دانلود پایان نامه

در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو میکنم .
هم چنین تشکر ویژه دارم از مدیریت پژوهش دانشکده سرکار خانم کیوانفر و از خداوند متعال موفقیتهای بزرگتر در زندگی را برایشان آرزومندم.
تقدیم به :
پدر و مادر عزیزم
که صبر ، حمایت و عاطفه شان سختی های راه را بر من هموار کرد، آنانکه در مسیرپر پیچ و خم زندگی، مشعل امید را در شب های زندگیم به ارمغان آوردند و یاری سبزشان همواره و بی منت، امید بخش و یاری دهنده در تمام زندگیم بوده است و برادرم که در تمام مراحل انجام این رساله ، حامی و پشتیبان من بوده است .
باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبت هایشان را سپاس گفته باشم .
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی 5
3 ـ 1 بيان مسئله 6
4 ـ 1 چارچوب نظري تحقيق 8
5 ـ 1 اهميّت و ضرورت تحقيق 10
6 ـ 1 اهداف تحقيق 10
7ـ 1 حدود مطالعاتی 13
1-7-1قلمرو مكاني تحقيق 14
2-7-1قلمرو زماني تحقيق 14
3-7-1قلمرو موضوعي تحقيق 14
8 ـ 1 فرضيه هاي تحقيق 14
9 ـ 1 ـ تعريف واژهها و اصطلاحات 14
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 18
2 ـ 2 بازار مالي 18
1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندي بازارهاي مالي 19
1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول 19
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمايه 19
3 ـ 2 سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واكنش بازار سرمايه 20
4 ـ 2 پژوهش بال وبراون 22
5 ـ 2 مفاهيم سود در حسابداري 22
6 ـ 2 تاريخچه پيشبيني سود 24
7 ـ 2 سود سهام پيشبيني شده 25
8 ـ 2 اهميت سود سهام پيشبيني شده 26
9 ـ 2 دقت پيشبيني سود در عرضه اوليه سهام 26
10 ـ 2 روشهاي پيشبيني سود 27
1 ـ 10 ـ 2 مدل باكس ـ جنكينز 28
2 ـ 10 ـ 2 مدل گام زدن تصادفي 29
11 ـ 2 بازده 30
12 ـ 2 بازده تحقق يافته در مقابل بازده مورد انتظار 30
1 ـ 12 ـ 2 بازده تحقق يافته 31
2 ـ 12 ـ 2 بازده مورد انتظار 31
13 ـ 2 اجزاي بازده 31
1 ـ 13 ـ 2 سود دريافتي 31
2 ـ 13 ـ 2 سود (زيان) سرمايه 31
14 ـ 2 بازده غيرعادي سهام 32
15 ـ 2 فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضه هاي اوليّه 35
1 ـ 15 ـ 2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي 35
1 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل بارون 35
2 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل راك 36
2 ـ 15 ـ 2 فرضيه علامت دهي 38
3 ـ 15 ـ 2 فرضيات گرايشات و علائق زودگذر 39
4 ـ 15 ـ 2 فرضيه عكس العمل بيش از اندازه سرمايهگذاران 40
5 ـ 15 ـ 2 فرضيه حباب سفته بازي و فرضيه بازارهاي سهام داغ 41
16 ـ 2 تطبيق نظريه ها و تئوريهاي بازده غير عادي كوتاه مدت در بورس ايران 42
17 ـ 2 پيشينه تحقيق 43
1 ـ 17 ـ 2 تحقيقات خارجي 43
2 ـ 17 ـ 2 تحقيقات داخلي 46
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 49
2 ـ 3 ـ روش تحقيق 49
3 ـ 3 ـ جامعه مطالعاتي و نمونه آماري 50
4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازهگيري متغيرها 51
5 ـ 3 ـ روش و ابزار گردآوري دادهها 54
6 ـ 3 ـ روش تجزيه و تحليل دادهها 54
1 ـ 6 ـ 3 ـ تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي 55
7 ـ 3 ـ اعتبار دروني و بروني پژوهش 59
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 62
2 ـ 4شاخص هاي توصيفي متغيرها 62
3 ـ 4روش آزمون فرضيه هاي تحقيق 66
4 ـ 4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق 66
5 ـ 4بررسي فرض نرمال بودن متغيرها 67
6ـ 4خلاصه تجزيه و تحليل فرضيه ها به تفكيك 68
1ـ 6ـ4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول: 68
1 ـ1ـ 6ـ 4تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل 71
2 ـ 6 ـ 4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم: 77
1ـ2ـ6ـ4تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل 81
3ـ6ـ4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي 86
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 89
2 ـ 5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها 90
1 ـ 2 ـ 5 نتايج فرضيه اصلي اول 90
1 ـ 1 ـ 2 ـ 5 نتايج فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل 90
2ـ 2ـ5 نتايج فرضيه اصلي دوم 91
1ـ2ـ 2ـ5 نتايج فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل 91
3ـ2ـ 5 نتايج فرضيه فرعي 92
3ـ5 نتيجه گيري كلي تحقيق 92
4ـ5 پيشنهادها 92
1ـ4ـ5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش 93
2ـ4ـ5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي كلي پژوهش 93
3ـ4ـ5 پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي 93
5ـ 5محدوديتهاي تحقيق 94
پیوست ها
پیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری 96
