دانلود پایان نامه
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویراستار انگلیسی: دکتر مجتبی ویس مرادی – علیرضا قریب
ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی
حروفچینی و صفحهآرایی: فرشته حیدری
طراح جلد: اصغر سورانی
ناشر: انجمن علمی پرستاری ایران
نشانی: تهران – میدان توحید – دانشکده پرستاری و مامایی تهران
کدپستی: 1419733171، صندوق پستی: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاری دوره 2 شماره 4 (پیاپی 6) زمستان 1392، 62-50 بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال1392

تیام کیانی، مسعود فلاحی خشکناب، اصغر دالوندی، محمدعلی حسینی، کیان نوروزی

چکیده

مقدمه: در سالیان اخیر استفاده از اینترنت به بخش مهمی از زندگی ایرانیان به ویژه در دانشجویان تبدیل شده اسـت.بـاورود این فناوری جدید و تغییرات ناشی از آن، این پرسش مطرح است که وضعیت اعتیاد بـه اینترنـت در دانـشجویان پرسـتاریچگونه است، مطالعه حاضر با هدف تعیـین وضعـیت اعتیـاد بـه ایـنترنــت و عوامــل مرتــبط بـا آن در دانـشجویان پرسـتاریطراحی و اجرا شده است.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

روش: دراین مطالعه توصیفی، 330 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه های علـوم پزشـکی شـهر تهـران بـه صـورتتصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی ویژگی های جمعیت شناسی و “آزمون اعتیاد به اینترنت”
(Internet Addiction Test) استفاده شد. پس از جمع آوری داده ها، داده ها با نرم افزار SPSS v. 21 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: در این مطالعه 03/82 درصد دانشجویان پرستاری اعتیاد به اینترنت نداشته و 7/17 درصـد از آنهـا اعتیـاد بـهاینترنت داشتند . بین اعتیاد به اینترنت با متغیرهای جمعیت شناختی از جملـه: جنـسیت، وضـعیت کـامپیوتر شخـصی، سـایتهایعلمی، وبلاگ شخصی، وب سایت شخصی، گفتگوی اینترنتی(چت)، گوش دادن به موسیقی، وب گردی، دوست یابی، بازیهـایاینترنتی، کار با وبلاگ، مدت زمان استفاده از اینترنت در روز به ساعت، مـدت زمـان اسـتفاده از اینترنـت در هفتـه بـه سـاعتهمبستگی آماری معنی داری مشاهده شد (001/0p<).
نتیجه گیری : یافته های مطالعه نشان داد 7/17درصد از دانشجویان پرستاری به اینترنت اعتیاد داشته اند. بـا توجـه بـهگسترش روز افزون اینترنت دربین دانشجویان، طراحی، اجرای برنامه های آموزشی مناسب و استفاده از مـداخلات اثـر بخـشیمبتنی بر اینترنت در راستای ارتقای هر چه بیشتر دانش و القاء رفتارهای سالم در بین دانشجویان پرستاری ضروری می باشد.

کلید واژه ها: اینترنت،اعتیاد به اینترنت، دانشجوی پرستاری

تاریخ دریافت: 3/9/1392 تاریخ پذیرش: 17/11/1392

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مقدمه

دسترسی به اینترنت پدیده ای روبه گسترش اسـتو ه ر روز تع داد بی شتری از اف راد در زم ره ی اسـتفادهکنندگان اینترنت قرار می گیرند(1). اینترنت اکنـون در اوجانقلاب صنعتی دیجیتالی قـرار دارد(2) و هرگونـه انقـلابجدیـدی، بـی گمـان مـشکلات و گرفتـاری اهـ ی جدیـد می آفریند. ویژگی های منحصر بـه فـرد اینترنـت از جملـهسهولت دسترسی به آن، 24 سـاعته بـودن، سـادگی کـار،هزینه پایین، گمنام ماندن کاربران آن و … همگی موجـباستقبال عظیم مردم در سراسر جهان از آن شده است(3).
از بین رسانه های جمعی و فن آوری جدید، اینترنتبرای فرد، خانواده و جامعه، مـسائل و مـشکلاتی را ایجـادکـرده کـه شایـسته ی توجـه و عنایـت خـاص متفکـران، پژوهشگران و روانشناسان است . از سال 2000 تـا ژوئـن2012 میلاد ی تعـداد کـاربران اینترنتـی سـالانه افـزایشفزاینده ای داشته است، که آمار بدین صورت اسـت: آسـیایک میلیارد و 76 میلیون کاربراینترنتی و این در حالی بـود که در سال 2000 میلادی فقط 114 میلیون کاربراینترنتی وجود داشت ه است ، ایالات متحـده ی آمریکـا 527 میلیـونکاربر، اروپا 518 میلیون کاربر، استرالیا 24 میلیـون کـاربر، آفریقا 167 میلیون کاربر و خـاور میانـه 90 میلیـون کـاربر اینترنتی را شامل می شوند،کل جمعیت دنیا در سال 2000 مــیلادی 7 میلیــارد بــود ، کــه بــالغ بــر 360 میلیــون کاربراینترنتی وجود داشت و این در حالی است که با همینتعداد جمعیت در سـال 2012 مـیلادی بـالغ بـر 2 میلیـاردکاربر اینترنتـی بـه صـورت فزاینـده ای رشـد پیـدا کـردهاست(4).
در ایران آمار کـاربران اینترنـت افـزایش روزافـزونداشته است؛ به طوری که برپایه گزارش وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، تنها در چند سـال اخیـر شـمار کـاربراناینترنت در کشور بیست و پنج برابر شده است(5).
کاربردهای فراوان اینترنت و جذابیت های آن سببشده در سال های اخیر پدیـده ای بـا عنـوان “اعتیـاد بـهاینترنت” (Internet addiction) ظهور یابد(6). اعتیاد به اینترنت اصـطلاحی اسـت کـه اولـین بـارگلدبرگ (Goldberg) آن را برای اسـتفاده بـیش از حـد ووسواسی و آسیب شناسانه به اینترنـت بـه کـار بـرد، البتـهجامعه علمی قبلاً با مفاهیمی از قبیل اعتیـاد بـه فنـاوری،اعتیاد به رایانه و اعتیاد به بازی های رایانه ای آشنا بود. در واقع این تفکر که استفاده از رایانه ممکن است به صـورتاجباری یا حتی رفتاری اعتیاد آمیز و غیر قابل ترک در آیـداز دهـه 1970 شـکل گرفـت(7). یانـگ (Young) معتقـد است که اختلال اعتیاد به اینترنت یـک “اخـتلال کنتـرلتکانـه ای” (Impulse Control Disorders) اسـت تـا نوعی وابستگی و معیار تشخیص آن شباهت بیـشتری بـه”قمـار بـازی بیمـار گونـه” (Pathological gambling) دارد، پس م ی توان آن را به عنوان اخـتلال تکانـه در نظـرگرفت؛ و این در حالی است که اعتیاد به اینترنـت دامنـه ی گسترده ای از رفتارها و مـشکلات کنتـرل تکانـه را در بـر می گیرد(8, 9). دیویس (Deivis) در پـژوهش خـود بیـانکرد که افراد در استفاده ی بـیش از حـد از اینترنـت دچـارمشکلات درسی، شغلی و یـا بـین فـردی، بـی تـوجهی وغفلت از دوستان، خانواده وشغل، تغییر در سبک زندگی بـهمنظور وقت بیشتر برای رفتن به اینترنت، کاهش عمـومیقابل ملاحظه فعالیت های جسمی، دروغگویی به خـانواده، کاهش فعالیت های لذت بخـش و سـرگرمی هـای قبلـیبرای رفتن به اینترنت است(10).
پژوهشگران متخصص در حوزه ی اینترنت همچونیانگ(11)، ناکس (Knox) (12)، اندرسـون (Anderson) (13)، لوها، لی پینـگ و زاولان (Lau-hua, Li-Ping & Zhao-lan) (14) همگی بر ماهیت اعتیاد آور اینترنـت بـهخصوص در قشر دانشجو تأکید داشـتهانـد . بیـشترین آمـاراعتیاد به اینترنت در دانشجویان سراسر دن یا که بـر اسـاس مرکز پژوهش های دانشگاهها صـورت گرفتـه بـه ترتیـبشامل آمریکا، آفریقای جنوبی، کره ی جنوبی، تایوان، نروژ،انگلستان، ایتالی ا، چین و قبرس می باشد(15). دسـتیابی بـهبهره وری مناسب در حرفه پرستاری نیازمند آن اسـت کـهنیروهای تربیت شـده در طـی دوران دانـشجویی حـداکثردانش و مهارت لازم را برای حرفـه آینـده خـود بـه طـرقمختلف کسب نمایند(16).
تعداد کاربران حرفه ای و نیمه حرفه ای اینترنت دربین دانشجویان علوم پزشکی بـه اقتـضای شـغل و حرفـهآنان و دسترسی بیشتر به امکانات مربـوط در محـیط هـای دانشگاهی در مقایسه با محیطهای دیگر، به مراتب بیـشتراز گروه های دیگر است(17).
در مورد تعداد مبتلایـان اعتیـاد اینترنتـی در کـشورایران، هیچ آمار دقیقی وجود ندارد. اما درگـاهی و رضـویدر پزوهش خود که بر روی 732 نفر از کاربران اینترنت درسنین 15 تا 39 سال انجام دادند، گزارش کرده اند کـه 30 درصد کاربران، به اینترنـت اعتیـاد داشـته و همـه ی آنهـادرجـات مختلفـی از رفتارهـای روانـی- اجتمـاعی ماننـد؛ احساس بیگانگی با خود، احساس ضعف و ناتوانی در انجامامور، رفتار ناهنجاراجتماعی را از خود نـشان دادنـد(18). در پژوهش ویزیـشفر هـم کـه بـر روی 230نفـر از کـاربراناینترنت انجام شـد 5/17 درصـد از کـاربران دچـار اعتیـادخفیف یا احتمال به اعتیـاد و 2/2درصـد دچـار اعتیـاد بـهاینترنت بودند(19).
بحری و همکاران نیز در پژوهش خود شیوع اعتیـادبه اینترنت در میان دانشجویان علوم پزشکی شهر بیرجنـدرا 5/9 درصــد اعــلام کــرده انــد (20). چهــارمین نــسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانـی (DSM-VI-Diagnostic and Statistical Manual for ) (TRMental Disorder Text Revision) که استاندارد هایی برای طبقه بندی انواع بیماری های روانی ارائه مـی کنـد،اعتیاد به اینترنت را در مجم
وعه اختلال کنترل تکانه که به گونه ای دیگر مشخص نشده اسـت معرفـی کـرده و ایـناختلال در ویـرایش بعـدیDSM در سـال 2011 نیـز درهمین طبقه آورده شده است(21)، همچنین پژوهش هـایپیشین نشان می دهد که مـلاک هـای تشخیـصی اعتیـاداینترنتی با ملاک های تشخیصی بـرای “اخـتلال کنتـرلتکانه”، “قماربـازی بیمارگونـه” و نیـز وابـستگی بـه مـواد(مبتنی بر DSM-VI-TR) همپوشانی داشـته و اسـتفاده ازاین ملاک هـا در پـژوهش هـای بـسیاری بـه کـار رفتـهاست(22).
فرانگوس و همکاران (Frangos) با هدف اعتیاد بهاینترنت در بین دانشجویان یونانی با شـرکت 1876 نفـر ازدانشجویان 18-27 ساله انجام شد، یافته های این مطالعهاز طریق داخل “پرسشنامه اعتیاد به اینترنت” باشد یانـگجمع آوری شد. یافته ها نشان داد کـه 6/11درصـداز ایـندانشجویان اعتیاد به اینترنت داشتند، همچنین این مطالعـهنشان داد که افراد معتاد بـه اینترنـت دچـار افـت عملکـردتحصیلی شدند و بیشتر به اتاقهـا ی گفتگـو، وبـلاگ و …
می پرداختند، همچنین این نتایج نـشان داد کـه مـردان بـااحتمال بیشتری نسبت به زنان معتاد به اینترنت می باشـند (15).
با توجـه بـه اینکـه مـسئله اعتیـاد بـه اینترنـت دربـسیاری از جوامـع صـنعتی و پیـشرفته بـه خـصوص دردانشگاه های علوم پزشـکی مـورد بحـث و بررسـی بـوده،وهمچنــین دانــشجویان علــوم پزشــکی بــه خــصوصدانشجویان پرستاری به عنوان کسانی که سـلامت جامعـهنیز منوط دانـش، نگـرش و رفتـار آنهـا سـت و نهایتـا درمشاغلی قرار خواهند گرفت که انتقال دهندگان پ یـامهـا ی بهداشتی بوده، بایستی به طور ویژه مورد توجه خاص قـراربگیرنـد(15, 23) لـذا مطالعـه ی حاضـر بـا هـدف تعیـین وض عیت اعتی اد ب ه اینترن ت و عوام ل م رتبط ب ا آن در دانشجویان پرستاری دانـشگاه هـای علـوم پزشـکی شـهرتهران در سال1392 انجام شد.

روش مطالعه

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی اسـت کـه بـهصورت مقطعـی در 6 مـاه اول سـال 92 انجـام گرفت،کـهجامعه مورد مطالعه آن را دانـشجویان دانـشگاه هـای علـومپزشــکی تهــران و محــیط مطالعــه آن را دانــشکده هــایپرستاری دانشگاه های علوم پزشکی تهران می باشد. درایـنپـژوهش کلیـه دانـشجویان پرسـتاری دانـشگاه هـای علـوم پزشکی تهرا ن (دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علـومپزشکی بقیـه اﷲ، دانـشگاه علـوم پزشـکی شـهید بهـشتی،دانشگاه علوم پزشـکی ارتـش، دانـشگاه علـوم پزشـکی آزاداس لامی، دان شگاه عل وم پزش کی ش اهد، دان شگاه عل ومبهزیستی و توانبخشی) می باشد، که بر اساس آمار اخذ شـدهدر وزارت بهداشت و درمان بالغ بر 2800 نفر می باشـد(24)، که از این تعداد 2128 نفر (76 درصـد) در دوره کارشناسـی،504 نفر (18 درصد ) در دوره ارشد و 140 نفر (5 درصـد) در دوره دکتری مشغول به تحصیل بودند.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

انــدازه نمونــه بــا توجــه بــه مطالعــه ندوشــن وهمکاران(25) که شیوع اعتیاد به اینترنـت را 10% گـزارشکـرده بودنـد، بـا احتمـال خطـای نـوع اول (α) 05/0 و 05/0d= و 3/0=p با استفاده از فرمول برآورد شیوع 323 نفر محاسبه شد، اما در عمل 330 نمونه در نظر گرفته شد.
بدین ترتیـب از کـل نمونـه 330 نفـری، 250 نفـر از دورهکارشناسی، 60 نفر از دوره ارشد و 20 نفر از دوره دکتـریبودند. نمونه گیری به تناسب جمعیـت (Population Per Unit: ppu) در دانشگاه ها انجام شد. برای مثال دانـشگاهعلوم بهزیـستی و توانبخـشی 110 دانـشجوی کارشناسـیارشــد پرســتاری دارد، کــه بــه 8/21% کــل دانــشجویان کارشناسی ارشد را تشکیل میدهد. با توجـه بـه اینکـه 60 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در نمونـه پـژوهش حاضـرهـستند، بایـد 8/21 %آنهـا از دانـشگاه علـوم بهزیـستی و توانبخشی باشد که تقریباً 13 نفر خواهد بود. سایر دانشکدهها به همین صورت بر اساس مقطع تحصیلی نمونه گیـریانجام شد.
روند نمونه گیری به این صورت بود که ابتدا لیـستاسامی دانشجویان هر دانشکده به تفکیک مقطع تحـصیلیاز آموزش آن دانشکده اخـذ گردیـد، بـا توجـه بـه تناسـبجمعیت بین اسامی دانشجویان در هـر دانـشکده بـصورتتصادفی، قرعه کشی انجام شد. سپس نسبت مدنظر بـرایآن دانشکده تعیین شد، نام هـر دانـشجویی کـه از لیـستخارج می شد پرسشنامه جهت تکمیل به وی داده می شد.
از بین 2800 نفر دانشجوی پرستاری 330 نفر دانشجو بـهتناسب جمعیت در دانشگاه هـا انتخـاب شـد. کـسانی کـهمعیارهای ورود به پژوهش را داشـتند مـورد بررسـی قـرارگرفتند. معیار های ورودی شـامل دانـشجوی پرسـتاری وحداقل یک ترم پرستاری را گذرانده باشدکه در نهایت 330 نفر واجد معیارهای پژوهش بودند.
به منظـور جمـع آوری اطلاعـات از دو پرسـشنامهاستفاده گردید:
1- پرسشنامه جمعیت شـناختی کـه سـن، جـنس،وضعیت تأهل، هزینـه، معـدل، شـغل، میـزان تحـصیلات،تحـصیلات پـدر، تحـصیلات مـادر، میـزان دسترسـی بـه اینترن ت، مک ان اس تفاده از اینترن ت، دلای ل اس تفاده ازاینترنت، نوع سایت و… را شامل مـی شـد.ایـن پرسـشنامهبراساس مطالعات مختلف از سایر پرسشنامه ها، پایان نامهها و نظرات اساتید، بـا کمـک اسـاتید راهنمـا و مـشاورانتنظیم گردید، اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوی و بانظر خواهی از 10 نفر از اعـضای هیـأت علمـی دانـشگاهعلوم بهزیستی و توانبخشی ارزیابی و تأیید شد.
2-“پرسشنامه اعتیاد با اینترنـت” یانـگ(IAT) در سـال 1998 توسـط کیمبرلـی یانـگ سـاخته شـده، .ایـن پرس شنامه در 20 عب ارت طراح ی ش ده و ب ا اس تفاده از مقیاس پنج نقطه ای لیکرت(به ندرت =1، گاهی اوقات=2، اغلب=3، بیشتر اوقات=4 و همیشه=5) مورد ارزیـابی قـرارمی گیرد . حداقل نمـره کـسب شـده از ایـن مقیـاس20 وحداکثر نمره 100 می باشد. براساس نمره های کسب شـدهاز این مقیاس افراد در سه گروه، نمـره ی بـین 20 تـا 49 کاربرطبیعی، 50 تا 79 اعتیـاد خفیـف، 80 تـا 100 اعتیـادشدید تفسیر می شود(21).
روایی محتوایی آزمون بـه 10 نفـر متخـصص دادهشد متخصصان مـتن ایـن پرسـشنامه را بـا مـلاک هـایتشخیصیDSM-IV-TR برای تشخیص اعتیاد اینترنتـیبررسی کرده و روایی محتوای آن را تایید کردنـد.علـوی وهمکاران در پژوهش خود برای نسخه فارسی پرسشنامه 5 عامل»صرف زمان بیش از حد از اینترنـت«،» اسـتفاده ازاینترن ت جه ت ک سب آرام ش روان ی «، »برج ستگی«، »استفاده مرضی از چت روم«،» بـی تـوجهی بـه وظـائفشغلی و تحصیلی« را استخراج نموده اند و علاوه بـر ایـنبرای این پرسشنامه دو نوع روایی دیگر محتوایی و افتراقی( 5/0=r) و سه نوع پایایی (بازآزمایی (79/0= r)، همسانیدرونـــی (88/0=α) و تنـــصیف (82/0=r) بـــه دســـتآوردند(21). نسخه فارسی این مقیاس در ایـران نیـز مـورداستفاده قرار گرفته و ناستی زایـی پایـایی آن را بـا آلفـایکرونباخ 81/0(6) و قاسم زاده با آلفای کرونباخ 88/0 تأییدکرده اند (26). برای جمع آوری داده ها ابتدا با کسب مجوزلازم از دانـشگاه، بـا مراجعـه بـه آمـوزش دانـ شکدههـای موردنظر مجوز ورود به دانشکده های پرستاری اخـذ شـد،لیست اسامی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی گرفتهشد و به روش نمونهگیری تصادفی نمونه مورد نظر انتخاب شد. از آموزش دانشکده برنامه کلاسی و روزهـای حـضوردان شجویان انتخ اب ش ده، گرفت ه ش د و در روز ح ضوردانشجو، به کـلاس وی مراجعـه شـد و از وی درخواسـتگردید که در صورت تمایل پرسشنامهها را تکمیل نماییـد. تکمیل پرسشنامهها بین 7 تا 10 دقیقه زمان نیـاز داشـت.
ای ن فراین د ب رای ه ر دان شکده تک رار ش د ت ا تم امی
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

دانـشجویان مـدنظر پرسـشنامه هـا را تکمیـل نمودنـد. در صورت مایل نبودن دانشجویی بـه شـرکت در پـژوهش، ازلیست سایر دانشجویان، به تصادف نفری دیگری انتخـابشده و جایگزین وی میشد.
کل فرایند گردآوری دادهها 4 ماه به طول انجامیـد.
پس از گردآوری داده ها،اطلاعات با اسـتفاده از نـرم افـزارSPSS v.21 و بــا اســتفاده از آزمــون هــای آمــاریتوصیفی(فراوانـی ) و تحلیلـی(کروسـکال والـیس و یومـانویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن) تجزیه و تحلیل شـد.
ملاحظات اخلاقی ضورت گرفته در ایـن پـژوهش شـامل:
اخذ مجوزهای لازم از دانشگاه کسب شد . همچنین از کلیهی افراد مورد پژوهش بـرای شـرکت در مطالعـه رضـایتآگاهانه اخذ گردید و به آزمودنی ها این اطمینـان داده شـدکه نتایج به طور محرمانه نگهـداری خواهنـد شـد. سـپساهداف پژوهش بـرای دانـشجویان توضـیح داده شـد و درنهایت به کسانی که به طور داوطلبانه مایل بـه شـرکت درپژوهش بودند، پرسشنامه ها ارائه شـد. در ضـمن کـدهای26 گانه کمیته اخلاق در پژوهش کشوری رعایت گردید ودانشجویان این آزادی را داشتند که هر موقع تمایل داشتنداز پژوهش خارج شوند.

یافتهها
تع داد 330 نف ر از دان شجویان پرس تاری در ای ن
پژوهش شرکت داده شدند، کـه از آن هـا 178 نفـر دختـر
جدول 1: توزیع فراوانی مطلق و درصد نسبی آزمودنی های پژوهش به تفکیک وضعیت اعتیاد به اینترنت
فراوانی نسبی فراوانی مطلق وضعیت اعتیاد به اینترنت
82/3 237 بدون اعتیاد (عادی)
16/7 48 اعتیاد خفیف
1/0 3 اعتیاد شدید
100/0 288 جمع

(9/53% نمونــه هــا ) و 152 نفــر پــسر (1/46 %) بودنــد.
همچنین 247(5/75%)نفراز دانشجویان مجرد وبقیه متأهلبودند. میانگین سنی نمونـه هـا پـژوهش 34/24 سـال بـاانح راف معی ار 481/4 ب ود، 63% اف راد بیک ار و 37% از دانشجویان شاغل بودند. سـاعات اسـتفاده از اینترنـت از 1 ساعت تا 80 ساعت در هفته متغیـر بـود (53%کمتـر از 10 ساعت در هفته، 5/11%درصـد بـین 11 تـا 16 سـاعت درهفته و 1/29% بیـشتر از 16 سـاعت در هفتـه) و متوسـطزمان استفاده 56/14 ساعت در هفته بود. دسترسی بیـشترافراد (9/64%) به اینترنت از طریـق منـزل بـود. همچنـین(8/68%) از دانشجویان پرستاری به تنهـایی(در خلـوت) از اینترنت استفاده می کردند. 3/94 درصد نمونه ها پـدران و 5/89 درصد نمونه ها مادران باسوادی داشتند، بـه طـوریکـه 15/17 % از دانـشجویان پرسـتاری کـه دارای پـدران باســواد بودنــد، اعتیــاد بــه اینترنــت داشــتند و 7/17% از دانشجویان پرستاری که دارای مادران باسواد بودند اعتیـاداینترنتی داشتند .همچنین 4/80 % از نمونه هـای پـژوهشکامپیوتر شخصی داشتند و 94 % از آنها از اینترنت استفادهم ی کردن د. ب ر اس اس نت ایج ب ه دس ت آم ده 69% از دانشجویان پرستاری از سایت های داخل کشور بازدید میکردند و 2/53% از آنها هم از سایت های پرستاری خارج ازکشور بازدید می نمودند، با توجه به جدول 1 که به شـیوعکاربران معتاد به اینترنت و کاربران بدون اعتیاد به اینترنتپرداخته است، نشان داد که 7/17% از دانشجویان پرستاریاعتیاد اینترنتی داشتند (جدول 1).
نتایج پژوهش نشان داد کـه در 11 مـورد شـامل:
جنسیت، وضعیت کامپیوتر شخصی، سایت هـای علمـی،وبلاگ شخصی، وب سایت شخصی، گفتگـوی اینترنتـی (چت)، گوش دادن به موسیقی، وب گردی، دوست یابی،بازیهای اینترنتی، کار با وبلاگ تقاوت معناداری ازلحـاظآماری با اعتیـاد بـه اینترنـت وجـود دارد و در 16 مـوردشامل: مقطع تحصیلی، وضـعیت اشـتغال، نـوع اشـتغال،وضـعیت تأهـل، نـوع دسترسـی بـه اینترنـت (دانـشگاه، ADSL، وایرلس و تلفـن همـراه)، نحـوه ی اسـتفاده ازاینترنت (به تنهایی، در جمع دوستان، در جمـع خـانواده)، سایتهای سرگرمی، سایتهای تبلیغاتی، سـایتهای هنـری،سایتهای پرستاری، پـست الکترونیکـی (ایمیـل )، دانلـود
جدول 2: متغیر های آماری اعتیاد به اینترنت دانشجویان پرستاری شرکت کننده بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

فیلم، اخبار، اسـتفاده ی آموزشـی از اینترنـت، اطلاعـاتمربوط به حرفه ی پرستاری، مکـان اسـتفاده از اینترنـت (خانه، دانشگاه، کافی نت، خوابگاه) از نظر آماری معنـادارنبوده است (جدول 2).

جدول 3: همبستگی اعتیاد به اینترنت با متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان پرستاری شرکت کننده
مقدار احتمال
(P-VALUE) ضریب همبستگی انحراف معیار میانگین تعداد متغیر
0/595 0/036 4/48 24/34 217 هزینه اینترنت
0/741 -0/020 1/53 16/78 330 سن
0/332 -0/060 19902/68 15941/80 332 معدل
*<0/001 0/322 2/28 2/72 249 مدت زمان استفاده از اینترنت در روز
*<0/001 0/299 14/95 14/56 271 مدت زمان استفاده از اینترنت در هفته
0/282 -0/067 3/15 5/12 282 سال های استفاده از اینترنت
همچنین بین سن، معدل، هزینه استفاده از اینترنت،سال های استفاده از اینترنت با اعتیاد به اینترنت رابطـه یآماری معناداری وجـود نـدارد ولـی بـین زمـان اسـتفاده از
اینترنت به روز، زمان استفاده از اینترنـت در هفتـه تفـاوتمعنـاداری از لحـاظ آمـاری بـا اعتیـاد بـه اینترنـت وجـود دارد(001/0p<) (جدول 3).
*= (معناداربودن آماری Significant)

از کل دانشجویانی که بازدید از سایت های خبـری،هنری، پرستاری، تبلیغاتی، علمی داشتند میزان اعتیـاد بـهاینترنـــت از بازدیـــد از ســـایت هـــای تبلیغـــاتی بـــامیزان3/26%نسبت به بقیه بیشتر بود.
در پــژوهش حاضــر 1/76% چــک کــردن پــست الکترونیک، 5/44% آنها در چـت روم، 3/27% بـازی هـایاینترنتی و 8/45% وبگردی را شامل مـی شـوند، براسـاسآخرین پژوهش های انجام شده در ایـران، بیـشتر اسـتفادهکنندگان از اینترنـت جوانـان هـستند و 30% چـک کـردنپست الکترونیکی، 35% آنها در چت روم، 28% بازی هـایاینترنتی، و 25% نیز مشغول جستجو در شـبکه ی جهـانیهستند(21).

بحث
امـــروزه زنـــدگی همـــه ی افـــراد وا ز جملـــهدانـشجویان پرسـتاری بـا اینترنـت درآمیختـه و تحـولات عمیقـی در ابعـاد مختلـف زنـدگی امـروزی ماننـد تحـول نظ ام ارتباط ات، تح ول مع انی زم ان و مک ان، تح ولمعنـا و شـیوه تولیـد و تـرویج علـم، آمـوزش ویـادگیری،و بروز اشکال نوین هویت به وجود آورده است(27).
یافتــه هــای مطالعــه ی حاضــر نــشان داد کــه
3/82% از دانــشجویان مــورد مطالعــه اعتیــاد نداشــتند و
7/17% اعتیــاد اینترنتــی داشــتند . در مــورد آمــار شــیوعاعتیــاد بــه اینترنــت در جوامــع مختلــف آمــار بــسیارمتفاوتی ارائـه شـده اسـت؛ امـا بـه طـور متوسـط نـسبتمعتادان اینترنتـی حـدود 2 تـا 5 میلیـون در ازای هـر 50 میلی ون کـاربر ع ادی اس ت؛ بـه عب ارت دیگ ر 5% ت ا
10% از کـــاربران از اینترنـــت دچـــار مـــشکل اعتیـــاداینترنتـی هـستند(28). بـر طبـق نتـایج وانـگ (Whang) کــه در کــشور کــره صــورت گرفــت 4/18% در معــرض اعتیاد به اینترنت قرار دارند(29).
در مطالعــه ی علــوی و همکــاران در ســال 1389 ب ر روی دان شجویان دان شگاههای ش هر اصـفهان انجـامدادنــد نــشان داد کــه 6/17% از گــروه نمونــه مبــتلا بــهاعتیــاد اینترنتــی و 4/82 % هــم ســالم تــشخیص داده شدندکه این آمـار بـا نتـایج مطالعـه ی حاضـر همـسو مـیباشد(30).
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید