشنامه…………………………………………………………………………………….
64

4-6-1.جنسيت گردشگران……………………………………………………………………………………
64

4-6-2.سن گردشگران شهرستان رودبار…………………………………………………………………………..
65

4-6-3.ميزان تحصيلات گردشگران……………………………………………………………………………….
66

4-6-4.مشاغل گردشگران…………………………………………………………………………………….
66

4-6-5.مبدا سفر گردشگران شهرستان رودبار ………………………………………………………………
67

4-6-6.نوع وسيله سفر…………………………………………………………………………………………….
68

4-6-7.اهداف سفر…………………………………………………………………………………………………….
69
فهرست مطالب
عنوان
صفحه

4-6-8.فصول سفر…………………………………………………………………………………………………..
70

4-6-9.منبع ترغيب كننده سفر…………………………………………………………………………………
70

4-6-10.جايگاه ميراث فرهنگي در بخش مركزي رودبار……………………………………………..
71

4-6-11.اهميت گردشگري فرهنگي در افزايش درآمد وشغل………………………………………………
72

4-6-12.نقش ميراث فرهنگي در جذب و افزايش گردشگر شهرستان رودبار……………………
73

4-6-13.نقش روستاهاي تاريخي در گردشگري فرهنگي شهرستان رودبار……………………………
74

4-6-14.تاثير كمبود اقامتگاهها در وضعيت گردشگري فرهنگي شهرستان رودبار………………..
75

4-6-15.تاثير راههاي نامناسب منتهي به آثار تاريخي در توسعه گردشگري شهرستان رودبار…….
76

4-6-16.ميزان آسيب بازديد مكرر و غير اصولي به بافت هاي تاريخي شهرستان رودبار…………
77

4-6-17.نقش تبليغات ناكافي در توسعه ميراث فرهنگي شهرستان رودبار……………………….
78

4-6-18.نقش برنامه ريزي گردشگري فرهنگي در توسعه توريسم شهرستان رودبار……………..
78
فصل پنجم- نتيجه گيري و تفسيردادهها

5-1.نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………
81

5-2.آزمون فرضيهها …………………………………………………………………………………………………..
83

5-2-1.فرضيه اول……………………………………………………………………………………………………………..
83

5-2-2.فرضيه دوم ………………………………………………………………………………………………………
84

5-3 . راهبردهاي توسعه منابع گردشگري……………………………………………………………………..
85

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………….
86

پيوست…………………………………………………………………………………………………………….
89

فهرست جداول
عنوان
صفحه

جدول2-1. فهرست ميراث جهاني در خطر يونسكو( 2010) …………………………………………………
23

جدول 2-2. اصول و راهكارهايي براي گردشگري پايدار……………………………………………………….
32

جدول 3-1. تقسيمات جغرافيايي شهرستان رودبار 1385 ………………………………………………………
37

جدول4-1.ميانگين ماهانه ي فراواني سرعت و جهت باد بر حسب درصد در ايستگاه سينوپتيك منجيل (87-1374)….
52

جدول4-2.جمعيت فعال و غير فعال شهرستان رودبار برحسب جنسيت………………………………….
57

جدول4-3.جمعيت برحسب جنس، نوع خانوار وسن شهرستان رودبار……………………………………….
57

جدول4-4.مسيرهاي علمي گردشگري شهرستان رودبار……………………………………………………….
63

جدول 4-5. تعداد و درصد جاذبه هاي گردشگري شهرستان رودبار و مقايسه آن با استان………………
63

جدول 4-6.جنسيت گردشگران شهرستان رودبار…………………………………………………………….
64

جدول 4-7. سن گردشگران شهرستان رودبار……………………………………………………….
……………….
65

جدول 4-8. سطح تحصيلات گردشگران شهرستان رودبار………………………………………………………
66

جدول4-9. مشاغل گردشگران ورودي به شهرستان رودبار …………………………………………………….
67

جدول4-10.مبدا سفر گردشگران شهرستان رودبار ……………………………………………………………….
68

جدول4-11.وسيله سفر گردشگران شهرستان رودبار……………………………………………………………
68

جدول4-12. اهداف سفر ……………………………………………………………………………………………
69

جدول4-13 .فصول سفر………………………………………………………………………………………………..
70

جدول4-14.منبع ترغيب كننده سفر………………………………………………………………………………..
71

جدول4-15.اهميت و جايگاه ميراث فرهنگي در بخش مر كزي رودبار…………………………………….
72

جدول 4-16.نقش گردشگري ميراث فرهنگي در افزايش درآمد و شغل……………………………………
73

جدول 4-17.ميزان شناخت ميراث فرهنگي و نقش آن در جذب و افزايش گردشگر………………….
74

جدول4-18. نقش روستاهاي تاريخي در گردشگري فرهنگي………………………………………………..
74

جدول4-19.تاثير كمبود اقامتگاهها در وضعيت گردشگري فرهنگي ………………………………………….
75

جدول4-20.تاثير راههاي نامناسب در توسعه گردشگري……………………………………………………….
76

جدول 4-21.ميزان آسيب بازديد مكرر و غير اصولي به بافت هاي تاريخي شهرستان رودبار ..
77

جدول4-22.نقش تبليغات در توسعه گردشگري ميراث فرهنگي……………………………………..
78
فهرست جداول
عنوان
صفحه

جدول4-23.نقش برنامه ريزي در توسعه توريسم…………………………………………………………
79

جدول5-1.توزيع جاذبه هاي گردشگري استان به تفکيک شهرستان……………………………….
82

جدول5-2.One-Sample Test………………………………………………………………………….
83

جدول5-3.فرضيه اول…………………………………………………………………………………………….
84

جدول5-4. One-Sample Test…………………………………………………………………………
84

جدول5-5.فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………
85

فهرست اشکال
عنوان
صفحه

شکل3-1. تقسيمات سياسي شهرستان رودباربه تفکيک بخش و دهستان………………………………………………..
36

شکل3-2. موقعيت بخش مرکزي شهرستان رودبار در تقسيمات سياسي کشور به تفکيک دهستان …………….
38

شکل3-3. مساحت شهرستان رودبار به تفکيک بخش (به درصد)………………………………………………………..
38

شکل3-4. موقعيت بخش مرکزي شهرستان رودبار به تفکيک دهستان …………………………………………………
39

شکل4-1. نقشه زمينشناسي بخش مرکزي شهرستان رودبار ………………………………………………………………
46

شکل4-2. واحدهاي ناهمواري بخش مرکزي شهرستان رودبار و موقعيت نقاط جمعيتي در آن………………..
47

شکل4-3. نقشه توپوگرافي بخش مرکزي شهرستان رودبار ………………………………………………………………..
48

شکل4-4. نقشه همدماي سالانه شهرستان رودبار ………………………………………………………………………………
50

شکل4-5. نقشه همباران سالانه شهرستان رودبار ………………………………………………………………………………
51

شكل4-6.گلباد فصل بهار منجيل (87-1374) ………………………………………………………………………………..
53

شكل4-7.گلباد فصل تابستان منجيل(87-1374) ……………………………………………………………………………..
53

شكل4-8.گلباد فصل پاييز منجيل(87-1374) ………………………………………………………………………………….
53

شكل4-9.گلباد فصل زمستان منجيل(87-1374)………………………………………………………………………………
53

شکل4-10. شبکه آبهاي شهرستان رودبار……………………………………………………………………………………….
54

شکل4-11. نمائي وضعيت طبيعي منطقه از نماي جنوبي…………………………………………………………………….
55

شکل4-12. نمائي وضعيت طبيعي منطقه از نماي شمالي……………………………………………………………………..
55

شکل4-13. پوشش گياهي بخش مرکزي شهرستان رودبار………………………………………………………………..
56

شکل4-14. نقشه موقعيت آثار تاريخي و محوطههاي باستاني در بخش مرکزي شهرستان رودبار ……………..
62

شکل4-15. جنسيت گردشگران شهرستان رودبار …………………………………………………………………………….
65

شکل4-16. سن گردشگران شهرستان رودبار……………………………………………………………………………………
65

شکل4-17.سطح تحصيلات گردشگران شهرستان رودبار(به درصد) …………………………………………………..
66

شکل4-18 .مشاغل گردشگران شهرستان رودبار……………………………………………………………………………..
67

شکل4- 19.مبدا سفر گردشگران شهرستان رودبار ……………………………………………………………………………
68

شکل 4-20.وسيله سفر گردشگران شهرستان رودبار …………………………………………………………………………
69

شکل4-21.اهداف سفر گردشگران ……………………………………………………………………………………………..
69

شکل4-22. فصول سفر


دیدگاهتان را بنویسید