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 100
منابع لاتین: 103
منابع اینترنتی : 106
چکیده لاتین 107
جدول (1 ـ 1) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغيرهاي تحقيق 9
جدول (2 ـ 1) شيوه اندازهگيري متغيرهاي كنترل 13
جدول (1 ـ3) شيوه اندازهگيري متغيرهاي كنترل 53
جدول (2 ـ 3 ) ويژگي متغيرهاي تحقيق 57
جدول (1ـ4): شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مركزي، شاخصهاي پراكندگي و شاخص هاي نمودار توزيع (آماري) ـ سال ورود به بورس (A) 63
جدول (2ـ 4): شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخصهاي مركزي، شاخصهاي پراكندگي و شاخص هاي نمودار توزيع (آماري) ـ يك سال پس از ورود به بورس(B ) 64
جدول (3ـ4): آزمون كلموگراف ـ اسميرنوف (K – S ) مربوط به متغير وابسته (بازده غير عادي) 67
جدول (4ـ 4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين دو متغير خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده عادي در سال ورود به بازار سرمايه 68
جدول (5ـ4) : تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در سال ورود به بازار سرمايه 69
جدول (6ـ4): ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در سال ورود به بازار سرمايه 69
جدول (7ـ4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين كليه متغيرهاي مدل در مقطع زمانی A 73
جدول (8ـ4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی اول به روش Enter 74
جدول (9-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق در سال ورود به بورس (مقطع زمانیA) 76
جدول (10ـ4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه 77
جدول (11ـ4): تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه 78
جدول (12ـ4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه 78
جدول (13ـ4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين كليه متغيرهاي مدل در مقطع زمانی B 82
جدول (14ـ4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی دوم به روش Enter 83
جدول(15-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق یکسا ل پس از ورود به بورس (مقطع زمانی B) 85
جدول (16ـ4) يافته هاي حاصل از بررسي فرضيه هاي تحقيق درحضور متغیرهای کنترل به تفكيك صنعت 86
نمودار (1ـ 4): آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي درمقطع زمانی A 70
نمودار (2ـ4): خط و معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام در مقطع زماني A 71
نمودار (3ـ4): آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در مقطع زماني B 79
نمودار (4ـ 4) : خط و معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام در مقطع زماني B 80
چكيده:
پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است.
این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است.
در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های 84 شرکت طی دوره زمانی 1382تا1387 بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است .
مقدمه:
امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد.
از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان ازااطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت ها است . در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود .
سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده ، از جمله اطلاعاتی است که از سوی شرکت ها اعلام می شود . این اطلاعات بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می تواند بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهام داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازده های غیر عادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند .
فصل اول
كليات تحقیق
1-1 مقدمه
يكي از اهداف اطلاعات حسابداري كمك به استفاده كنندگان در پيشبيني جريانهاي نقد ورودي آتي به واحد تجاري و به تبع آن پيشبيني بازده سرمايهگذاري است. بخشي از متغيرهاي تأثيرگذار بر بازده سهام شركتها در بازار سهام ناشي از اطلاعات مالي است كه از طريق سيستم حسابداري تهيه ميشود. ميزان تأثير اين اطلاعات بسيار پيچيده و تا حدي ناشناخته است. اگر اطلاعات حسابداري براي تعيين بازده سودمند باشد در آن صورت تغييرات در دادههاي حسابداري بايد سبب تغيير در بازده سهام شركتها شود.
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمايه ايران، تأثيرپذيري زيادي از تغيير چرخههاي اقتصادي دارد. مديران سرمايهگذاري و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين بازار به معاملات سهام و ساير داراييهاي مالي ميپردازند، براي حفظ و افزايش ارزش سبد سرمايهگذاري خود نياز به بررسي عوامل

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید