دانلود پایان نامه

جدول ۴-۹- مقایسه میانگین اثر متقابل محلول پاشی خوشهای و برگی با تیمار تغذیه ای بور و روی بر خصوصیات شیمیایی میوه……………………………………………………………………………

۷۷

جدول۴-۱۰- مقایسه میانگین اثر نوع محلول پاشی برخصوصیات شیمیایی میوه……………..
۸۰

جدول۴-۱۱- مقایسه میانگین اثر مستقل تیمار تغذیه ای برخصوصیات فیزیکی میوه و بذر..
۸۰

فهرست شکل ها
عنوان صفحه

شکل ۱-۱- توزیع سطح باور خرما استان ها نسبت به کل کشور……………………………………..
۷
شکل ۱-۲- توزیع میزان تولید خرما استان ها نسبت به کل کشور…………………………………..
۷
شکل ۳-۱- اندازه گیری طول میوه………………………………………………………………………………………
۴۵
شکل ۳-۲-اندازه گیری وزن میوه………………………………………………………………………………………..
۴۵
شکل ۳-۳- اندازه گیری درصد کل مواد جامد محلول عصاره میوه…………………………………….
۴۶
شکل ۳-۴- اندازه گیری pH عصاره میوه…………………………………………………………………………….
۴۷
شکل ۳-۵- تیتراسیون اسید عصاره میوه با سود ۰۱/۰نرمال………………………………………………
۴۸
شکل ۳-۶- احیای یون مس محلول فهلینگ توسط قندهای احیا کننده و تشکیل رسوب آجری رنگ (تیتراسیون قبل از هیدرولیز) …………………………………………………………………..
۵۱
شکل ۳-۷- تبدیل قندهای غیر احیا کننده عصاره میوه به قندهای احیا کننده در مجاورت اسید کلریدریک بر روی حمام بنماری …………………………………………………………
۵۱
شکل ۳-۸- احیای یون مس محلول فهلینگ توسط قندهای احیا کننده و تشکیل رسوب آجری رنگ (تیتراسیون بعد از هیدرولیز)……………………………………………………………………..
۵۲
شکل ۴-۱- اثر مستقل نوع محلول پاشی بر وزن خوشه…………………………………………………….
۷۰
شکل ۴-۲- اثر مستقل تیمار تغذیه ای بر وزن خوشه……………………………………………………….
۷۰
شکل ۴-۳- اثر مستقل نوع محلول پاشی بر حجم میوه……………………………………………………..
۷۰
شکل ۴-۴- اثر مستقل نوع محلول پاشی بر pH عصاره میوه…………………………………………….
۷۸

به نام خدا

اظهار نامه

اینجانب مهناز مزارعی (۹۰۱۲۴۱۵۰۱۲) دانشجوی رشته کشاورزی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه دانشکده کشاورزی اظهار می کنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کردهام، نشانی دقیق و مشخصات آن را نوشته ام. همچنین اظهار می کنم که تحقیق و موضوع پایان نامه ام تکراری نیست و تعهد می نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق آیین نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه خلیج فارس است.

نام و نام خانوادگی: مهناز مزارعی

تاریخ و امضا: ۱۳/۱۱/۹۲

گفتارهای پایان نامه

این پایان نامه در قالب چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول پس از بیان کلیاتی درباره موضوع پژوهش، به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر پرداخته و در انتها اهداف پژوهش را عنوان مینماید. فصل دوم که به پیشینه پژوهش اختصاص دارد ابتدا به بیان مقدمهای در رابطه با تغذیه خرما و نقش عناصر غذایی بر میوه نشینی خرما پرداخته و در ادامه مروری بر تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش حاضر را مطرح میسازد. در فصل روشانجام کار، ویژگیهای مکان اجرای پژوهش، طرح آماری پژوهش، شرایط و روش انجام عملیات مزرعهای، صفات مورد بررسی و روشهای اندازهگیری آنها شرح داده شدهاند. در فصل پایانی، ابتدا نتایج پژوهش حاضر ارائه شده سپس با دلایل علمی و منطقی به بحث درباره نتایج به ویژه یافتههای مهم این پژوهش پرداخته شده است. در انتهای این فصل، به ارائه چند پیشنهاد به منظور اجرای پژوهشهای بعدی در زمینه پژوهش حاضر پرداخته شده است.

فصل اول

مقدمه

مقدمه

۱-۱- اهمیت خرما در جهان

میوه خرما به عنوان میوه تازه در لیست تولید میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پس از مرکبات، انبه، موز، آناناس در رتبه پنجم قرار دارد. تعداد کشورهای تولید کننده خرما در جهان حدود ۳۳ کشور با سطح زیر کشت ۱۱۲۱۶۹۸ هکتار و تولید بالای ۶۸۳۲۶۰۲ تن و با عملکرد ۶۰۹۱ کیلوگرم در هکتار می باشد[۴۸]. کشورهای تولید کننده خرما در جهان در جدول۱-۲ آورده شده است. ۹ کشور اول کشورهای اصلی تولید کننده خرما در جهان می باشند. [۴۹].
مناطق خشک خاورمیانه و شمال آفریقا از مهمترین مناطق پرورش نخل خرما در جهان می باشند. در این مناطق ۶۲ میلیون از ۱۰۵ میلیون اصله در ختان نخل خرمای سراسر جهان در مساحتی بیش از یک میلیون هکتار پرورش داده می شود. تولید جهانی میوه خرما تقریبا ۶۳/۷ میلیون تن است و فعالیت های مهم تجاری را به وجود می آورد. کشورهای امارات متحده عربی، الجزایر، عربستان سعودی و ایران به ترتیب مقام های اول تا چهارم را از نظر سطح زیر کشت خرما در اختیار دارند. عموما شش کشور مصر، عربستان سعودی، ایران، امارات متحده عربی، پاکستان و الجزایر بیش از ۷۲ درصد تولید خرمای جهان را در دست دارند از لحاظ عملکرد کشورهای مصر، چین و سوریه رتبه های اول تا سوم جهان قرار دارند. کشور ایران نیز با عملکرد ۶۵۸۹۸ کیلوگرم در هکتار در رتبه چهارم جهان قرار دارد [۴۹].
بر اساس آمار ارائه شده توسط فائو۱ ۲۰۱۱، ده کشور صادر کننده اصلی خرما در جهان عبارتند از: امارات متحده عربی، پاکستان، عراق، ایران، تونس، عربستان، مصر، اسرائیل، فرانسه و الجزایر. وارد کننده گان اصلی خرما بر اساس این آمار کشورهای امارات متحده عربی، هند، مراکش، فرانسه، یمن، روسیه، مالزی، سوریه، اندونزی و ترکیه می باشد[۴۹].

جدول ۱-۱- سطح برداشت، عملکرد بر هکتار و میزان تولید خرما در جهان و قاره های مختلف در سال ۲۰۱۱[۴۹].
قاره
سطح برداشت(هکتار)
عملکرد بر هکتار(کیلوگرم)
میزان تولید(تن)
آسیا
آفریقا
آمریکای،شمالی
مرکزی
آمریکای جنوبی
اروپا
جهان
۸۲۴۴۰۳
۳۶۶۵۴۰
۳۳۱۸
۹۸۸
۱۰۷
۴۶۵۰
۱۲۰۰۰۰۶

۵۸۸۰۱
۷۱۰۱۰
۹۰۵۰۰
۶۸۹۳۷
۳۸۲۲۴
۳۷۳۲۰
۶۲۵۴۱

۴۸۴۷۵۹۷
۲۶۰۲۷۸۵
۳۰۰۲۸
۶۸۱۱
۴۰۹
۱۷۳۵۴
۷۵۰۴۹۸۴

کشور
سطح برداشت(هکتار)
عملکرد بر هکتار(کیلو گرم)
میزان تولید(تن)
مصر
عربستان سعودی
ایران
امارات متحده عربی
پاکستان
الجزایر
عراق
عمان
لیبی
یمن
چین
ترکیه
بحرین
قطر
کویت
سوریه
اردن
مراکش
تونس
چاد
موریتانی
نامیبیا
کنیا
کامرون
ایالات متحده آمریکا
پرو
اسپانیا
۴۱۶۵۲
۱۷۲۲۹۷
۱۵۴۲۷۴
۲۰۰۰۰۰
۹۳۰۸۸
۱۷۲۵۰۰
۱۲۳۲۳۰
۳۱۳۴۸
۳۰۰۵۶
۱۴۹۸۳
۱۰۵۰۰
۳۹۸۳۰
۱۶۰۶
۲۳۶۶
۵۰۹۹
۳۶۶
۱۷۶۹
۴۳۹۸۲
۵۱۰۰۰
۹۷۹۸
۸۶۳۸
۱۵۳
۴۳۹
۱۳۴
۳۳۱۸
۹۹۹
۸۵۰
۳۲۹۷۷۳
۶۵۱۶۸
۶۵۸۹۸
۴۵۰۰۰
۵۹۸۶۶
۴۰۰۰۰
۵۰۲۴۶
۸۵۴۹۵
۵۵۲۱۳
۳۹۷۹۶
۱۴۲۸۵۷
۳۹۸۳۰
۹۰۸۵۳
۸۷۴۷۳
۶۵۸۲۱
۱۰۹۶۹۹
۶۳۳۸۶
۲۷۱۶۴
۳۵۲۹۴
۱۹۹۰۲
۲۴۸۱۸
۲۴۸۳۷
۲۴۳۱۸
۴۱۷۱۶
۹۰۵۰۰
۶۸۹۳۷
۶۲۹۸۸
۱۳۷۳۵۷۰
۱۱۲۲۸۲۰
۱۰۱۶۶۱۰
۹۰۰۰۰۰
۵۵۷۲۷۹
۶۹۰۰۰۰
۶۱۹۱۸۲
۲۶۸۰۱۱
۱۶۵۹۴۸
۵۹۶۲۷
۱۵۰۰۰۰
۲۸۲۹۵
۱۴۵۹۱
۲۰۶۹۶
۳۳۵۶۲
۴۰۱۵
۱۱۲۱۳
۱۱۹۴۷۳
۱۸۰۰۰۰
۱۹۵۰۰
۲۱۴۳۸
۳۸۰
۱۰۶۸
۵۵۹
۳۰۰۲۸
۶۸۱۱
۵۳۵۴

جدول ۱-۲- سطح برداشت، عملکرد بر هکتار و میزان تولید خرما در کشورهای تولید کننده خرما در سال ۲۰۱۱[۴۹].

۱-۲- جایگاه خرما در ایران

بر اساس گزارشهای متعدد سازمان فائو و کارشناسان خرما، که بینالنهرین یعنی بصره و خرمشهر فعلی را محل اولیه رویش نخل خرما دانستهاند کشور ایران یکی از مناطق پیدایش نخل خرما در جهان میباشد. ۵۳ درصد از خاک کشور ایران مستعد کشت و پرورش نخل خرما میباشد. اراضی قابل توجهی در مناطق جنوب، جنوب غربی، و نیز شرق کشور مستعد کاشت و پرورش نخل خرما است و سالیان درازی است که در این مناطق کشت این محصول انجام میشود. مهمترین مناطق انتشار و پراکندگی نخل خرما در ایران سواحل خلیج فارس و دریای عمان میباشد که از اروند رود خرمشهر و آبادان آغاز میشود و تا مرز ایران و پاکستان در چابهار امتداد دارد. همچنین نخل خرما در حاشیه کویرهای مرکزی و لوت (طبس، بافق، خور و بیابانک) نیز دیده میشود[۲،۲۱].
نخل خرما به ترتیب ۱۰ و۷ درصد از سطح زیر کشت و تولید محصولات باغی کشور را به خود اختصاص داده است و بعد از پسته دومین محصول مهم صادراتی و ارزآور باغی کشور به شمار می رود. کشور ایران با میانگین صادرات سالانه ۱۰۰ هزارتن خرما، در طول یک دهه اخیر دارای رتبه اول در جهان بوده است. در ایران حدود ۴۰۰ رقم خرما گزارش شده است. در حال حاضر ایران با داشتن این تعداد رقم، غنیترین ژرم پلاسم خرما را در بین کشورهای خرما خیز جهان داراست[۷].

۱-۲-۱- استانهای خرما خیز ایران

سطح زیر کشت خرما در کشورحدود ۲۷۲ هزار هکتار و میزان تولید آن بیش از یک میلیون تن گزارش شده که بر این اساس ایران ازنظر سطح زیر کشت و تولید خرما به ترتیب رتبه اول و دوم را در دنیا به خود اختصاص داده است در حال حاضر خرما در ۱۵ استان کشور کشت و پرورش داده میشود. از استانهای عمده تولیدکننده خرما میتوان کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان را نام برد. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی ۱۳۹۰ سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد خرما در استان های تولید کننده خرما در جدول ۱-۳ آورده شده است [۶].

جدول ۱-۳- سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد خرما کشور به تفکیک استان در سال ۱۳۹۰ [اقتباس از منبع۶].
نام استان
سطح زیر کشت (هکتار)
عملکرد بر هکتار (کیلو گرم)
میزان تولید (تن)
منطقه جیرفت
۳۷۶۴۲
۶۲۰۰
۲۱۶۳۱۸
بوشهر
۳۹۱۶۲
۴۹۴۷
۱۷۲۷۴۳
کرمان
۳۴۱۹۴
۵۷۵۷
۱۶۵۰۰۰
خوزستان
۴۲۱۹۵
۵۱۴۱
۱۶۰۴۷۷
سیستان و

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید