دانلود پایان نامه
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویراستار انگلیسی: دکتر مجتبی ویس مرادی – علیرضا قریب
ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی
حروفچینی و صفحهآرایی: فرشته حیدری
طراح جلد: اصغر سورانی
ناشر: انجمن علمی پرستاری ایران
نشانی: تهران – میدان توحید – دانشکده پرستاری و مامایی تهران
کدپستی: 1419733171، صندوق پستی: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاری دوره 2 شماره 4 (پیاپی 6) زمستان 1392، 71-63 بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه خودپنداری حرفه ای پرستاران
(NSCQ)

زهره بادیه پیمای جهرمی1، ساره کشاورزی2، ایران جهان بین3

چکیده

مقدمه: خودپنداری حرف های پرستاران به عنوان اطلاعات و عقایدی است که پرستاران راجع به نقـش خـود، ارزشهـ ا ورفتارهایشان دارند . برای درک بهتر پرستاران و حل بحـران پرسـتاری، نیـاز بـه توسـعه ابـزاری اختـصاصی بـرای انـدازه گیـریخودپنــداری حرفــه ای پرســتاران وجــود دارد. پرســشنامه خودپنــداری حرفــه ای پرســتاران (Nurse Self-Concept Questionnaire: NSCQ) که توسط Cowin و همکاران تهیه و تنظیم شده است جهت ارزیـابی خودپنـداری حرفـه ای پرستاران استفاده می شود. هدف از انجام این پژوهش اعتبارسنجی نسخه فارسی این پرسشنامه و آمادهسازی آن به عنـوان یـکابزار در ارزیابی خودپنداری حرفه ای پرستاران در جمعیت ایرانی می باشد.
روش: در این پژوهش مقطعی تحلیلی از نوع روان سنجی و اعتباریابی آزمـون 200 پرسـتار شـاغل در بیمارسـتان هـ ای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1391 به روش سرشماری وارد مطالعه شدند و پرسشنامه خودپنداری حرفـهای راتکمیل نمودند . سنجش پایایی پرسشنامه به روش دو نیمهسازی و ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت. جهـت سـنجش روایـیاین پرسشنامه نیز از تحلیل عاملی اکتشاف روایی سازه و ضریب همبستگی اسپیرمن براون استفاده شد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

یافتهها: ضرایب همبستگی اسپیرمن براون و آلفای کرونباخ به ترتیب 84/0 و 97/0 به دست آمد. نتایج تحلیـل عـاملیبه کمک روش مؤلفههای اصلی و با استفاده از چرخش اکوامکس نشان داد که این پرسشنامه دارای شـش عامـل عـزت نفـسپرستاری، ارتباطات، رهبری، دانش، مراقبت و ارتباط با همکارانمی باشد. این عوامل بیش از 63/76% از واریانس کـل را تبیـینمی کنند. روایی سازه زیرمقیاسهای این پرسشنامه نیز با یکدیگر تأیید شد . دامنه این ضرایب از 41/0 تا 75/0 در نوسـان بـود و کلیه آن ها معنادار بودند.
نتیجهگیری: به طور کلی پرسـشنامه خودپنـداری حرفـهای پرسـتاران کـوین مـیتوانـد ابـزاری روا و پایـا در ارزیـابیخودپنداری حرف های پرستاران ایرانی باشد. پیشنهاد می شود در مطالعات آتی محققان برروی نمونه های بیشتر و گروه های مختلف تمرکز داشته باشند.

کلید واژه ها: پرسشنامه، خودپنداری، پرستاری، روایی، پایایی

تاریخ دریافت: 4/8/1392 تاریخ پذیرش: 27/12/1392

– مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
– استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (نویسنده مسؤول)
[email protected] :پست الکترونیکی
– مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

امروزه پرستاری به عنوان یک رشته مـستقل در نظـرگرفته می شود و توسعه برنامههای آموزش پرستاری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تا حد زیادی وضعیت اجتمـاعیپرستاران را بهبود بخشیده است (1) اما علی رغم تـلا ش هـ ای انجام شده کمبود شدید پرستار و ترک خدمت بالای آنان یکمعضل جهانی است (2). نتایج مطالعات گونـاگون نـشان دادهاست که در ایران نیز این مسأله وجـود دارد حتـی در مطالعـهحریری و همکاران میل به ترک خـدمت در پرسـتاران مـوردبررسی نسبت به پرستاران خارج از ایران بیشتر بوده است (3).
در مطالعه آتش زاده شوریده و همکاران نیز قصد ترک خدمت پرستاران آی سی یو زیاد بود (4). در مطالعـه دیگـری کـه بـهبررسی نظرات دانشجویان پرستاری نسبت به حرفه پرسـتاریمی پرداخت نیز بیش از نیمی از دانشجویان پرستاری با تـرکاین حرفه موافق بودند و تصمیم به تغییر رشته یـا انـصراف ازرشته پرستاری داشتند (5).
مطالعات زیادی برای حل مسأله کمبود پرستار و به صورت اختصاصیتر حفظ پرسـتاران انجـام شـده کـه بـرعوامل مهم اشتغال مانند عـدم رضـایت شـغلی ، اسـترس،فرسودگی شغلی و مشکل استخدام متمرکز گردیده اسـت.
این درحالی اسـت کـه درک پرسـتاران از خـود در محـیطکاری پرستاری یک عامل مهـم در تبیـین بحـران نیـروی پرستاری است که برای درک بهتر بحران در این حرفه بـهدیدگاه جدیدی نسبت به خودپنداری حرف های پرستاران نیاز دارد (6). در همــین موضــوع نتــایج مطالعــهCowin و همکــاران نــشان داده اســت کــه خودپنــداری حرفــه ای پرستاران در مقایسه بـا رضـایت شـغلی تـأثیر بیـشتری درمانــدن آنــان در حرفــه پرســتاری دارد (7). در حقیقــت پرستاران باید ارزش کاری را که انجـام مـی دهنـد و ارزشحرفه ای را که در آن مشغول هستند بدانند (8).
این که هر فرد چگونه درباره خـود فکـر و احـساسمی کند براساس درکی است که از خـود دارد. ایـن ایـده را می توان در زندگی کاری نیز صادق دانست که بـه موجـبآن چگونگی درک فرد از خود حرفهای، دیدگاه فرد نـسبتبه خود را تحت تأثیر قرار مـی دهـد و بـا آنچـه در زنـدگی کاری به آن دست می یابد ارتباط دارد (9).
خودپنـ داری حرفـ ه ای ((professional self-concept در صد سال گذشته یکـی از نگرانـیهـ ای علـم و
۶۴
دانش در حرفههای مختلـف بـوده اسـت (10) و ارتقـاء آن بـهعنوان یک هدف مهم در آموزش و مراقبتهای بهداشت روان،به صورت جهانی مورد تأیید قرار گرفته است که اهمیـت آن درمطالعات حرفه های بهداشتی نیز شناخته شده است (11).
خودپنداری پرستاران به عنوان اطلاعات و عقایدی استکه آنها راجع به نقش خود، ارز ش ها و رفتارهایشان دارنـد (12) و نگرشی است از تجربیاتی که باعث ارتقاء هویت حرفه ای فـردمی گردد (13) و در ایجاد حس حرفهای گرایی و اعتبار بخشیدنبه آن بسیار مهـم اسـت (14). زیـرا پرسـتاران بـا خودپنـداریحرفهای منفی حرفه پرستاری را به عنـوان حرفـهای نا رضـایتبخش و غمانگیز توصیف می نماینـد و شایـستگی خـود را نیـزکمتر می دانند (1) در حالی که اگر تصور فرد نسبت به حرفه اش مثبت باشد، از نظر روانی آمادگی بیشتری برای قبول مسؤولیت حرفه ای خواهد داشت (15).
در حقیقت خودپنداری پرستاران به عنـوان یکـی ازانـواع خودپنـداری حرفـه ای نـه تنهـا نـشان دهنـده درک پرستاران از صلاحیتهای حرف های خـود مـی باشـد، بلکـهمهارتهای عملـی کـه بـرای مراقبـت از بیمـار ضـروریمی باشد را نیز توصیف می نماید (16). از این رو مهم اسـتکه پرستاران چگونه به خود نگاه می کنند، نگرششان نسبتبه خود چیست، چه ویژگی هایی را دوسـت دارنـد و ارتبـاطآن ها با بیماران چگونه است (17).
در حرفه پرستاری که لازم اسـت افـراد نـه تنهـا از لحاظ علمی و عملـی شایـسته باشـند بلکـه در مراقبـت ازبیمار جامع نگر باشند و بتواننـد بیمـار خـود را اداره نماینـد، دانش مربوط به خودپنداری پرستاران برای ادامه پیـشرفت و رشد این حرفه بسیار مهم خواهد بـود و نیـاز بـه توسـعهابزاری اختصاصی برای انداز هگیـری خودپنـداری حرفـهای پرستاران ایرانـی بـرای درک بهتـر آنـان و یـک راه حـل احتمالی بحران کمبود پرستاری وجود دارد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

پرسشنامههای خودپنـداری موجـود نظیـر پرسـشنامهخودپنداری راجرز و پرسشنامه خودپنداری بک جهت سنجشخودپنداری شخـصی و پرسـشنامههـ ای عـزت نفـس ماننـدپرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و کوپراسمیت به منظور تعیینمیزان پذیرش خود و احترام فرد به خـود مـورد اسـتفاده قـرارمی گیرد در حالی که به پرسشنامه ای جهت بررسی خودپنداری حرفهای و درک فرد از خود به عنوان یک پرستار نیـاز اسـت. پرســـــشنامه اختـــــصاصی خودپنـــــداری پر ســـــتاری (Professional Self-Concept of Nursing Instrument: PSCNI) در ســ ال 1992 توســ ط Arthur توسعه یافت که با 27 سؤال خودپنـداری حرفـهای پرسـتاران را در سـه بعـد عملکـرد حرفـه ای، رضـایتمندی و ارتباطات مورد بررسی قرار می داد (18). پـس از آن، بـا ادامـهتحقیقات پرسشنامه اختصاصی خودپنداری حرفه ای (Nurse Self-Concept Questionnaire: NSCQ) توسط
Cowin و همکــاران (9) بــه منظــور ســنجش و ارزیــابیخودپنداری حرف های پرستاران براساس یک مدل چند بعدی ودارای سلسله مراتب از خودپنداری تنظیم گردید که بـه طـور خاص با شش جزء عزت نفس پرسـتاری، ارتباطـات، دانـش، مراقبـت، رهبـری و ارتبـاط بـا همکـاران تعریـف مـی شـود (7،9و11). این پرسشنامه نه تنها درک پرستاران از احـساساتحرفهای آنان را توصـیف مـی نمایـد بلکـه اعتمـاد بـه نفـسپرستاران را در برقراری ارتباط با دیگر همکـاران، یـادگیری واستفاده از دانش و عملکردهای بالینی در مراقبت از بیمار موردبررسی قرار مـی دهـد و بـر همـین اسـاس بـه عنـوان یـکپرسشنامه جامع جهت بررسـی خودپنـداری پرسـتاری مـورداستفاده قرار می گیرد و در حال حاضر جدیدترین و کامل تـرینپرسشنامه خودپنداری حرفه ای پرستاری می باشد.
این پرسشنامه به زبـان هـ ای گونـاگون ترجمـه شـده(1و19) اما براساس بررسیهای انجام شـده در سـایتهـ ای
Medlib, SID Google Scholar,
IranMedex, Magiran ت اکنون ب ه زب ان فارس ی برگردانده نشده است و مطالعه ای در خصوص روان سـن جی و ساختار عاملی این پرسشنامه در ایران صورت نگرفته اسـت.
لذا هدف مطالعه حاضر ترجمه و تعیین روایی و پایایی گونـهفارســی پرســشنامه خودپنــداری حرفــه ای پرســتاران و آمادهسازی آن به عنوان یک ابزار جامع در تحقیقات مربـوطبه ارزیابی خودپنداری حرفه ای پرستاران می باشد.

روش مطالعه

این مطالعـه ، مطالعـهای مقطعـی تحلیلـی از نـوع روان سنجی و اعتبار یـابی آزمـون اسـت کـه در قـدم اول نسخه انگلیسی پرسشنامه خودپنداری حرفه ای پرستاران به فارسی تبدیل شد. جهت ترجمه نسخه انگلیسی پرسشنامه مذکور که یک پرسشنامه اختصاصی است، پس از مکاتبـهبا طراح آن و اخذ مجوز لازم از روش ترجمـه مـستقیم و معکــوس (forward-backward translation)
۶۵
استفاده گردید. در این روش ابتدا نسخه اصلی توسط چهار مترجم مستقل به طور هم زمان به فارسـی ترجمـه شـد وسپس نسخه مورد تأیید مجدداً توسط دو مترجم مستقل از مترجمان مرحله نخست به زبان انگلیسی برگردانده شـد ودر پایان، نسخه نهایی مورد استفاده در این مطالعه پس از بررسی و اعمال نظرات 10 تـن از اعـضای ه یـأت علمـی دانشکده پرستاری جهرم و شیراز از نظر روایی محتـوایی وتناسب سؤالات با فرهنگ ایرانی تدوین گردید.
پرسشنامه خودپنـداری حرفـه ای پرسـتاران سـاخته Cowin و همکاران (2001) شـامل 36 سـؤال در شـشبعد عزت نفس پرستاری (سؤالات 6-1)، مراقبت (سؤالات 12-7)، دانـش (س ؤالات 18-13)، ارتب اط ب ا همک اران
(سؤالات 24-19)، ارتباطات (سـؤالات 30-25) و رهبـری
(سؤالات 36-31) می باشد. هر یک از سؤالات به صـورتمثبت بیان شده و براساس مقیـاس رتبـ های نمـره 1 تـا 8 تعلق میگیرد. در مجموع نمره هر فرد از 36 (کمترین) تـا288 (بیشترین) مـی باشـد کـه هرچـه نمـره بیـشتر باشـدخودپنداری بهتر است. قابل ذکر است که نمـره ک لـی هـربعد براساس نمره به دست آمده در آن بعد تقسیم بر تعـدادسؤالات مطرح شده در آن محاسبه می گردد (11و20).
جامعه آماری این پـژوهش را 200 پرسـتار شـاغل دربیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال1391 تشکیل دادند که به روش سرشماری وارد مطالعه شدندو پرسشنامه خودپنداری حرف های پرستاری را تکمیل نمودند.
به جهت رعایت ملاحظات اخلاقی پژوهشگر اهـدافرا به واحدهای تحت مطالعه توضیح و به آنـان اطمینـان دادکه اطلاعات محرمانه باقی میماند و پرسشنامه بـدون ذکـرنام تکمیل مـی گـردد و قبـل از تکم یـل پرسـشنامه توسـطپرستاران نیز از تک تک آنان رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش اخذ گردید و اطلاعـات مربـوط بـه آن دسـته ازافراد که مایل به شرکت در مطالعه نبودند جمع آوری نگردید.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از روش تعیین ثبات داخلی ابزار استفاده شد. ثبات داخلی ابزار شاخصی است کـه نشان می دهد سؤالات تشکیل دهنده یک ابزار چه مقـدار بـا هم مرتبط و یا همگون هستند در این روش، ابزار مورد نظر در صورتی از پایایی قابل قبول برخوردار اسـت کـه ضـریب آلفای کرونباخ آن 7/0 و یـا بیـشتر باشـد (21). همچنـین بـابهرهگیری از شاخص ضـریب همبـستگی اسـپیرمن- بـراونضریب پایایی پرسشنامه مذکور به روش دو نیمهسازی بـرایکل مقیاس و هر یک از دو نیمه برآورد شـد. در حـالاتی کـهتعداد سؤالات پرسشنامه زیاد باشـد از ایـن شـاخص اسـتفادهمی شود (22). این آزمون یک بار با گـروه واحـدی از آزمـونشوندگان اجرا می شود و سپس آن را به دو نیمه تقسیم کـرده به این صورت که سؤالات فرد و زوج جدا شده و سپس جهتمحاسبه ضریب پایایی در این روش، همبستگی بین نیمههای آزمون محاسبه می گردد (22). جهت بررسی روایی پرسشنامهمورد نظر از روش ساختار عاملی اکتشافی (Exploratory Factor Analysis) با روش تحلیل مؤلفه هـ ای اساسـی
(Principal Component Analysis) استفاده شـدکه مقـادیر ویـژه (Eigen Value) بزرگتـر از یـک معیـارانتخاب م ؤلفهها بوده است. علاوه بـر تحلیـل عـاملی جهـتبررسی روایی پرسشنامه از نوعی روایی سازه (inter-item reliability) و مقایسه گروههای شناخته شده نیز اسـتفادهگردی د. در ای ن روش ض رایب همبـستگی پیرس ون می ان زیرمقیاس ها محاسبه می گردد و ضریب همبستگی 4/0 و یا بیشتر به عنوان همبستگی مناسب در نظر گرفتـه مـی شـود .
کلیه تحلیل ها توسط نرم افزار SPSS v.19 صورت گرفت.

یافتهها
در مطالعـه حاضـر ًمجموعـا 200 پرسـتار شـرکتکردند که میـانگین سـن و سـابقه کـار آنهـ ا بـه ترتیـب 5/1±32 و 35/6±82/7 بود . بیشتر آنها مؤنـث (9/61%) و متأهل (2/81%) بودند. 92% پرستاران مدرک کارشناسیپرستاری داشتند. در بررسـی پا یـایی پرسـشنامه ، از روش ثبات داخلی ابزار و محاسبه ضریب آلفای کرونبـاخ بـرای کل پرسشنامه و همچنین در هـر یـک از ابعـاد بـه طـورجداگانه استفاده شد. براساس یافته های مطالعـه ضـرایب آلفـای کر ونبـاخ بـرای کـل پرسـشنامه 97/0 و در ابعـادخودپنداری پرستاری 96/0، دانـش 91/0، مراقبـت 91/0، رهبری 91/0، ارتباط با همکـاران 92/0 و ارتباطـات 94/0 برآورد شد . همچنـین بـا بهـرهگیـری از شـاخص ضـریبهمبستگی اسپیرمن – بـراون ضـریب پایـایی بـه روش دونیمهسازی برای کل مقیاس 84/0 و برای نیمـه اول و دومبه ترتیب 96/0 و 95/0 برآورد شد. جهـت بررسـی روایـیپرســشنامه خودپنــداری حرفــه ای، روش تحلیــل عــاملی اکتشافی به کار گرفتـه شـد و بـرای تحلیـل عوامـل ایـنپرسشنامه روش تحلیل مؤلفههای اصلی و روش چـرخش
۶۶
متعام د از ن وع اک وامکس (Equamax) اس تفاده ش د.
شاخص های ارا یه شده در جدول شـماره 1 شـامل آزمـونکرویت بارتلت (Bartlett’s Test of Sphericity) و آماره کفایت نمونه برداری کیـزر میـر الکـین (Kaiser-Meyer-Olkin) می باشد.
از آنجایی که برای یک تحلیل عاملی مناسب در آزمـونکفایت نمونهبرداری ارز شهـ ای 7/0و بـالاتر نیـاز اسـت (23). یافتههای این جدول نشان دهنده مقادیر معنـا دار (001/0<p) و مناسب (934/0(KMO= جهت تحلیل عاملی می باشـد . بـاتکیه بر یافتههـ ای معنـادار ایـن آزمـونهـ ا در تحلیـل عوامـلاکتشافی با روش تحلیل مؤلفههای اصلی که مقادیر ویژه آنهـا بزرگتر از یک و معنادار بود ساختار 6 عاملیCowin تأیید شدکه در مجموع 63/76% واریانس توسـط ایـن 6 عامـل تبیـینمی شود و بیشترین مقدار واریانس تبیین شده (52/49%) مربوط به عامل اول است که گویه های اول تا ششم را شامل می شود.
جدول شـماره 2 بارهـای عـاملی، میـزان اشـتراکمتغیرها (یا واریانس کل با میزان اشتراک عاملی متغیرهـا)، مقادیر ویژه و درصد واریانس تبیین شده توسط هر یـک ازعوامل را نشان می دهد. حداقل بار عاملی قابل قبـول 5/0 در نظر گرفتـه شـده اسـت و بـر ایـن اسـاس عبـارات بـاهمبستگی بالاتر از 5/0 درون هر عامل قرار گرفتند.

همان گونه که در جدول شـماره 2 مـشاهده مـی شـودتمامی میزان اشتراک ها بالاتر از 63% است و بیـانگر توانـاییعاملهای تعیین شـده در تبیـین واریـانس متغیرهـای مـوردمطالعه است . تحلیل عامل ی اکتشافی، این پرسـشنامه را دارای36 گویه در 6 عامل نشان داد که با نـسخه اصـلیCowin سازگار است . تحلیل عاملی نشان داد کـه گویـه هـ ای 1 تـا 6 روی عامل اول (عزت نفس پرستاری)، گویـههـ ای 7 تـا 12 روی عامل ششم (مراقبت)، گوی ههای 13 تـا 18 روی عامـلچهارم (دانش)، گوی ههای 19 تا 24 روی عامل پنجم (ارتبـاطبا همکاران )، گوی ههای 25 تا 30 روی عامل دوم (ارتباطات) و
6 گویه 31 تا 36 روی عامل سوم (رهبری) بار گذاری شده اند.
سنجش روایی سازه این پرسشنامه نیز با اسـتفاده از ضریب همبستگی پیرسون میان زیرمقیاسهای آن صورتگرفت و همان طور که در جدول شماره 3 مشاهده می شـودکلیه زیر مقیاسهـ ا دارای همبـستگی متوسـط یـا قـوی وارتباط معنادار با یکدیگر هستند (001/0<p) و این مطلـبنشان دهنده روایی سازه این آزمون است.
جدول 1- آماره KMO و نتایج آزمون کفایت نمونه برداری کرویت بارتلت
0/934 آماره کفایت نمونهبرداری (KMO)
6519/92 آماره کای دو
آزمون کرویت بارتلت

630 درجه آزادی p<0/001 p-value
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 2- بارهای عاملی چرخش یافته، میزان اشتراک، ارزش های ویژه و درصد واریانس تبیین شده توسط عوامل
میزان اشتراک عامل 6 عامل 5 عامل 4 عامل 3 عامل 2 عامل 1 گویه عوامل استخراج شده
0/834 0/780 1 عزت نفس پرستاری
0/891 0/839 2 0/890 0/850 3 0/778 0/781 4 0/882 0/827 5 0/762 0/700 6 0/757 0/771 7 مراقبت
0/815 0/827 8 0/728 0/524 9 0/716 0/661 10 0/759 0/512 11 0/626 0/550 12 0/732 0/592 13 دانش
0/827 0/705 14 0/790 0/709 15 0/747 0/699 16 0/666 0/539 17 0/766 0/683 18 0/744 0/666 19 ارتباط با همکاران
0/731 0/548 20 0/722 0/567 21 0/812 0/700 22 0/826 0/725 23 0/714 0/610 24 0/811 0/773 25 ارتباطات
0/665 0/588 26 0/787 0/740 27 0/790 0/747 28 0/831 0/738 29 0/814 0/719 30 0/670 0/706 31 رهبری
0/759 0/754 32 0/770 0/819 33 0/767 0/787 34 0/658 0/751 35 0/752 0/765 36 1/08 1/14 1/54 2/47 3/71 17/83 ارزش ویژه
2/49 3/17 4/26 6/87 10/32 49/52 درصد واریانس تبیین شده
76/63 74/14 70/97 66/71 59/84 49/52 درصد تراکمی واریانس تبیین شده

جدول 3- همبستگی هر یک از عوامل خودپنداری حرفه ای پرستاران با یکدیگر
رهبری ارتباطات ارتباط با همکاران دانش مراقبت عزت نفس پرستاری عامل
1 عزت نفس پرستاری
1 *0/67 مراقبت
1 *0/75 *0/74 دانش
1 *0/66 *0/67 *0/59 ارتباط با همکاران
1 *0/75 *0/65 *0/70 *0/43 ارتباطات
1 *0/49 *0/62 *0/53 *0/50 *0/41 رهبری
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید